Ana SayfaİŞ HUKUKU4857 Sayılı İş Kanunu Maddeleri

4857 Sayılı İş Kanunu Maddeleri

4857 Sayılı İş Kanunu Maddeleri

İş kanunu neleri kapsar?

İş kanunu işverenler ile bir  sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenleme amacını güdüyor.

İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu kanun hükümleriyle bağlı oluyorlar

Yeni İş Kanununa Getirilen Düzenlemeler Nelerdir?

Eşit davranma ilkesi ( madde 5),

İşyerinin devri ( madde 6)

Geçici iş ilişkisi (madde 7),

İş sözleşmesi türünün ve çalışma biçimlerinin belirlenmesi serbestisi (madde 9 ),

Belirli ve belirsiz süreli i ş sözleşmesi (madde 11),

Kısmi süreli- tam süreli çalışma ilkeleri (madde 13),

Çağrı üzerine çalışma (madde 14),

Deneme süreli i ş sözleşmesi (madde 15),

Feshin geçerli sebebe dayandırılması (madde 18),

Feshin bildirimine itiraz ve usulü (madde 20),

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları ( madde 21),

Çalışma koşullarında değişiklik ve is sözleşmesinin feshi ( madde 22),

Yeni işverenin sorumluluğu (madde 23),

Toplu işçi çıkarma ( madde 29),

Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu ( madde 30),

İşverenin ödeme aczine düşmesi (madde 33),

Ücretin gününde ödenmemesi ( madde 34),

Telafi çalışması (madde 64),

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği ( madde 65),

İşyeri hekimleri (madde 81),

İş güvenliği ile görevli mühendis ve teknik eleman çalıştırılması ( madde 82),

İşçilerin hakları (madde 83),

Özel istihdam büroları (madde 90),

Yazılı bildirim (madde 109),

Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları (madde 110)

Üçlü danışma kurulu (madde 114) yeni getirilen düzenlemeler olarak sayılabilir.

SGK Çıkış Kodları Nelerdir?

İşveren,

01-Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi,

04-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi,

15-Toplu İşçi Çıkarma,

22-Diğer Nedenler,

27-İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih ve

28-İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih nedenleri ile fesih yasağı süresince iş akdini feshedemez.

Bu sebepler dışında yapılan iş akdi fesihleri yasak kapsamında değerlendirilmiyor.

İş kanunun 24 maddesi nedir?

4857 Sayılı İş Kanunu Maddeleri
4857 Sayılı İş Kanunu Maddeleri

MADDE 24. – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde  sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

4857 sayılı iş kanunu 18 maddesi nedir?

Madde 18 – Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli  sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

4857 sayili kanun nedir?

4857 sayılı kanun, iş hayatında işçi ve işverenlerin sorumluluk ve haklarını düzenliyor. … Bu kanunla birlikte temel ilke, ilişki, şekil, usul, hak, sorumluluk, ceza, iş güvenliği, izin, ücret, çalışma, iş sözleşmesi, sözleşme çeşitleri hakkında tanım ve açıklamalar düzenlenmiştir.

4857 sayılı iş kanununa göre işçi ile işveren arasındaki ilişkiye ne denir?

İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.

İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.

İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir.

4857 sayılı iş kanunu 19 maddesi nedir?

Madde 19 – İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli  sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.

Kamuda çalışan işçiler hangi kanuna tabi?

İşçiler 4857 sayılı İş Kanununa, memurlar ise 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilmektedir

4857 sayılı iş kanunu 17 maddesi nedir?

Madde 17 – Belirsiz süreli  sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. …

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle  sözleşmesini feshedebilir.

4857 sayılı iş kanunu 15 maddesi nedir?

Madde 15 – Taraflarca  sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir.

Ancak deneme süresi toplu  sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.

Deneme süresi içinde taraflar  sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir.

4857 sayılı iş kanunu 63 madde nedir?

Madde 63 – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir.

Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

(Ek cümle: 10/9/2014-6552/7 md.; Değişik cümle: 4/4/2015-6645/36 md.)

4857 sayılı iş kanunu 109 maddesi nedir?

Madde 109 – Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir.

Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır

4857 Geçici 10 madde nedir?

4857 SAYILI KANUN GEÇİCİ 10‘UNCU MADDESİ – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir.

Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

29 madde nasıl düzeltilir?

İşten ayrılış bildirgesinin on gün içinde verilmesi gerekiyor.

İşveren bildirgede yanlışlık yaptığında bu süre içinde bildirgeyi düzeltebiliyor.

On günden sonraki düzeltme işlemleri SGK tarafından gerçekleştiriliyor.

 

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
[sg_popup id=6974]
%d blogcu bunu beğendi: