Cumartesi, Şubat 27, 2021

İLETİŞİM ⇒  0545 381 08 26

Ana Sayfa TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU Anonim Şirket Nasıl Kurulur ?

Anonim Şirket Nasıl Kurulur ?

Anonim Şirket Nasıl Kurulur ?

Anonim şirketlerin gerçek ya da tüzel şahıs tarafından en az 50 bin TL’lik sermaye ile kurulması gerekmektedir. Anonim şirketlerin esas kuruluş amaçları ileride gerçekleşme ihtimali olan büyük ekonomik faaliyetlerin yönetilmesidir. Bu yönetim çoğunluk esasına dayanmaktadır.

Son olarak 3 şirket türünden biri olan anonim şirket sabit vergi oranı olması nedeniyle özellikle geliri yüksek olan şirketler için daha uygun şirket türüdür. Bu şirket türünde  sermayenin tamamı oranında borçlulara sorumlu olunması da bir diğer tercih sebebi. Yatırım almayı düşünen girişimcilerinde tercihi yine anonim şirket oluyor.

Anonim şirket kuruluş sermayesi ne kadar olmalı?

Esas sermaye 50.000 TL’den ve kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi 100.000 TL’den aşağı olamaz.

Anonim şirketlerde hisse devri kolayca gerçekleşebilir. Menkul kıymet olarak el değiştirmesi mümkündür

Anonim şirket kaç kişi ile kurulur 2021?

Yeni TTK’ya göre anonim şirketler, bir veya birden fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulabilecektir.

Böylece, anonim şirketlerin en az beş kişi tarafından kurulabilmesine ilişkin eski TTK hükmü kaldırılmış ve anonim şirketlerin bir kişiyle de kurulabilmelerine olanak tanınmıştır.

Anonim Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ana sözleşmede tüm ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları, T.C. kimlik numaraları (yabancı vatandaşların yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

ANONİM ŞİRKET KURULUM İŞLEMLERİ 2021

 • Dilekçe
 • Ana sözleşme onayı
 • Tüm ortaklar için imza beyannamesi
 • Tüm ortakların nüfus cüzdanı örneği
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Sermayenin yatırılmış olduğuna dair dekont
 • Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi, eğer yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketi ise de ortakların gümrük müsteşarlığının noter onaylı yetki belgesinin olması gerekir.
 • Şirket ortağı reşit olmadığı durumda, reşit olmayan ortağın ebeveynlerinden herhangi birinin ya da ikisinin birden şirkete ortak olması durumu söz konusu ise, reşit olmayan ortak için şirkete mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
 • Şirket kurucuları arasında belediye ya da diğer mahalli idareler ve bunların kurdukları birlikler olması durumda, bu kurumların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu kararı,
Anonim Şirket Nasıl Kurulur ?

Genel Özellikleri ile Anonim Şirketler

 • Kurucu ortak sayısı en az beştir. Anonim şirketin kurulması için şirkette pay sahibi en az beş kurucunun bulunması şarttır. ( TTK m.277 )
 • Sermayesi en az 50.000 – YTL’ dır.
 • En çok üç yıl süre ile seçilebilen ve en az üç kişiden teşekkül eden Yönetim Kurulu vardır. ( TTK m. 312 – m. 314 )
 • Murakıp kurulu, en az bir kişidir ve murakıplar, pay sahibi olan ve olmayanlar arasından seçilebilirler. ( TTK m. 347 )
 • Her yıl, her hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa Genel Kurul yapma zorunluluğu vardır. ( TTK m.364 )
 • Hamiline veya nama yazılı hisse senedi çıkartabilirler. ( TTK m. 409 )
 • Tahvil çıkartabilirler. Anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine tahvil denir. ( TTK m. 420 )

Anonim şirket türleri nelerdir?

Ortak Sayısı ve Özelliklerine Göre Anonim Şirket Türleri

 • Halka açık olan anonim şirketler.
 • Halka kapalı olan anonim şirketler.
 • Özel kanunlar çerçevesinde kurulum yapılan kamu anonim şirketleri.
 • Çok uluslu kurulum yapılan anonim şirketler.
 • Holdingler.

Anonim şirket tasfiyesi nedir?

Şirketin tüm aktiflerinin paraya çevrilip, alacaklarının tahsil edilerek, şirketin tüm borçlarının ödenmesi, vergi ve Amme alacağından sonra kalan tasfiye artığının da şirket hissedarlara sermayeleri oranında ödenmesidir.

Tasfiyeye ilişkin genel kurul kararları 418’inci madde uyarınca alınır.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur ?
Anonim Şirket Nasıl Kurulur ?

Anonim şirket tasfiyesi ne kadar sürer?

Bu süre Ticaret Kanunu’nun 543. maddesinde 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun’la yapılan değişiklikle altı aya indirildi.

Artık şirketler, üçüncü ilandan sonra altı ay geçmekle, tasfiyelerini tamamlayabilecekler

Tasfiyenin Tescil ve İlanı

Şirket, iflas haricinde bir nedenden dolayı sona erdiyse, tasfiye hali Yönetim Kurulu tarafından ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.

Durumun birer hafta ara ile üç defa ilan olunması gereklidir.

İlanda, şirket alacaklılarının alacaklarını kaydettirmeleri için belgeler ile beraber üçüncü ilan tarihinden itibaren başlamak üzere bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları istenir

İnfisah  Nedir Sebepleri Nelerdir?

İnfisahın kelime anlamı; kendiliğinden ortadan kalkmadır.

Anonim şirketin infisahından anlaşılması gereken; herhangi bir karar yahut ihbar olmaksızın şirket faaliyetlerinin bitmesidir. Sona erme sebeplerinden birisi olan infisah, TTK m.434’de 9 bent halinde düzenlenmiştir.

Bahsi geçen maddedeki hallerden yahut esas sözleşmede kabul edilen sebeplerden birinin gerçekleşmesi ile anonim şirket kendiliğinden sona erer.

İnfisah kendiliğinden sonuç doğurmakla beraber, infisahın gerçekleşip gerçekleşmediği hususu uyuşmazlık yaratabilir.

İşte, bu durumda, infisahın saptanması davası açılır. Mahkeme vereceği bir kararla infisahın oluşup oluşmadığına karar verir. Ortak, infisahın tespiti davası açabilir

Anonim şirket iflası nasıl olur?

Yönetim kurulunun talebinin ardından mahkeme, takibe gerek kalmadan şirketin iflasına karar verebilmektedir.

Mahkemenin verdiği iflas kararı iflas idaresine bildirilir ve iflas idaresi bu kararı ticaret siciline tescil ve ilân ettirir.

Mahkemenin iflas kararı ile sona eren anonim şirket tasfiyeye girmiş olur.

Anonim Şirket Avukat Bulundurmama Cezası 2021

2021 yılında bir ay avukat bulundurmayan anonim şirkete 3.577,50 X 2 = 7.155,00 TL idari para cezası verilir.

Anonim Şirketler Avukat bulundurma zorunluluğu vardır.

Hukuki Destek ve Danışmanlık İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

SON EKLENENLER