MANŞET

Deport Avukatı Üsküdar

Deport Avukatı Üsküdar

Türkiye sınırları içerisinde bulunan yabancıların vize kuralları, kanun ihlalleri ya da ahlaka uygun olmayan faaliyetlerde bulunması, ulusal güvenlik ve sağlığı riske atması, çalışma izni olmadan çalışması gibi durumlarda deport edilmesi muhtemeldir. Kelime anlamıyla ‘Deport’ ülkeden çıkarılma olarak kabul edilmektedir.

Vatandaşlık esasına göre yabancı statüsündeki kimselerin kanuni sorumluluklarını yerine getirmedikleri durumda ülkeden çıkarılmaları süreci başlar. Bu kimselerin tekrar Türkiye’ye girişleri için kararını kaldırmak gerekmektedir. Deport aile birliğinin dağılmasına yol açabilecek bir uygulamadır.

Sınır dışı etme kararının alınma ve uygulanma süreci 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanuna göre, Türkiye’de bulunan yabancılar, bazı hallerde kendi ülkesine, transit geçeceği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye gönderilebilir.
Sınır dışı etme kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile ya da doğrudan valilik tarafından alınır. Bu karar idari bir işlemdir.

Terke Davet Nedir?

Hakkında sınır dışı (de port) etme kararı alınan yabancılar doğrudan sınır dışı edilmemekte, öncelikle bu kişilere ülkeyi terk edebilmek için en az 15 gün olmak üzere 30 güne kadar süre verilebilmektedir. İlgili kişi hakkında verilen terk süresi karada belirtilecektir. Türkiye’yi terk etmesi için süre tanınmayacaktır.

Bu kişiler mevzuatta şu şekilde belirtilmiştir;

Terör örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
Sahte belge kullananlar,
Yasal giriş ve çıkış kurallarını ihlal edenler,
Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
Asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışan veya almış olanlar,
hakkında Türkiye’yi terke davet kararı alınmayacak, bu yabancılar ya süre tanınmaksızın doğrudan sınır dışı edilecek ya da sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altına alınacaklardır.

İlgili kişi hakkında terke davet işlemi yapılmışsa , ‘Çıkış İzin Belgesi’ düzenlenecek ve bu belge ile kişi, kendine tanınan süre içinde Türkiye’de kalabilecektir. Ancak bu sürede kişilerin ikamet veya çalışma iznine başvurmaları mümkün değildir.

Yabancıları sınır dışı etme kararını kim verir?

Sınır dışı etme kapsamındaki yabancılar, kolluk tarafından yakalanırsa, haklarında karar verilmek üzere derhâl valiliğe bildirilecektir. Şayet haklarında, sınır dışı etme kararı alınması gerektiği değerlendirilmişse, bu kararı valilik verecektir.

Hakkında Sınır Dışı Etme Kararı Alınabilecek Kişiler

Hakkında sınır dışı etme kararı alınabilecek olan yabancılar YUKK’nun 54. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler
Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar
Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar
Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler
İkamet izinleri iptal edilenler
Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler
Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler
İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler
Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler hakkında valiliklerce sınır dışı etme kararı alınabilir.

Hakkında Sınır Dışı Etme Kararı Alınamayacak Yabancılar

Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurlarıdır.

Deport Avukatı Üsküdar

SINIR DIŞI ETME (DEPORT) KARARI

Kanuna göre, Türkiye’de bulunan yabancılar, bazı hallerde kendi ülkesine, transit geçeceği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye gönderilebilir. Sınır dışı etme kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü‘nün talimatı ile ya da doğrudan valilik tarafından alınır. Bu karar idari bir işlemdir.

İdari Gözetim Kararı Nedir?

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 57. maddesi uyarınca; yasanın 54. maddesi kapsamındaki yabancılar, kolluk güçleri tarafından yakalanmaları durumunda, haklarında karar verilmek üzere derhal valiliğe bildirimde bulunulur. Bu kişilerden, hakkında sınır dışı etme kararı verilmesi gerektiği değerlendirilen kişiler hakkında, sınır dışı etme kararı valilikçe alınır. Bu konu ile ilgili olarak verilecek karara ilişkin değerlendirme ve karar süresi, yasa uyarınca kırk sekiz saati geçemeyecektir. Yasal yollarla gelmeyen yabancılara yönelik yaptırımlardan biri sınır dışı kararıdır. İdari gözetim kararı ise sınır dışı kararı ile sınır dışı edilmek üzere olan yabancılar hakkındaki karardır.

İdari gözetim altına alınan kişi, yasal temsilcisi veya avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimine başvuruda bulunabilir. Yapılacak başvuru, idari gözetimi durdurmayacaktır. Dilekçenin idareye verilmesi durumunda, dilekçe yetkili sulh ceza hakimine derhal ulaştırılır. Sulh ceza hakimi, başvuruya dair incelemesini beş gün içinde sonuçlandırır. Bu hususta Sulh ceza hakimi tarafından verilecek karar kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi, yasal temsilcisi veya avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiası ile yeniden sulh ceza hakimine başvuruda bulunabilecektir.

İdari gözetime alternatif yükümlülükler şöyledir:

Belirli adreste ikamet etme,
Bildirimde bulunma,
Aile temelli geri dönüş,
Geri dönüş danışmanlığı,
Kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alma,
Teminat,
Elektronik izleme,

İdari Gözetim ve Başvurulabilecek Hukuki Yollar

Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar, Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır.

Tahdit Kodu Nedir ve Neden Konur?

Tahdit kodlarının konulmasının nedenleri farklılık gösteriyor. Yapılan eylemin önemine bağlı olarak tahdit süresi değişiklik göstermektedir.

V-69 (Oturma izni iptal edilen yabancılar),
V-71 (Adreste bulunamayan yabancılar),
V-70 (Sahte evlilik yapan yabancılar),
V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuru yapan yabancılar),
V-84 (10 gün Oturma izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancılar),
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar),
G-87 (Genel güvenlik tehlikesi arz etmekte olan yabancılar),
Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancılar),
Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancılar),
Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar),,
Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar),
Ç-117 (Kaçak çalışan yabancılar),
Ç-118 (Oturma izni iptal edilen yabancılar),
Ç-119 (Kaçak çalışan yabancıların, para cezasını ödememe durumu),
Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi),
Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancılar),
Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancılar),
Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),
Ç-138 (INAD yolcu),
Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancılar),
K (Kaçakçılıktan aranan yabancılar),
N-99 (Interpol kodu),
O-100 (Semti meçhul ve ülkeye girişi yasaklı sığınmacı),
N-82 (İstihzan kodu / Girişi ön izine bağlı olan yabancılar),

Deport Avukatı Üsküdar

V-69 (Oturma izni iptal edilen yabancılar)

Türkiye’de bir oturma izni alıp daha sonrasında bu ikamet izni kurallarına uyulmadığı. Örnek vermek gerekirse; ikamet için gerekli belgelerin sahte olması vb. gibi durumlarda V-69 tahdit kodu konur ve yabancıya beş (5) yıl boyunca ikamet izni verilmez.

V-71 (Adreste bulunamayan yabancılar)

Türkiye’deki resmi makamlara bildirdiği adreste bulunamayan yabancılar hakkında V-71 tahdit kodu konmaktadır ve oturma izni iptal edilmektedir.

V-70 (Sahte evlilik yapan yabancılar)

Türkiye’de oturma izni almak için sahte bir evlilik yapan yabancıların tespit edilmesi durumunda, bu kişilere V-70 tahdit kodu konmaktadır ve 5 yıla kadar Türkiye’ye giriş yasağı konulmaktadır.

V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancılar)

Ahıska Türkü uyruklu olduğunu belirterek başvuru yapan yabancı uyruklular, araştırmaların sonucu Ahıska Türkü uyruklu olmadığının anlaşılması durumunda V-77 tahdit kodu konmaktadır. Bu kod, yabancının bir daha Ahıska Türkü uyruklu olarak başvuru yapmasını engellemek için konulur.

