MANŞET

Ara Karar Nedir | Ara Karar Ne Zaman Verilir

Ara Karar Nedir | Ara Karar Ne Zaman Verilir

Ara karar Nedir?

Mahkemelerin asıl uyuşmazlığı çözüme kavuşturan ve hüküm olarak ifade edilen son kararları dışındaki kararlarını ifade eder.

ARA KARAR TEMYİZ EDİLEBİLİR Mİ?

Yargılamaya son veren ve hakimin davadan elini çekmesi sonucunu doğuran ilk derece mahkemelerinin verdiği nihai kararlara karşı kural olarak temyiz yoluna başvurulabilmektedir. Bu durumda ara kararlar tek başına temyiz edilememektedir . Ancak asıl hükümle birlikte temyiz edilebilmektedir.

Ara Karar Ne Zaman Verilir Ve Ne Zaman Kesinleşir?

Davayı engel olan bir itirazın reddedilmesi istendiği zaman mahkeme nezdinde ara karar verilir. Bu durum mahkeme hakimi tarafından ele alınır ve gerçekleşir. Bu kadar içerisinde yapılan ara ile beraber itiraz incelenir ve buna göre karar ortaya çıkar.

Herhangi bir kanun yolunun kalmaması ile beraber ara karar kesinleşmiş olur.

HANGİ KARARLAR ARA KARARDIR?

-Mahkemelerin görev veya yetki itirazının reddine ilişkin kararlar;

-Herhangi bir delilin kabule şayan olup olmadığına ilişkin mahkeme kararları;

-Hakimin, davaya ilişkin bir işin yapılması, örneğin delillerini göstermeleri, delil ya da gider avansını yatırmaları için davanın taraflarına süre vermesi;

-Bilirkişiyi ret talebinin kabulüne ya da reddine iliş­kin hakim kararı (m.272/4);

-Zamanaşımı definin reddine ilişkin mahkeme kararları;

-Yargılamanın iadesi talebinin kabulü ve yeniden yargılama yapılması hakkındaki karar (m.380/1) gibi kararlar ara karardır.

-Gelecek duruşma tarihi ve saatini belirleyen mahkeme kararı bir ara karardır.

-Görülmekte olan davayla ilgili diğer bir mahkemedeki dosyanın celbi için o mahkemenin yazı işleri müdürlüğüne müzekkere yazılmasına ilişkin karar da ara karar niteliğindedir.

Mahkeme ara karardan dönebilir mi?

Kural olarak hakim ara kararından dönebilirse de bozmaya uyulmasına dair karar, bunun istisnalarındandır. Diğer bir anlatımla bozma kararına uyan mahkeme, bununla bağlıdır. İster aynı oturumda, ister daha sonraki oturumlarda olsun bundan dönerek eski hükümde direnemez.

Ara Karar Nedir | Ara Karar Ne Zaman Verilir

Nihai Karar Nedir?

Yargılamaya son veren ve hâkimin davadan elini çekmesi sonucunu doğuran kararlara nihai karar denir. Meselâ, yetkisizlik kararı, görevsizlik kararı, boşanma kararı, aylık kiranın bedelinin tespiti kararı, dava sırasında (dava konusu) borcun ödenmiş olması nedeniyle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı gibi. Hâkim nihaî karar ile o davadan elini çeker, verdiği karardan dönemez ve onu değiştiremez. Fakat (ara kararlardakinin aksine) nihaî kararlar temyiz edilebilir (m.427). İşte, nihaî kararlar temyiz edilip Yargıtayca bozulmadıkça, hâkimin nihaî kararla sonuçlandırmış olduğu davaya tekrar bakması (el koyması) caiz değildir.

Nihai karar temyiz edilir mi?

Nihai karar dava dosyasına aktarıldıktan sonra değiştirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu aşamadan sonra temyiz ya da istinaf haklarınız bulunur.

İstinaf Nihai Karar Nedir?

İstinaf ilk derecedeki mahkemenin kararına ilişkin oluşan şüphe ve itirazları yeniden delil toplayarak ve gerekirse sanık/tanık dinleyerek tekrardan itiraz edilen ve kanunen yanlışlık yapıldığı tespit edilen kısımları araştırır ve düzeltir. Yargılamanın baştan başlaması gibi bir durum söz konusu değildir. Hüküm mahkemesi niteliğinde değil nihai kararı veren mahkemeyi denetleyici niteliktedir.

Temyizin aksine tekrardan yargılama sürecinin başlamasına karar veremez. İstinaf dilekçesinde belirtilen istinaf sebepleri dışında inceleme yapılmaz. Yargılamaya tümüyle yeniden başlanmaz sadece hata ve eksik yapıldığı belirlenen yerlerde toplanan deliller ışığında kararın düzeltilmesi ve gerekli yerlerdeki yanlışlıkların giderilmesi görevini görmektedir.

Ara Karar Nedir | Ara Karar Ne Zaman Verilir

Nihai karar ne zaman kesinleşir?

Kararın kesinleşmesi için hiçbir kanun yolunun kalmamış olması yani tüketilmiş olması gerekmektedir. Daha açık bir ifade ile temyiz edilmemiş karar temyiz süresi geçene kadar kesinleşmemiştir.

Nihai sonuç ne demektir?

– Herhangi bir konuda alınan son karar,

– Yargılama sonunda verilen karar,

Özellikle mahkeme sonlandığı zaman sonuç için nihai karar yani verilmiş olan gerçek karar anlamı çıkmaktadır. Ayrıca herhangi bir durum adına bir karar alındığında bu nihai karar yani kesinleşmiş sonuç olarak değerlendirilir.

Ara karar ile nihai karar arasındaki fark nedir?

Ara karar, mahkemeye dosyadan el çektirmeyen karardır. Yetkisizlik itirazının reddi kararı veya duruşma sonunda hâkimin verdiği gelecek duruşmanın gün ve saatini belirleyen karar bir ara karardır. Nihai karar, mahkemeye dosyadan el çektiren karardır.

Ara Karar Nedir | Ara Karar Ne Zaman Verilir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu