Çocuğu Olmayan Kadın Nafaka Alabilir Mi – Boşanma Avukatı

Çocuğu Olmayan Kadın Nafaka Alabilir Mi – Boşanma Avukatı

Boşanma davalarında nafaka tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olarak ayrılır. İştirak nafakası, müşterek çocuk için ödenen nafaka iken, tedbir nafakası davanın devamı sırasında ödenen nafaka, yoksulluk nafakası ise; dava sonucunda yoksulluğa düşme ihtimali olan eş için ödenen nafakadır.

Kadın lehine nafaka bağlanması için kadının işsiz olması şart değildir, çalışan kadın da nafaka alabilir.

Dolayısıyla ister asgari ücretle çalışan işçi olsun isterse memur, çalışan kadın nafaka alabilir. Kadın emekli maaşı alıyor olsa da nafaka alabilir.

Nafaka genel olarak uygulamada kadın tarafından talep edilir ve kadın lehine hükme bağlanır. Ancak bu uygulamadaki genel durum olmakla beraber erkek lehine de nafakaya hükmedilmesi mümkündür.

Çalışan Kadın Nafaka Alabilir mi?

Kadın lehine nafaka bağlanması için kadının işsiz olması şart değildir, çalışan kadın da nafaka alabilir. Dolayısıyla ister asgari ücretle çalışan işçi olsun isterse memur, çalışan kadın nafaka alabilir. Kadın emekli maaşı alıyor olsa da nafaka alabilir.

Çalışan Kadın Tedbir Nafakası Alabilir Mi?

Tedbir nafakası, boşanma davası başlamasından itibaren kadın veya kocadan herhangi birinin yoksulluğa düşme ihtimali karşı eşin diğer eşe boşanma gerçekleşene kadar ödemesi gereken nafaka türüdür.

Boşanma davası içerisinde eşler maddi olarak yıpranabilmektedirler. Bu hallerde yoksulluğa düşen eş boşanma tamamlanıncaya kadar, mağduriyetin giderilmesini diğer eşten mahkeme aracılığıyla isteyebilir.

Kadın ve kocanın, boşanma davası sırasında da, evlilik birliği içerisindeki yaşam koşullarına uygun bir yaşam sürdürebilmeleri için, istemde bulunan eşe, gıda, barınma, giyecek, ısınma, çocukların bakımı için gereken giderleri vs. dikkate alarak, kadın çalışıyor olsa dahi tedbir nafaka bağlanabilir.

Aile mahkemesi hakimi, her iki eşin de maaş, kira geliri gibi toplam gelirini belirler kadının ihtiyaçları ile kocanın ödeme gücüne göre bir nafaka miktarına karar verir.

Boşanma davası boyunca tedbir nafakası almak isteyen eşlerin hakimden tedbir nafakası bağlanması için istemde bulunması gerekir. Aile mahkemesi hakim taraflardan bir istem yokken kendisi tedbir nafakasına karar veremez.

Tedbir nafakası, hakimin boşanma kararının kesinleşmesi tarihine kadar ödenir. Kararın kesinleşme ile beraber tedbir nafaka sorumluluğu ortadan kalkar.

Çocuğu Olmayan Kadın Nafaka Alabilir Mi – Boşanma Avukatı

Çalışan Kadın Yoksulluk Nafakası Alabilir Mi?

Yoksulluk nafakasının gayesi, boşanma davası kararının kesinleşmesiyle beraber evlilik birliği resmi olarak sona ermiş olsa bile, kadının (eşlerin), evlilik birliği içinde sahip oldukları yaşam standardına kıyasla uçurum oluşturmayacak ekonomik seviyede hayatını devam ettirmesini sağlamaktır.

Fakat bu nafakada, eşlerin, boşanmaya neden olan hususlarda kusur oranlarına göre bir değerlendirme yapılarak yoksulluk nafakası miktarı belirlenir.

Kusuru diğer eşle eşit düzeyde veya daha az olan kadının, boşanma davası sürecinde, ayrıca nafaka davası açarak veya boşanma kararı kesinleşmesinden sonra ki bir yıl içinde istemde bulunması durumunda yoksulluk nafakası almasına karar verilebilir.

Bir diğer ölçüde nafaka talep eden kadının gerçekte nafakaya ihtiyacının olup olmadığının belirlenmesidir.

Bu konuda, eşlerin sosyal ve ekonomik halleri, günün ekonomik şartları, evlilik birliği içerisindeki sürdürülen yaşam standardı gibi veriler ayrı ayrı incelenip buna göre karar verilir.

Yoksulluk nafakası talebinde bulunan kadının, sigortalı bir işte maaşlı çalışması, düzenli gelire sahip olması gibi gerekçeler, tek başına, nafaka bağlanmayacağı manasına gelmez.

Nafaka isteminde bulunan kadının veya eşin, maaşının ve kira geliri, emekli aylığı gibi diğer bütün gelirlerinin, kendisini yoksulluktan kurtaracak seviyede olup olmadığı büyük önem taşır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus evlilik birliği içerisindeki yaşam koşullarının, boşanma ile arasında uçurum olup olmadığıdır.

Fakat her iki eşin sürekli ve düzenli gelirleri varken, ekonomik durumları ve yaşam standartları birbirine yakınken, kadının diğer eşinden diğer şartlarda mevcut olsa bile yoksulluk nafakası bağlanması, adalet ve hakkaniyet ilkesi uymaz. Ayrıca yoksulluk nafakasının gayesine ve mantığına uymaz.

Bu gibi hallerde aile mahkemesi hakimi, yoksulluk nafakası isteminde bulunan kadının boşanma neticesinde değişen ekonomik koşullardan ciddi fark olmaması.

Zor durumda kalmaması için: günün ekonomik şartlarını da göz önüne alacak şekilde geniş açıdan bir değerlendirme yaparak hakkaniyete riayet ederek yoksulluk nafakası bağlanıp bağlanmayacağına, bağlanacak ise de nafaka miktarına karar verir.

Asgari ücretle çalışan kadın nafaka alabilir mi?

Kadın asgari ücretle çalışıyor olsa dahi nafaka alabilir. Zira kadının çocuğu ya da çocukları da var ise asgari ücret, kadına ve çocuklarına iyi bir yaşam standardı sunmayabilir.
Yargıtay kararları da bu hususu desteklemektedir.
Bu noktada kadının gelirinin bulunması nafaka alamamasına sebebiyet vermez. Yalnızca nafakada indirim alabilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/455 E. 2019/1084 K. sayılı kararına göre;

“Tarafların gelir durumları karşılaştırıldığında davacının düzenli ve yeterli gelirinin olduğu, bir evi ve tarlasının bulunduğu, davalının ise asgari ücretin biraz üzerinde ücret ile çalışmaya başlamış olsa da bu hâliyle tarafların gelir durumlarının birbirine denk olmadığından ve davalının boşanma nedeniyle yoksulluğu ortadan kalkmadığından, yoksulluk nafakasının tamamen kaldırılmasına hükmedilemez. Hakkaniyet ilkesi gereğince nafakanın uygun bir miktarda indirilmesine karar verilmesi gerekir.”

Toplumda yanlış bilinen diğer bir husus ise nafakayı sadece kadının alıyor olduğunun sanılmasıdır. Nafakayı sadece kadın almaz, durum ve koşullara göre erkekler de nafaka alabilir.

Aile Mahkemesi hakimi, her iki eşin de maaş, kira geliri gibi toplam gelirini belirler kadının ihtiyaçları ile kocanın ödeme gücüne göre bir nafaka miktarına karar verir.

Hakim bu noktada karar verirken yalnızca kadının ihtiyaçlarını göz önüne almaz. Kocanın ödeme gücü de nafaka verilmesinde dikkate alınır.

Boşanma davası boyunca tedbir nafakası almak isteyen eşlerin hakimden tedbir nafakası bağlanması için istemde bulunması gerekir. Aile mahkemesi hakim taraflardan bir istem yokken kendisi tedbir nafakasına karar veremez. İSTEMDE BULUNMADIKÇA TEDBİR NAFAKASINA DOĞRUDAN HÜKMEDİLMEZ.

Tedbir nafakası, boşanma davasının açıldığı tarihten boşanma kararının kesinleştiği tarihe kadar ödenir.

Yoksulluk nafakası alınmasında ise ölçüt; eşlerin evlilik birliği devam ederken sürdürdükleri hayat ile boşandıktan sonra devam ettirecekleri hayat arasında bir uçurumun olmamasıdır.

KADIN ÇALIŞIYOR OLSA BİLE YOKSULLUK NAFAKASI ALABİLİR.

Yoksulluk nafakası talebinde bulunan eşin, sigortalı işte çalışıyor olması HATTA VE HATTA düzenli gelirinin olması bile nafaka almasına engel teşkil etmez.
Hakim hakkaniyet ilkesi gereğince koşulları değerlendirerek nafakaya hükmeder.

Çocuğu olmayan kadın nafaka alabilir mi?

Kadının nafaka alabilmesi için çocuğunun olması şart değildir. Çocuğu olmayan kadın da nafaka alabilir.

Kusurlu kadın nafaka alabilir mi?

NAFAKAYI ÖDEYECEK OLAN EŞİN KUSURUNUN OLUP OLMAMASI ÖNEMLİ DEĞİLDİR. NAFAKA ÖDEYECEK OLAN EŞİN KUSURU ARANMAZ. KUSURSUZ DA OLSA YOKSULLUK NAFAKASI ÖDEYEBİLİR.

Burada önemli olan husus, tarafların ihtiyaçlarıdır. Kusur durumu değildir.
Nafaka almak isteyen eş, ağır kusurlu olmamalıdır.

Aşağıda belirtilen hususlarda erkek nafaka ödemeyebilir.

Boşanma sonrasında kadının maddi zorluk çekmemesi,
Kadınların çalıştığı iş yerinden kendi isteği ile ayrılması,
Kadınların yeteri kadar aylık geliri bulunması,
Kadınların yeni bir evlilik yapması,
Erkeklerin düzenli bir geliri olmaması
Kadının yeniden evlenmesi durumunda nafaka kesilir.

Çocuğu Olmayan Kadın Nafaka Alabilir Mi – Boşanma Avukatı

error: İçerik korunuyor !!