V-84 (10 gün içerisinde Oturma izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancılar)

On (10) gün içinde ikamet izni almak koşulu ile Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyrukluların (10) gün içinde Oturma izni almak adına Göç idaresine başvurmamaları ya da başvurusu ret edildiği durumlarda kademeli olarak giriş yasağı (deport) konulmaktadır.

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)

Herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar hakkında G-78 tahdit kodu konulur ve Türkiye’ye girişleri süresiz olarak engellenir. Fakat hatalı bir teşhis yapılmışsa ya da daha sonra tedavi olup sağlığına kavuşmuş ise, yapılacak olan başvuru neticesinde Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır. Bunun için hukuki bir ihtiyaç vardır ve yabancılar hukuku konusunda uzman bir danışmanla çalışmakta büyük fayda vardır.

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı uyruklular)

Yabancılar hakkında bazı kaynaklara dayanılarak G-87 kodlu tahdit kodu konulabilmekte ve bu kişiler deport (sınır dışı) edilmektedir. G-87 kodu konulan kişilerin deport (sınır dışı) edilmesiyle kendi ülkelerinde de hayatları risk altına girmektedir.

Daha önceki yıllarda Anayasa Mahkemesi’ne açılan bir davada, hakkında G-87 tahdit kodu konulan yabancının deport (sınır dışı) edilmesi halinde kendi ülkesinde hayatının risk altına gireceği ve bu kişinin genel güvenlik açısından kesin bir şekilde tehlike arz etmemesi nedenleri gerekçe gösterilmiş ve bu işlem iptal edilmiş, bununla birlikte yabancı uyruklu kişi sınır dışı da edilmemiştir.

Bu noktada önemli olan davayı zamanında açabilmek ve bu konularda donanımlı, yetkin bir uzman avukat danışmanlığında çalışmaktır.

Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancılar)

Türkiye’ye yasa dışı şekillerde giriş yapan yabancılar hakkında Ç-113 kodlu tahdit kodu konularak iki (2) yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engelleniyor.

Bunun yanında ek olarak idari para cezası da kesilir. Eğer idari para cezası ödenir ise, yabancı uyruklu kişi Türkiye’ye sadece 2 yıl boyunca giriş yapamaz, ancak idari para cezasının ödenmemesi durumunda 2 yıla ek olarak 5 yıl daha para cezasından dolayı giriş yasağı uygulanacak.

Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancılar)

Yabancının, Türkiye’de bulunduğu süre içerinde herhangi bir adli işleme konu olması halinde suçlu olup olmamasına bakılmaksızın hakkında Türkiye’ye 1 yıl giriş yasağı uygulanır.

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar)

Türkiye’de suç işleyip de Türkiye’deki hapis cezasını tamamlayarak tahliye olan yabancılar hakkında bir (1) yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır.

Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar)

Genel ahlaka aykırı herhangi bir şekilde davranan ya da kamu sağlığını tehlikeye atan yabancıların Türkiye’ye girişleri bir (1) yıl boyunca engellenir.

Bar, gece klübü vb. gibi yerlerden alınan yabancı uyruklu kadınlar hakkında kolluk kuvvetleri tarafınca yakalama tutanağına ‘fuhuş yapmak amacı ile söz konusu mekâna geldiği değerlendirilmektedir’ ifadesi yazılmakta ve sırf bu ifade ile yabancı uyruklu kadınların ikamet ya da çalışma izinleri iptal edilmektedir.

Ek olarak yabancı kişiler bu sebep ile deport (sınır dışı) yapılabilirler.

Deport Avukatı Fatih

Gönüllü Geri Dönüş ve Sınır Dışı Kararına Karşı Avukat Desteği

Haklarında sınır dışı etme kararı olanlar, gönüllü geri dönmeyi kabul ederse itiraz süreci tamamlanmadan sınır dışı edilebilirler.
Polis veya geri gönderme merkezlerinde “gönüllü geri dönüş” evrakının imzalanmaması büyük önem taşır. Bu evrakın imzalanması sınır dışı kararına karşı itiraz hakkını ortadan kaldırır.

Sınır dışı etme kararı nedeniyle geri gönderme merkezine getirilen yabancıların, avukat desteği olmadan hiçbir evraka imza atmaması hukuki güvenlik ve sürecin olumsuz ilerlememesi açısından önem arz etmektedir.

