Ana SayfaDANIŞTAY KARARLARIDanıştay Vergi Dava Daireleri E2008/574

Danıştay Vergi Dava Daireleri E2008/574

Danıştay Vergi Dava Daireleri E2008/574

T.C.

DANIŞTAY

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2008/574

Karar Düzeltme ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Malive Bakanlığı-ANKARA

Karsı Taraf : S.S. …..Sitesi Konut Yapı Kooperatifi …………………….-Ümitköy/ANKARA

İstemin Özeti : Katma Değer Vergisi Kanununun 29’uncu maddesinin 2’nci fıkrası ile Geçici 15’inci maddesinden doğan duraksamaları gidermek üzere duyurulan KDVK-5/2003-5 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinin “1-Giriş” başlıklı bölümünde yer alan “3065 sayılı” Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 15′ inci maddesindeki katma değer vergisi istisnasından veya 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 12′ nci sırasındaki indirimli oranda katma değer vergisi uygulamasından yararlanabilmek için inşaat ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olması gerekmektedir…

İnşaat yapı ruhsatı münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmemiş ise yapılan inşaat taahhüt işlerinin istisnadan veya indirimli oranda katma değer vergisinden yararlanması mümkün değildir.” ibarelerinin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Davayı inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi, 31.10.2006 günlü ve E:2006/1452, K:2006/2080 sayılı kararıyla;

Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 15’inci maddesi ile söz konusu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin açıklamaların yer aldığı 49 ve 66 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde katma değer vergisinin istisna ve indirimli oran uygulamasından yararlanabilmek için taahhüde dayanan inşaat işinin konut yapı kooperatifine ait olması ve

inşaat ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına alınması gerektiği yönünde herhangi bir şart getirilmediği halde,

Danıştay Vergi Dava Daireleri E2008/574

sirkülerde inşaat ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına alınması gerektiği, aksi halde istisna ve indirimli orandan yararlanılamayacağı yolunda yaptırım getirildiği;

bu şart ve yaptırım nedeniyle sirkülerin,

Vergi Usul Kanununun 413’üncü maddesinde kurala bağlanan açıklama niteliğini aşarak, mükellefler hakkında hukuki sonuç doğuran düzenleyici işlem niteliği kazandığı,

dolayısıyla kanuna aykırı olmaması gereken sirküler ile kanunda aranmayan ve kanunun kapsamını daraltan yeni bir şart getirildiği gerekçesiyle davaya konu ibareleri iptal etmiştir.

Maliye Bakanlığının temyiz istemini inceleyen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 9.11.2007 günlü ve E;2007/140, K:2007/372 sayılı kararıyla;

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan KDVK-5/2003-5 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinin bir kısmına karşı açılan davanın,

Gelir idaresi Başkanlığınca takip edilmesi ve Gelir idaresi Grup Başkanı tarafından temyiz isteminde bulunulması nedeniyle Vergi Dava Daireleri Kurulunca yerilen 15.6.2007 günlü ve E:2007/140 sayılı ara kararı ile;

Danıştay Vergi Dava Daireleri E2008/574

5345 sayılı Kanun uyarınca Maliye Bakanlığına karşı açılan idari davalar ve bu davalarda verilen kararlara karşı başvurulan kanun yollarında Gelir idaresi Grup Başkanına,

Maliye Bakanlığını temsil yetkisi verildiğine dair bir düzenleme yer almadığından, düzenleyici işlemlere karşı açılan davalarda, Maliye Bakanı adına temyiz…

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!