Boşanma Avukatı – Tek Taraflı Boşanma Davası

Tek taraflı boşanma davası nasıl açılır: Tek taraflı olarak bir boşanma davasının açılabilmesi için kesinlikle avukat ile görüşme yapmak en temel kural olarak dikkat çeker. Ayrıca tanık ve delil durumlarına göre hareket edilir. Süreç, hukuka uygun bir biçimde yürütülmek zorundadır.

Boşanma Davasına Karşı Dava Açma Zamanı

Evlilik güzel olduğu kadar anlaşma ve uyum olmadığı zaman zorlu bir süreç haline gelmektedir. Zorlu bir hayat yaşamak istemeyen taraflar boşanma davası açmak istemektedir. Ancak hali hazırda açılmış bir boşanma davası var ise karşı dava açmak da mümkündür.

Boşanma davasına karşı dava açma süresi bir davanın tebliğinin davalıya ulaştığı süre kadardır. Bu bilgilendirmeye cevap vermek için ayrılmış bir süredir. Hukuk Mahkemeleri Kanunu şartlarına göre boşanma davasına karşı dava açma süresi davanın tebliğinin davalıya ulaştığı andan itibaren 15 gündür.

Boşanma davası tebliği davalının eline ulaştıktan 15 gün sonra boşanma davasına karşı dava açma süresi bitmekte ve karşı dava açılamamaktadır. Ancak yine 15 gün içerisinde davalı mahkemeye bu süreyi uzatmak için başvurmuş ise 30 güne kadar karşı dava açma hakkı olmaktadır.

Boşanma davasına karşı dava açılmazsa ne olur?

Boşanma davalarında evlilik içerisinde yer alan mal ve çocukların velayeti gibi çeşitli şeyler görülmektedir. Bu sebep ile tarafına boşanma davası açılan bir kişi, kendi savlarını savunmak ve desteklemek için boşanma davasına karşı dava açmalıdır. Boşanma davasına karşı dava açmamış ise birçok manevi ve maddi zarara uğrama ihtimali bulunmaktadır.

Boşanma Avukatı – Tek Taraflı Boşanma Davası

Boşanma davasında neden karşı dava açılır?

Boşanma davasına karşı dava açmak çocukların velayeti, nafaka ödemesi, mal paylaşımı ve tazminat talebi hakkında tarafın kendisini savunmasına imkan tanımaktadır.

Boşanma davasını açan taraf kendi haklarını ve görüşlerini savunmak için bu davayı açmaktadır. Ancak diğer tarafın bu görüşleri yanlış bulması durumunda ve haklarını savunmayı istemesi durumunda karşı dava açması gerekmektedir.

Tek Taraflı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Tek taraflı boşanma davası nasıl açılır: Tek taraflı boşanma davasının bir diğer adı çekişmeli boşanmadır. Bunun şartlarının ortaya çıkmasının ardından dava süresinin 7-8 ay olduğunu ifade etmek lazım. Fakat örneklere baktığımızda daha uzun davaların da bulunduğunu görmekteyiz. Burada önemli olan şey ise alanında uzman bir avukatın sürece dahil edilmesi gerekliliğidir.

Tek Taraflı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Tek taraflı boşanma davası nasıl açılır: Tek taraflı boşanma dilekçesi şöyle yazılır;

Nöbetçi aile mahkemesine hitap edilmelidir. Bu üst başlık olmak zorundadır.
Her iki tarafın hem adres bilgilerine hem de kimlik verilerine yer verilmesi önem arz eder.
Davanın konusu açık olarak belirtilir. Boşanma, nafaka, tazminat gibi farklı örnekler söz konusudur.

Davanın açılma nedeni yine istenen bir diğer şeydir. Fiziksel şiddet, zina, terk edilme gerekçeleri varsa bunlar yazılmalıdır.
12 punto olarak dilekçe hazırlanmalıdır.

Gereksiz şekilde tanımlanmış detaylardan kaçınılması mühimdir.
Hukuki deliller bölümünün bulunması gerekmekte.
Ayrıca sonuç kısmına da yer verilmesi lazım.
İmza ve tarih gibi bilgilerin belirtilmesinden sonra dilekçe tamamlanmış olur.

Tek Taraflı Boşanma Olur Mu?

Tek taraflı boşanma hukukumuzda yer alan bir haktır. Mahkemeye sunulacak olan dilekçenin sonrasında bu davanın açılması mümkündür. Kesinlikle belirtilmiş durumların ortaya çıkması şarttır.

Boşanma Davası Açıldığını Nasıl Öğrenebilirim?

Boşanma davasının açılıp açılmadığını öğrenmek, UYAP adındaki sistem sayesinde artık çok kolaydır. Aile mahkemesi ilgili durumu buraya işler. E devlet üzerinden rahatlıkla size açılmış davayı görebilirsiniz.

Boşanma Davasında Karşı Tarafında Boşanma Davası Açması

Boşanma davasında karşı tarafın da boşanma davası açması mümkün mü?,
Boşanma davasında karşı dava açma süresi ne kadardır? ,Cevap süresi geçtikten sonra karşı dava açılması durumunda ne olur? ,Süresinde karşı boşanma davası açılmaması durumunda ayrı bir boşanma davası açılır mı?, Boşanma davası sürerken eşler arasında yeni bir boşanma davası açılması halinde davalar nasıl karara bağlanır?,

Hukuk Mahkemeleri Kanunu uyarınca, bir dava içerisinde karşı dava açma süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliği tarihinden itibaren 15 gündür. Yani davalının, cevap süresi içerisinde karşı dava açması gerekir. Kanunda öngörülen bu 15 günlük süre içerisinde cevap süresinin bir defaya mahsus uzatılması istenebilir. Bu durumda verilen ek süre içerisinde de karşı dava açılabilir.

Boşanma Avukatı – Tek Taraflı Boşanma Davası

Boşanma Davasında Karşı Dava Neden Açılır? | Boşanma davası,

Türk Medeni Kanunu’nun ilgili tüm hükümleri uygun olarak kurulmuş bir evlilik ilişkisinin tarafları ya da eşlerden sadece biri tarafından açılmış bir davadır. Bu davada görevli olan mahkeme “Aile mahkemesidir”.

Yetkili aile mahkeme ise, eşlerin son olarak 6 ay boyunca birlikte oturdukları yerde bulunan aile mahkemesi ya da birden çok aile mahkemesi varsa, bunlardan biridir. Hangi mahkemeye hangi süre içerisinde dava açılacağı gibi kuralları düzenleyen kanun olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu, bu konuda net hükümler barındırmaktadır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, bir yerleşim yerinde birden çok aile mahkemesi varsa, bu aile mahkemelerinin kendi aralarında bir görev dağılımı mevcuttur.

Bu konuda, eşlerin hiçbir şekilde “tek başlarına” hareket etmemeleri şiddetle önerilen bir husustur. Çünkü hem hak düşürücü sürelerin dikkat ve özenle takibi hem de bu gibi teknik detayların uzmanlık bilgisi ile çözüme kavuşturulabilmesi açısından, bir avukat marifetiyle çalışılması, hukuki sürecin bir avukatın kontrol ve danışmasına verilmesi bazen hayati derecede önem arz edebilmektedir.

Ancak önemle belirtelim ki, bir boşanma davasında her şeyden önce “geçerli bir evlilik ilişkisi” lazımdır.

Geçerli olmayan, ya da hukuki terimle ifade edecek olursak, butlan durumunda bulunan bir evliliğin aile mahkemesi önüne çıkarılması durumunda, mahkemenin vereceği karar YOKLUK yaptırımının uygulanması yönünde olacaktır.

Hukuken böyle bir evlilik HİÇ kurulmamıştır Bu nedenle, boşanma davaları ile bu tür davaların birbirine karıştırılmamaları gerekir. Çünkü her ikisi de birbirinden çok farklı hukuki neticelere yol açmaktadır.

Boşanma Davasında Süresinden Sonra Açılan Karşı Dava

Boşanma davaları da kanunda düzenlenen usul ve sürelere göre görülür. Kural olarak eşlerden birisi tarafından açılan bir boşanma davasında cevap süresi içerisinde karşı dava açılmamışsa, diğer eş kendi iddialarına dayalı bir başka boşanma davası açarak, bu davanın ilk dava ile birleştirilmesini isteyebilir. Bu durumda açılan ikinci boşanma davası dosyası da ilk boşanma davası ile birleştirilerek birlikte görülür ve sonuca bağlanır.

Eşler arasında açılan boşanma davalarının her halükarda birleştirilmesi ve davaların birlikte karara bağlanmasında zorunluluk bulunduğundan, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/18123 E, 2015/ 2841 K, 25.02.2015 tarihli kararı ile boşanma davası içerisinde süresinden sonra açılan karşı boşanma davasının da esastan incelenerek asıl dava ile birlikte karara bağlanması gerektiğine hükmetmiştir.

“Karşı dava süresinde açılmamış ise de, delillerin değerlendirilmesi ve boşanmanın fer’i niteliğindeki talepler nazara alınarak kadın eş ve erkek eşin açtığı davaların birlikte görülmesindeki yarar açıktır. Davalı-davacı kadın eşin açtığı boşanma davasının tefrikinde dahi her iki davanın birleştirilmesine karar verilmesi gerekir. Karşı davanın da esasının incelenerek olumlu-olumsuz bir karar vermek gerekir.”

(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/18123 E, 2015/ 2841 K, 25.02.2015 T)

Yargıtayın bu kararı doğrultusunda, cevap süresi içerisinde karşı dava açılmamışsa, davalı eş bir başka boşanma davası açarak, ilk davayla birleştirilmesini isteyebileceği gibi, dava sonuna kadar karşı boşanma davası da açabilecektir. Her iki durumda da davalar birlikte görülüp karara bağlanacaktır.

Karşı Dava Nasıl Açılır?

Üzerine açılmış bir boşanma davası devam ederken bireyin karşı dava açmak istemesi durumunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 132. maddesi uyarınca bazı şartları yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu koşullar yerine getirilmediği durumda açılacak olan davaya karşı dava denmez. Mahkeme bu şartların olmadığı gerekçesini öne sürerek davaların ayrılması kararını verir. Bu nedenle boşanma esnasında karşı dava açmadan önce, karşı dava açma koşullarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Karşı Dava Açma Şartları

Dava açılan kişinin karşı dava açabilmesi için, hali hazırda süren boşanma davasının devam etmesi gerekmektedir. Eğer boşanma davası neticelenmişse karşı dava açılamaz.
Boşanma davalarında karşı dava için öne sürülecek olan istekler, esas boşanma davasındaki istekler ile takas veya mahsup ilişkisi içinde olmak zorundadır.

Ya da karşı dava ile hali hazırda hala süren dava arasında herhangi bir ilişki olması gerekmektedir. Böyle bir ilişkinin olmaması halinde karşı dava açılamamaktadır.

Beyan edilen bu şartlar gerçekleşmeden karşı dava açılmak istenirse, mahkeme talep üzerine veya resen, karşı davanın asıl davadan ayrılmasına hükmedebilir.
Karşı davaya karşı dava açılamamaktadır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu dahilinde belirtilen bu iki koşul yerine getirilmediği takdirde boşanma sürecinde karşı dava açılabilmesi imkânsızdır. Açılmış olan boşanma davasına karşı boşanma davası açılması durumunda bu koşullar yerine getirilmediğinde davalar birbirinden ayrı olarak, iki dava şeklinde yürütülmektedir.

Mahkeme, bu davaların birleştirilmesi konusunda bu şartların olup olmadığını teyit eder ve bu koşullar oluşmamışsa davalar birbirinden ayrılır. Mahkeme gerek gördüğü takdirde karşı dava olarak açılmak istenen davanın görevli mahkemeye gönderilmesini isteyebilir.

Karşı Dava Açma Süresi Kaç Gündür?

Hukuki Mahkeme Kanunları madde 133 karşı dava süresini asıl davanın cevap süresi olan 15 gün olarak öngörmektedir ancak bu süre içinde süre uzatma isteğiyle mahkemeye müracaat eden davalıya bir ayı geçmemek üzere ek cevap süresi verilmesi halinde bu süre karşı dava süresi için de etkili olabilecektir. HMK’ya göre karşı dava, cevap dilekçesini vererek açılabilir.