İstanbul avukat ve hukuki danışmanlık, İstanbul’da hukuki ve adli konularda avukatlık hizmeti vermekteyiz. İstanbul’un ilçeleri Deport Avukatı Adalar, Deport Avukatı Arnavutköy, Deport Avukatı Ataşehir, Deport Avukatı Avcılar, Deport Avukatı Bağcılar, Deport Avukatı Bahçelievler, Deport Avukatı Bakırköy, Deport Avukatı Başakşehir, Deport Avukatı Bayrampaşa, Deport Avukatı Beşiktaş, Deport Avukatı Beykoz, Deport Avukatı Beylikdüzü, Deport Avukatı Beyoğlu, Deport Avukatı Büyükçekmece, Deport Avukatı Çatalca, Deport Avukatı Çekmeköy, Deport Avukatı Esenler, Deport Avukatı Esenyurt, Deport Avukatı Eyüpsultan, Deport Avukatı Fatih, Deport Avukatı Gaziosmanpaşa, Deport Avukatı Güngören, Deport Avukatı Kadıköy, Deport Avukatı Kağıthane, Deport Avukatı Kartal, Deport Avukatı Küçükçekmece, Deport Avukatı Maltepe, Deport Avukatı Pendik, Deport Avukatı Sancaktepe, Deport Avukatı Sarıyer, Deport Avukatı Silivri, Deport Avukatı Sultanbeyli, Deport Avukatı Sultangazi, Deport Avukatı Şile, Deport Avukatı Şişli, Deport Avukatı Tuzla, Deport Avukatı Ümraniye, Deport Avukatı Üsküdar, Deport Avukatı Zeytinburnu ilçelerinde ve tüm İstanbul ilçelerinde hukuki hizmet vermekteyiz. Marmara bölgesi, çevre iller Deport Avukatı Edirne, Deport Avukatı Tekirdağ , Deport Avukatı Kocaeli , Deport Avukatı İzmir , Deport Avukatı Ankara gibi illerden avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetimiz için bize ulaşabilirsiniz.

Türkiye ve Uluslararası miras davalarında Partner avukatlarımız ve hukuk bürolarımız arayıcılığıyla ;

Deport Avukatı Afganistan , Deport Avukatı Almanya ,Deport Avukatı  ABD Birleşik Devletleri Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı  Andorra Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı  Arnavutluk Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı Avustralya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı avukatı,  Deport Avukatı Avusturya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı  Azerbaycan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı avukatı, Deport Avukatı Bahamalar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı Bahreyn Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı Belçika Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı  Beyaz Rusya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı Birleşik Arap Emirlikleri Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı  Bosna Hersek Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı Brezilya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı Bulgaristan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı  Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı , Deport Avukatı  Çin Halk Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,

,Deport Avukatı  Fransa Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Guatemala Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı ,Gürcistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı  Hırvatistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Hindistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı  Hollanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı Irak Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı İngiltere Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı İran Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı İrlanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı İspanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı İsrail Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı,

Deport Avukatı İsveç Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı İsviçre Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı İtalya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı  İzlanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı Jamaika Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı Japonya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı , Deport Avukatı Kanada Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı Karadağ Katar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı Kazakistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı Kenya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı Kırgızistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı Kıbrıs Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı Kiribati Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı  Kolombiya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı Komorlar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı Macaristan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,

 Pakistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı Romanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı  Ruanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı Rusya Federasyonu Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı Suudi Arabistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Tunus Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Türkiye Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı Türkmenistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı

Deport Avukatı Uganda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Deport Avukatı Ukrayna Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı  Yeni Zelanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Deport Avukatı Yunanistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , ülkelerdeki yurttaşlarımıza ülkemizdeki miras hukuku alanlarındaki dava süreçlerine destek olmaktayız.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanındaki sorularınız için whatsapp hattımıza sorunuzu iletin yetkili tecrübeli Deport avukatlarımız 24 saat içinde yanıt verecektir.

Deport Avukatı Üsküdar

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu