Basit Yargılama Usulü Nedir ?

Basit Yargılama Usulüne Tabi Davalar,
Basit Yargılama Usulü Dilekçeler Aşaması,
Basit Yargılama Usulü Delil Sunma,
Basit Yargılama Usulü İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı,
Basit Yargılama Usulü Ön İnceleme ve Tahkikat,
Basit Yargılama Usulü Hmk,

Basit Yargılama Usulü Nedir ?

Basit yargılama usulü, uzun dava sürelerinin kısaltılmasıyla daha hızlı ve daha basit bir yargılamanın yürütülmesi usulüdür.

Basit Yargılama Usulüne Tabi Davalar

Basit yargılama usulü, kanunlarda açıkça belirtilenler dışında, aşağıdaki durumlarda uygulanır:

Sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren dava ve işler.
Doğrudan dosya üzerinden karar vermek konusunda kanunun mahkemeye takdir
hakkı tanıdığı dava ve işler.
İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri ile deniz
raporlarının alınması, dispeççi atanması talepleri ve bunlara karşı yapılacak olan itirazlar.
Her çeşit nafaka davaları ile velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler.
Hizmet ilişkisinden doğan davalar.
Konkordato ve sermaye şirketleri veya kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden
yapılandırılmasına ilişkin açılacak davalar.
Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

Diğer kanunlarda yer alan ve yazılı yargılama usulü dışındaki yargılama usullerinin uygulanacağı belirtilen dava ve işler.

HANGİ MAHKEMELERDE BASİT YARGILAMA USULÜ UYGULANIR?

Sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren dava ve işlerde basit yargılama usulü uygulanır. Örneğin kira ilişkilerinden kaynaklanan bedel tespiti, tahliye davası gibi davalar, kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar, ortaklığın giderilmesi(izale-i şuyu davası), mirasçılık belgesi verilmesi veya iptali, mirasın reddi, vasiyetnamenin açılması, kayyım atanması, arabuluculuk uygulamasında icra edilebilirlik şerhi verilmesi davaları sulh hukuk mahkemesinde basit yargılama usulüne göre görülen davalardır.

İş mahkemelerinin görevine giren dava ve işlerde basit yargılama usulü uygulanır. İş sözleşmesinden doğan işçi ve işveren alacaklarına dair davalar, kıdem tazminatı, iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları basit yargılama usulüyle görülür.

Tüketici Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde basit yargılama usulü uygulanır. Taraflarından en az birinin tüketici olduğu davalarda dava değerinin ilçelerde 7.550 tl, illerde 11.330 tl yi aşması durumunda tüketici mahkemeleri görevlidir.

İcra mahkemelerinin görevine giren dava ve işlerde basit yargılama usulü uygulanır. Örneğin, şikayet, itirazın kaldırılması, icra takibinin iptali, icranın geri bırakılması talepleri, ihalenin feshi, hacizde ve iflasta istihkak, hacizde sıra cetveline itiraz davaları basit yargılama usulüyle görülür.
Kadastro mahkemelerinde de basit yargılama usulü uygulanır.

Kadastro tutanaklarına yapılacak itirazlar, sınır ve ölçü uyuşmazlıkları gibi davalar basit yargılama usulüyle görülür.

BASİT YARGILAMA USULÜNE GÖRE GÖRÜLECEĞİ BELİRTİLEN DAVALAR NELERDİR?

Her tür nafaka davaları ile velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler.

İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri ile deniz raporlarının alınması, dispeççi atanması talepleri ve bunlara karşı yapılacak olan itirazlar

Ticaret ortaklıklarında, ortakların veya pay sahiplerinin ortalıkla veya birbirleriyle ortaklıktan veya pay sahipliğinden kaynaklanan davalarda veya ortaklığın yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karşı açılacak davalar (TTK m. 1521/1).
Anonim ortaklıkta pay sahipleri ile tasfiye memuru veya memurlar arasındaki uyuşmazlıklar(TTK m. 546).
İcra ve İflas Kanunu’na göre tasarrufun iptali davaları(İİK m. 281).,

Hizmet ilişkisinden doğan davalar,
İflas davaları,,
İİK uyarınca açılan istihkak davaları,
İtirazın iptali davaları,
Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler

Konkordato ve sermaye şirketleri veya kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin açılacak davalar.
Doğrudan dosya üzerinden karar vermek konusunda kanunun mahkemeye takdir hakkı tanıdığı dava ve işler.

Kamulaştırma Kanunu’ndan doğan tüm anlaşmazlıkların adli yargıda çözümlenmesi gerekenleri, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemelerinde basit yargılama usulü ile görülür (Kamulaştırma Kanunu m. 37)
Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılır ve bu davalarda basit yargılama usulüne uygulanır (Koop. Kanunu m. 99)

Dernekler Kanunu’na göre, bu Kanunla ilgili olarak hukuk mahkemelerinde görülecek davalarda basit yargılama usulü uygulanır (Dernekler Kanunu m. 18/1).
Dispeçin onaylanmasında ve itirazların incelenmesinde basit yargılama usulü hükümleri uygulanır (TTK m. 1283)
Kollektif ortaklıkta ortaklarla tasfiye memurlara arasında çıkan uyuşmazlıklar, basit yargılama usulüne göre karara bağlanır (TTK m. 268/3).

Basit Yargılama Usulü Dilekçeler Aşaması

Basit yargılama usulünde dava açılması ve davaya cevap verilmesi dilekçe ile olur.

Basit yargılama usulünde cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır.

Ancak mahkeme durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve iki haftayı geçmemek üzere ek bir süre verebilir.

Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhal bildirilir.

Basit yargılama usulüne tabi davalarda taraflar cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi veremezler.

Dava ve cevap dilekçeleri yönetmelikte belirlenecek formun doldurulması suretiyle de verilebilir.

Basit Yargılama Usulü Nedir

Basit Yargılama Usulü Delil Sunma

Basit yargılama usulünde taraflar dilekçeleri ile birlikte, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermek zorundadır.

Basit Yargılama Usulü Ön İnceleme ve Tahkikat

Mahkeme, mümkün olan hallerde tarafları duruşmaya davet etmeden dosya üzerinden karar verecektir.

Daha önce karar verilemeyen hallerde mahkeme, ilk duruşmada dava şartları ve ilk itirazlarla hak düşürücü süre ve zamanaşımı hakkında tarafları dinler; daha sonra tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder. Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hakim, tarafları sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder.

Tarafların sulh olup olmadıkları, sulh olmadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu tutanağa yazılır; tutanağın altı hazır bulunan taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür.

Mahkeme, tarafların dinlenmesi, delillerin incelenmesi ve tahkikat işlemlerinin yapılmasını yukarıdaki fıkrada belirtilen duruşma hariç, iki duruşmada tamamlar. Duruşmalar arasındaki süre bir aydan daha uzun olamaz. İşin niteliği gereği bilirkişi incelemesinin uzaması, istinabe yoluyla tahkikat işlemlerinin yürütülmesi gibi zorunlu hâllerde, hakim gerekçesini belirterek bir aydan sonrası için de duruşma günü belirleyebilir ve ikiden fazla duruşma yapabilir.

Basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır.

Basit Yargılama Usulü Hmk

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ve diğer kanunlarda basit yargılama usulü hakkında hüküm bulunmayan hallerde, yazılı yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır.

Bir davada hangi yargılama usulünün uygulanacağını belirlemek esasen mahkemelerin işidir. Ancak tarafların davalarını açarken açmak istediği davanın hangi yargılama usulünde görüleceği ve bu usulün nasıl işlediği konusunda bilgi sahibi olması sağlanmalıdır.

Çünkü davası basit yargılama usulüyle görülecek kişi, daha hızlı ve kusursuz davranmalıdır. Davaya ilişkin olayların ve delillerin mahkemeye zamanında ve eksiksiz sunulması gerekir. Davanın özensiz takip edilmesi veya takipsiz bırakılması geri dönülmez sonuçlar doğurabilir. Kolay gibi görünen bu davaların profesyonel hukuki destek alınmadan açılması bu sebeple tavsiye edilmemektedir.

Basit Yargılama Usulü Nedir