MANŞET

Alacak Davası Nedir? Nasıl İspatlanır?

Alacak Davası Nedir Nasıl İspatlanır

Alacak davasında alacaklı olan kişi, açtığı davayı sözlü ya da yazılı ortak bir belgeye dayalı bir sözleşme ile kanıtlayabilir niteliktedir.

Hangi Mahkemede Açılır?

Alacak davasını açma süresi içinde tüm şartların oluşması halinde alacak davaları için görevli ve yetkili mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında bazı hallerde sulh hukuk mahkemesinde de bu davalar görülebilmektedir.

Alacak davası hangi hallerde açılır?

Borcun Muaccel olması durumunda açılabilir. Borcun son ödeme tarihinin geçmesi gereklidir ve daha önce borcun alacaklıya ödenmemiş olması gerekir.

Alacak davasında tanık dinlenir mi?

HMK.’nun 201. (mülga 1086 sayılı HUMK.`nun 290.) maddesine göre, senede bağlı hususların aksi iddialara karşı ancak senetle ispat edilebilir, tanıkla ispat edilemez. Bu nedenle davalı açıkça tanık dinlenmesine muvafakat etmedikçe olayda tanık dinlenemez.

Alacağını almak için ne yapmalı?

Türk Hukuku’na göre alacağını tahsil etmek isteyen bir kişinin başvurabileceği iki yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki dava açmak, diğeri ise icra takibi başlatmaktır.

Alacak davası kimler açabilir?

Alacak davasını, alacaklı ve alacaklının mirasçıları açabilir. Alacaklı alacağını devrettiyse alacağı devralan kişi veya kurumlar da alacak davası açabilir.

Kanunda Alacak Türleri Nelerdir?

Alacak Senetleri
Borç Senetleri
Tahviller,
İpotekli alacaklar,
Avanslar,
Peşin ödenen hesaplar,
Depozitolar,
Cari hesap türünde olan alacaklar ve diğerleri,
Kısa vadeli,
Uzun vadeli,
Senetli alacaklar (mal ve hizmet satışı hariç olmak üzere),
Senetsiz alacaklar

Aynı şekilde HMK’da borç kavramı detaylı bir şekilde anlatılmış ve sınıflandırılmıştır. İlgili kanuna göre borç türleri ikiye ayrılır.

Alacak Verecek Davası

Alacak verecek davası, borçludan alacağını tahsil edemeyen alacaklının hukuk yoluna başvurması, mahkemeler aracılığıyla alacağını tahsil etmek için açtığı davadır. En az bir alacaklı taraf; bir de borçlu taraf bulunur. Konu edilen alacak hakkı, nispi ve bağımsız haklardandır.

Alacak Tahsilinde Diğer Yollar

Dava ve icra yoluyla alacak tahsili dışında alacaklının başvurabileceği başka yollar da mevcuttur. Bu yollar, tahkim ve arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri olabileceği gibi alacağın devri de olabilir.

Alacak Davası Nedir Nasıl İspatlanır

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu