Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim sistemine girme suçu, bir bilişim sistemine hukuka aykırı bir şekilde girme ve orda kalmaya devam edilmesi ile oluşur (TCK m.243/1). … Bilişim sistemine girme, bir bilişim sisteminde bulunan verilere uzaktan bağlanmak suretiyle veya bizzat elektronik sisteme fiziki yakınlık yoluyla erişmek anlamına gelmektedir.

Bilişim Sistemine Girmek Nedir?

Bilişim sisteminin oluşturduğu yazılıma, programa girilmesi durumudur. Bilişim sistemine girme durumu, ağ aracılığıyla olabileceği gibi, doğrudan bilişim sisteminin bulunduğu cihaza fiziksel olarak müdahale etme şeklinde de gerçekleşebilir.

Bilişim sistemine girme suçu hangi suç türlerine girer?

TCK’da Düzenlenen Bilişim Suçları Nelerdir? (TCK 243-245)

Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243), Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244), Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245), Yasak cihaz veya porgram kullanma suçu (TCK m.245/a).

Bilişim Sistemine Girmenin Cezası

Madde 243- Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bilişim Sistemine Girme Suçu Ne Zaman Oluşur?

Nasıl gerçek veya tüzel kişilerin mülklerine izinsiz olarak girmek hukuken suç teşkil ediyorsa, bahsi geçen verilerin bulunduğu elektronik ortamlara da hukuka aykırı biçimde girmek, müdahalede bulunmak hukuka aykırıdır ve suç olarak düzenlenmiştir.

Suçun, başkasına ait bilgisayarın açılarak içindeki verilerin görülmesi biçiminde olabileceği gibi bir ağ aracılığıyla bilişim sisteminde oturum açılması yoluyla da işlenebilir. Girmede, iletişimin kablolu veya kablosuz olması ile mesafenin yakın ve uzak olması arasında da fark yoktur.

Bir bilişim sistemine e-posta veya dosya gönderilmesi durumunda, bilişim sistemine girme söz konusu olmayıp yalnızca veri gönderildiğinden bu durum girme kapsamında düşünülemez. Mağdurun kişisel bilgisayarına ait işletim sistemine (windows, linux vs.), bir başka internet kullanıcısının, mağdurun rızası olmaksızın girmesi de suç oluşturacaktır.

Bilişim Sistemine Girme Şikayet

Bu suçun işlenmesi halinde soruşturma ve kovuşturma re’sen yapılacaktır.

Bilişim Sistemine Girme Suçu Görevli Mahkeme

Bilişim sistemine girme suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Bilişim Sistemine Girme Örnekleri

İzinsiz bir şekilde bir başkasına ait olan mail hesabına girmek,
Facebook adresine bilgisi ve rızası olmaksızın girmek,
Bir başkasına ait twitter hesabına ondan izinsiz girmek,
İnternet bankacılığı hesabına izinsiz girilmesi,