Cevap süresinin uzatılması durumunda, cevap dilekçesinden bağımsız olarak bir karşılık davası dilekçesi verilemeyeceğinden, karşılık dava süresi de uzamaktadır.

Karşı dava konularında alanında uzman İstanbul avukatlarından yardım alarak karşı dava açma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İstanbul boşanma avukatı, bu konularda tüm birikimlerini sizin yardımınız için kullanacaktır.

Karşı Dava Ne İşe Yarar?

Karşı dava boşanmanın oluşturacağı yıkımı en iyi şekilde atlatmak için işe yaramaktadır. Özellikle aldatma, sadakatsizlik gibi ithamları kabul etmeyen kişilerin açması gereken karşı dava, aynı zamanda mal paylaşımı, nafaka, çocuk velayeti sebebi ile de açılabilmektedir.

Karşı Davaya Karşı Dava Açılabilir Mi?

Karşı dava açılmış bir davaya karşı dava açmak mümkün değildir. Süreç bu şekilde işlememektedir.

Karşı Davada Kaç Dilekçe Verilir?

Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre karşı dava açmak isteyen bir kişi mutlaka cevap süresini aşmayacak şekilde harekete geçmelidir. Bu sebep ile esas cevap süresi içerisinde bir cevap dilekçesi yazılması ile karşı dava açılmaktadır.

Tek taraflı boşanma davası nasıl açılır: Tek taraflı olarak bir boşanma davasının açılabilmesi için kesinlikle avukat ile görüşme yapmak en temel kural olarak dikkat çeker. Ayrıca tanık ve delil durumlarına göre hareket edilir. Süreç, hukuka uygun bir biçimde yürütülmek zorundadır.

Boşanma Davasına Karşı Dava Açma Zamanı

Evlilik güzel olduğu kadar anlaşma ve uyum olmadığı zaman zorlu bir süreç haline gelmektedir. Zorlu bir hayat yaşamak istemeyen taraflar boşanma davası açmak istemektedir. Ancak hali hazırda açılmış bir boşanma davası var ise karşı dava açmak da mümkündür.

Boşanma davasına karşı dava açma süresi bir davanın tebliğinin davalıya ulaştığı süre kadardır. Bu bilgilendirmeye cevap vermek için ayrılmış bir süredir. Hukuk Mahkemeleri Kanunu şartlarına göre boşanma davasına karşı dava açma süresi davanın tebliğinin davalıya ulaştığı andan itibaren 15 gündür.

Boşanma davası tebliği davalının eline ulaştıktan 15 gün sonra boşanma davasına karşı dava açma süresi bitmekte ve karşı dava açılamamaktadır. Ancak yine 15 gün içerisinde davalı mahkemeye bu süreyi uzatmak için başvurmuş ise 30 güne kadar karşı dava açma hakkı olmaktadır.

Boşanma davasına karşı dava açılmazsa ne olur?

Boşanma davalarında evlilik içerisinde yer alan mal ve çocukların velayeti gibi çeşitli şeyler görülmektedir. Bu sebep ile tarafına boşanma davası açılan bir kişi, kendi savlarını savunmak ve desteklemek için boşanma davasına karşı dava açmalıdır. Boşanma davasına karşı dava açmamış ise birçok manevi ve maddi zarara uğrama ihtimali bulunmaktadır.

Boşanma davasında neden karşı dava açılır?

Boşanma davasına karşı dava açmak çocukların velayeti, nafaka ödemesi, mal paylaşımı ve tazminat talebi hakkında tarafın kendisini savunmasına imkan tanımaktadır.

Boşanma davasını açan taraf kendi haklarını ve görüşlerini savunmak için bu davayı açmaktadır. Ancak diğer tarafın bu görüşleri yanlış bulması durumunda ve haklarını savunmayı istemesi durumunda karşı dava açması gerekmektedir.

Boşanma Avukatı – Tek Taraflı Boşanma Davası