Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile konutu şerhi; evin bir ailenin yaşamına özgülendiğini, bir eşin diğer eşin rızası olmadan konut üzerinde tasarruf işleminde bulunamayacağını üçüncü kişilere açıklayıcı nitelikte bir kayıttır. Özellikle üçüncü kişilerin, konutun bir aile konutu olduğunu görmelerini sağlar.

Amaç; mülkiyete sahip eşin, diğer eşin rızası olmadan evin satımı gibi işlemleri yapmasını engellemek, satın almak isteyenin de konutun bir aile konutu olduğunu anlamasını ve buna göre davranmasını sağlamaktır. Tapu memuru, eşlerin ikisinin de rızası olmadıkça satış gibi işlemleri yapamayacaktır.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konur?

Eşlerden biri, muhtardan bu konutun yerleşim yerleri olduğunu gösteren bir belge almalıdır. Bu belge ve evlilik cüzdanı ile Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurmalıdır. Tapu memuru gerekli işlemi yaparak aile konutu şerhini koyacaktır. Önemli olan, evliliğin mevcut olduğunun ve bu konutun, aile konutu vasfına sahip olduğunun ispatıdır.

Malik Eş Aile Konutunu Satarsa Ne Olur?

Aile konutu, tapuda aile konutu şerhi konulmuş olduğu halde satılırsa, bu satış geçersiz olur. Rızası olmayan eşin TMK`nın 194. maddesine göre açacağı tapu iptal ve tescil davası sonucunda, yapılan satış işlemi ve üçüncü şahıs üzerinde kayıtlı olan aile konutuyla ilgili tapu kaydı iptal edilecektir. Konutu satın alan kişi satıştan sonra rızası olmayan eşten onay alarak geçersiz olan aile konutu satışını geçerli hale getirebilecektir.

Aile Konutu Şerhinin Üçüncü Şahıslara Etkisi
Şerhin üçüncü şahıslara etkisini tam anlamıyla ortaya koymak için öncelikle konutu satın alan kişinin iyi niyeti sorgulanmalıdır.

Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmuşsa, üçüncü şahıslar tapu kaydını incelediklerinde bunu rahat bir şekilde görebileceklerdir. Bu durumda taşınmaz üzerinde işlem yapacakken eşlerden ikisinin de rızasının alınması gerekecektir.

Tapuda aile konutu şerhini görmesine rağmen eşlerden birinin rızasını aramadan konutu satın alan kişinin iyi niyetli olduğundan söz edilemez. Bu nedenle satış işlemi doğrudan geçersiz olacaktır.

Tapu Kütüğüne aile konutu şerhi konulmamış ve aile konutunun üçüncü şahıslara satılmış olduğu durumda ise;

Üçüncü şahıs, satın aldığı meskenin aile konutu olduğunu bilir veya bilebilecek durumdayken almışsa iyi niyetli sayılamayacağından bu satış da geçersizdir. Diğer eş sonradan onay vermez ve dava açarsa, üçüncü şahıs üzerinde bulunan tapu kaydı iptal edilecek ve aile konutu aileye iade edilecektir.

Üçüncü şahsın; aile konutunu, aile konutu olduğunu bilmeden, tapu kaydına güvenerek, iyi niyetle satın aldığı durumda ise farklı görüşler ortaya çıkmaktadır.

Türk Medeni Kanunu madde 1023 iyi niyetli üçüncü kişiyi “tapuya güven ilkesi” kapsamında korumaktadır. Ancak bu korunma yine Medeni Kanun’un 194. maddesindeki satış işleminde rızası olmayan eşin korunmasıyla çatışmaktadır. Verilen kararlarda üçüncü kişinin tapuya güven ilkesi uyarınca korunduğu görülmekle beraber rızası olmayan eşin TMK madde 194 uyarınca korunup satışın geçersiz sayıldığına daha sık rastlanmaktadır.

Aile Konutu Şerhini Kimler Koydurabilir?

Aile Konutu Şerhini, aile Konutu olarak özgülenen gayrimenkulde yaşamını sürdüren ancak gayrimenkulün maliki olmayan eş koydurabilecektir.

Hakim, boşanma halinde aile konutunun akıbetine aile konutu şerhi yerine yasal mal rejimi gereklerine göre karar verecektir.

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile konutu şerhi olan ev satılabilir mi?

Tapuda aile konutu şerhi konulmuş olduğu halde satılırsa, bu satış geçersiz kabul ediliyor. Rızası olmayan eş, Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesine göre tapu iptal ve tescil davası açabiliyor. Dava sonucunda, yapılan satış işlemi ve üçüncü şahıs üzerinde kayıtlı olan aile konutuyla ilgili tapu kaydı iptal ediliyor.

Aile Konutu Şerhi Nedir?

Aile konutu şerhi 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’unun 194.maddesinde düzenlenmiştir. Kanuna göre aile konutu şerhi, eşlerden birinin aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshetmesini, diğer eşin rızası olmadan aile konutunu devretmesini ya da aile konutu üstünde kısıtlayıcı hak tesis etmesine engel olur.

Aile konutu şerhi icrai satışa engel mi?
Yargıtay Kararı

Taşınmaz üzerinde aile konutu şerhi bulunması cebri icra yolu ile satışa engel değildir.

Tapuya şerh nasıl kaldırılır?

Tapuya konulan şerhin kaldırılması mümkündür. Tapuya konulan şerhin kaldırılabilmesi için şerhi koyan kişilerin onay vermesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunun 683. maddesine göre malike tanınmış yetkileri kısıtlayıcı sonuç doğuracak biçimde tapu kütüğüne şerh düşülememektedir.

Aile konutu şerhi ücreti ne kadar?

Aile konutu şerhinin tapuya kayıt edilmesi için herhangi bir harç veya masraf alınmaz, işlem Tapu Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak yapılır. Aile konutu şerhi, Tapu’da kayıt maliki olmayan eşi korumak maksadı ile getirilmiş bir düzenlemedir

Aile konutu şerhi olan taşınmaz icradan satılabilir mi?

Aile konutu, tapuda aile konutu şerhi konulmuş olduğu halde satılırsa, yapılan bu satış yasal olarak geçersiz sayılıyor. Yapılan satışa onay vermeyen eş, Medeni Kanun 194. maddesine göre açacağı tapu iptal ve tescil davası açabiliyor.

Aile Konutu Şerhi Nedir