Acele Kamulaştırma

Acele kamulaştırma, bazı olağanüstü şartların varlığı halinde idarenin olağan kamulaştırma işleminde yapması ve beklemesi gereken bazı süreçleri sonraya bırakarak, kişilere ait taşınmazlara derhal el koymasına olanak sağlayan olağan kamulaştırmanın dışında kendine özgü istisnai bir kamulaştırma yöntemidir.
Kamulaştırma, kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ihtiyaçtan doğar.

Acele kamulaştırma süreci nasıl işler?

Acele kamulaştırmalarda olağan kamulaştırmadan farklı olarak önce taşınmaza el konulur. Sonra maliklere tebligat yapılarak dava hakları bildirilir. Bedel mahkemece tespit edilerek malikler adına bloke edilir. Daha sonra yürütülecek kamulaştırma sürecinde bu bedel de dikkate alınır.

Acele kamulaştırma kararı kim alır?

Bakanlar Kurulu tarafından acele olduğuna karar verilen hallerde acele kamulaştırma yapılabilir.

Acele kamulaştırma davası nerede açılır?

Acele kamulaştırma davalarında yetkili ve görevli mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesidir.

Acele kamulaştırma nedeniyle el koyma nedir?

Acele kamulaştırma, olağan kamulaştırmadan farklı olarak, kıymet takdiri dışındaki işlemler daha sonradan tamamlanmak üzere, öngörülen usul ve şekilde taşınmaza EL KONULMA şeklidir. Acele Kamulaştırma/El Koyma davası bir nevi delil tespiti davasıdır.

Kamulaştırma aşamaları nelerdir?

Kamulaştırma kararları ve dava süreçleri

Kamulaştırmanın Aşamaları,

Birinci Aşama: Kamulaştırma bedeli için ödenek ayrılması gerekir,
İkinci Aşama: Kamu yararı kararı ve onayı alınır,
Üçüncü Aşama: İdare kamulaştırılacak olan taşınmazı belirler,
Dördüncü Aşama: İdarece kamulaştırma kararı alınır,

Kamulaştırma kararına itiraz edilebilir mi ?

İstimlak Bedeline İtiraz

Belirlenen bu bedeli haklı bulayan mülk sahibinin buna itiraz etmesi mümkündür. Kamulaştırma bedeline itiraz, 30 gün içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak yapılır.

Acele kamulaştırma kararları kesin mi?

Acele Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil Davası

İşbu davaya acele kamulaştırma davası da denilmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kamulaştırma kararı kesindir, ancak bedele ilişkin kısmı temyiz edilebilir. Acele kamulaştırma bedelinin bankadan çekilmesi için kararın kesinleşmesi gerekir.

Kamulaştırmanın iptali davası kime karşı açılır?

Kamulaştırma İşleminin İptali Davaları

Dolayısıyla özel mülkiyete ait olan konut ya da arsa gibi taşınmazı kamulaştırılan kişiler (malikler) idare tarafından yapılan bu kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda “iptal davası” açabilme hak ve yetkisine sahip olmaktadır.

Kamulaştırma kimler yapamaz?

Özel mülkiyete tabi olan her türlü taşınmaz, tapuda kayıtlı olsun veya olmasın, kamulaştırmanın konusu olabilir. … Taşınır mallar kamulaştırmaya konu olamazlar. Ancak, olağanüstü durumlarda bedeli ödenmek şartıyla taşınır mallara da el konabilmektedir.

Kamulaştırma bir özel hukuk işlemi midir?

Kamulaştırma idarenin tek yanlı idari işlemlerindendir. İdarenin ihtiyaç duyduğu bir taşınmazı temin etmeye yönelik iradesini tek taraflı olarak açıklamasıyla oluşan bir işlemdir. Fakat beklenen sonucun ortaya çıkabilmesinin yani mülkiyetin idareye geçmesinin adli yargı kararına bağlandığı bir işlemdir.

Kamulaştırma bedeli ödenmezse ne olur?

İdarelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılamaz. Belediyenin kamulaştırma bedelini ödemediği durumlarda ise icra yoluna yada asliye hukuk mahkemesi kanalıyla dava açma hakkı doğmaktadır. Kamulaştırma bedeli talebi için hak düşürücü bir süre bulunmamaktadır.

Kamulaştırma süresi ne kadar?

İmar uygulamalarının geniş alanları kapsaması nedeniyle ve bütçeye yeterli ödeneğin konulması amacıyla kanun koyucu kamulaştırma sürecinin 5 yıllık süre içinde tamamlanmasını öngörmüştür. Mülkiyetin kontrolüne ilişkin söz konusu müdahaleler bakımından kanun koyucunun takdir yetkisi bulunmaktadır.

Acele kamulaştırma davası ne kadar sürer?

Kamulaştırma davaları Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görüldüğünden ve mahkemelerin yoğunluğu göz önüne alınarak bir zaman dilimi tahmininde bulunulduğun ortalama 10 – 12 ay gibi bir süreç sonunda sonuçlanmaktadır.

Kamulaştırma Malikin geri alma hakki kaç yıl?

Yargıtay 5. H.D. 17.02.2000 gün ve 2000/1972- 2294 Sayılı Kararına göre: “Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren 5 yıl geçmesinden sonra doğan geri alım hakkı, doğum tarihinden itibaren 1 yıl geçmekle düşer”.

Kamulaştırma işleminin adli aşaması hangi mahkeme?

Asliye Hukuk Mahkemesinin Kararı: Kamulaştırma bedeli üzerinde tarafların anlaşması ya da bedelin mahkemece belirlenmesi sonrasında kamulaştırma bedelinin peşin tutarının veya taksitlendirmede ilk taksitin idare tarafından bankaya yatırılmasına karar verilir.

Kamulaştırma da geri iade 2 şekilde olur.

1) Kamulaştırma Kanunu 22.maddesinde yer alan tarafların anlaşmasıyla idare teklif edecek,
2) Kamulaştırma Kanununun 23.maddesinde yer alan Mal sahibinin geri alım hakkı
(Tezyidi bedelin kesinleşmesinden 5 yıllık süre sonunda). Bu bağlamda Kamulaştırma Kanununun 23.maddesinde “Kamulaştırılan taşınmaz mal sahibinin, taşınmazı geri alım hakkı düzenlenmiştir”.

Buna göre, kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde, kamulaştırmayı yapan idarece veya 22.maddenin ikinci fıkrası uyarınca devir veya tahsis yapılan idarece; kamulaştırma ve devir amacına uygun hiçbir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir.

Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkı düşer. Aynı amacın gerçekleşmesi için birden fazla taşınmaz mal birlikte kamulaştırıldığı takdir de bu taşınmaz malların durumunun bir bütün oluşturulduğu kabul edilerek yukarıdaki fıkralar buna göre uygulanır.