MANŞET

Doğum Yeri Değiştirme

Doğum Yeri Değiştirme

Kanunlarımız uyarınca sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun doğumundan itibaren 30 gün içerisinde Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilmesi zorunluluğu olduğunu belirtmektedir. Ancak bu zorunlu bildirim sırasında doğum yeri bilgisi yanlış yazılabilir. Bu durumda, çocuğun doğum yeri bilgisinin doğru şekilde kaydedilmesi için doğum yeri değiştirme davası açılması gerekmektedir. Yani doğum yeri değiştirme işlemi, Nüfus Müdürlüğü’ne yanlış bildirilen veya kayıtlarda yanlış yazılmış olan doğum yeri bilgisinin düzeltilmesi işlemidir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, nüfus kaydında yer alan bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda açılan bir hukuki işlemdir. Bu dava, Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 39 ve devamı hükümleri gereğince açılabilir. Nüfus kayıtları, vatandaşların kimliklerinin belirlenmesinde büyük öneme sahip olduğu için doğru bilgi kaydı, oldukça önemlidir.

Nüfus kaydında yer alan bilgilerin düzeltilmesi, kişilerin doğum tarihleri, doğum yerleri, isimleri, evlenme veya boşanma tarihleri, vatandaşlık durumları gibi bilgileri kapsayabilir. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda, vatandaşların hak kayıpları yaşaması veya resmi işlemlerde zorluk çekmeleri söz konusu olabilir.

Dava açma hakkı doğrudan kendisine ait olan kişilere ve yasal temsilcilerine tanınmıştır. Ancak, bazı durumlarda, ilgilinin yakınları veya kanuni temsilcileri de bu davayı açabilirler. Davanın açılması için, nüfus kaydının düzeltilmesi için gerekçenin doğru, gerçekçi ve somut olması gerekmektedir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, Nüfus Müdürlüğüne karşı açılan bir dava olup, davacının talebi doğrultusunda mahkeme tarafından karar verilir. Kararın olumlu yönde çıkması durumunda, nüfus kaydı düzeltilir ve ilgili kişilerin hak kayıpları önlenmiş olur.

5490 sayılı Nüfus Hizmeti Kanunu madde 11 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin nüfus kütüğüne kaydının zorunlu olduğunu belirlemektedir. Aynı yasanın 7’nci maddesinde ise aile kütüğünde bulunacak bilgilere yer verilmiştir. Bu bilgilerden birisi de doğum yeridir.

Kişinin doğum yerinin nüfus kayıtlarına hatalı ya da yanlış işlenmesi mümkündür. Bu bilgi yanlış bilgi ya da beyan üzerine gerçekleşmiş olabileceği gibi sehven de bilgi hatalı girilmiş olabilir.

Bu durumda doğum yerinin değiştirilmesi ya da düzeltilmesi için başvurulabilecek iki yol bulunmaktadır:

Nüfus müdürlüğüne başvuru ile doğum yerini düzeltme
Mahkeme kararı ile doğum yerini düzeltme

Doğum Yeri Değiştirme Davasının Tarafları

Doğum yeri değiştirme davasının tarafları, davacı ve davalı olarak belirlenir. Davacı, doğum yeri bilgisinin yanlış kaydedilmesi sonucu doğru bilginin kaydedilmesini talep eden kişidir. Davalı ise, doğum yeri bilgisinin kaydedildiği Nüfus Müdürlüğü’dür.

Dava açan kişi, avukatlık hizmeti almaksızın da doğum yeri değiştirme davası açabilir. Ancak davayı doğru bir şekilde açmak ve olası hukuki problemleri öngörmek için avukatlık hizmetinden yararlanmak önerilir. Davanın reddedilmesi veya doğum yeri bilgisinin değiştirilememesi durumunda masrafların davacı tarafından karşılanması gerekebilir.

Dava süreci genellikle Nüfus Müdürlüğü’nün doğru bilgiyi kaydetmesi ile sonuçlanır. Ancak, dava reddedilirse veya sonuçlanması uzun sürerse, davacı, mahkeme kararına itiraz etme hakkına sahiptir.

Kimlikteki doğum yeri değiştirilebilir mi?

Nüfus kütüğüne kaydı zorunlu olan doğum yeri bazen hatalı kaydedilebilmektedir. Bu durumla karşılaşan kişiler bazı hallerde nüfus müdürlüğüne başvurarak ya da genel yolla doğum yerinin düzeltilmesi davası açarak hatalı kaydı değiştirebilmektedirler.

Doğum Yeri Değiştirilmesi Davası

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca, kayıtlarda yer alan doğum yeri bilgisinin maddi bir hatadan kaynaklanmadığı durumlarda açılabilir. Yani, doğum yeri bilgisinin kaydedildiği yerin gerçek doğum yeri ile örtüşmediği durumlarda doğum yeri değiştirilmesi için mahkeme kararı alınması gerekmektedir.

Ancak doğum yeri değiştirilmesi davası her zaman açılamaz. Kişinin doğum yeri bilgisini değiştirmek için gerekçesi, sadece gerçek doğum yerinin kayıtlara doğru bir şekilde işlenmesi olmalıdır. Kişinin kayıtlardaki doğum yeri bilgisini sevmemesi, başka bir yere ait hissetmesi, çocukluğunun başka bir yerde geçmesi veya kayıtlardaki doğum yeri ile ilgili kötü anılarının olması gibi nedenler doğum yeri değiştirme davası açmak için yeterli sebepler değildir.

Dava süreci, mahkeme kararının alınmasıyla sonuçlanır ve doğum yeri bilgisi gerçek doğum yeriyle örtüştüğü takdirde nüfus kayıtlarına düzeltilir. Ancak, dava reddedilirse veya sonuçlanması uzun sürerse, davacı, mahkeme kararına itiraz etme hakkına sahiptir.

Dava Açmadan Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Mümkün Müdür?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 35. madde hükmüdür. İlgili kanun maddesi “Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz.” şeklinde hüküm getirmiştir. Bu nedenle nüfus kaydında yer alan yanlış bir bilginin dava açılmaksızın düzeltilmesinin talep edilmesi mümkün değildir.

Nüfus kaydının düzeltilmesini isteyen kişi önce dava açmalı ardından mahkemenin vermiş olduğu kesinleşmiş yargı hükmünü Nüfus Müdürlüklerine sunmak suretiyle düzeltmeyi talep etmelidir.

Ancak bu konuda Nüfus Hizmetleri Kanunu bazı istisnaya yer vermiştir. Bunlardan ilki 35. Maddenin devamına göre; “Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddî hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir.” Bu madde hükmünden anlaşılacağı üzere nüfus davası açılmasına gerek olmaksızın düzeltme yapılabilmesi için bu düzeltmeyi kanıtlayan bir dayanak belgesi gerekmektedir.

Diğer bir istisna ise 35. Maddenin 2. Fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre; “Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir.” Bu hüküm gereğince nüfus kayıtlarında din bilgilerine ilişkin kayıtlarda kişinin beyanı esas alınmaktadır ve mahkeme kararına gerek yoktur.

Memleket nasıl değiştirilir?

Kimlikte doğum yeri yazılı şehri değiştirme işlemini herkesin kendi isteği doğrultusunda değiştirmesi mümkün değildir. Zira doğum yeri bir gerçeği ifade etmekte olup din veya medeni hal gibi kişinin yaşantısına yahut isteğine bağlı olarak değiştirilebilen bir bilgi değildir.

Doğum yerim yanlış yazılmış nasıl düzeltebilirim?

Doğum yeri nüfus kaydında hatalı, yanlış veya eksik olan kişi ancak dava açarak bunun düzeltilmesini talep edebilir. Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak bu yanlışlıkların giderilmesini talep etmek herhangi bir sonuç doğurmamaktadır. Yani dava açmaksızın doğum yeri değişikliği sağlanamaz.

Doğum yeri değiştirme davası neden açılır?

Doğum yeri değiştirme davası, nüfus kayıtlarında yanlış veya eksik kaydedilmiş olan doğum yeri bilgisinin düzeltilmesi için açılır.

Doğum yeri değiştirme davası açmak için ne kadar zamanım var?

Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre, doğum yeri bilgisi hatalı kaydedilmişse düzeltme talebi kaydın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde yapılmalıdır.

Doğum yeri değiştirme davası açmak için avukat tutmak zorunda mıyım?

Hayır, avukat tutmak zorunda değilsiniz ancak avukatlık hizmeti almak davanın daha sağlıklı yürütülmesini sağlayabilir.

Doğum yeri değiştirme davası açmak için hangi belgeler gerekir?

Dava dilekçesi, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, kimlik fotokopisi, mahkeme harç dekontu ve varsa delil niteliğindeki belgeler gerekmektedir.

Doğum yeri değiştirme davası sonucunda ne olur?

Dava sonucunda mahkeme, doğum yeri bilgisinin düzeltilmesi veya değiştirilmesi yönünde karar verebilir.

Doğum yeri değiştirme davası sonucu ne kadar sürede sonuçlanır?

Davanın sonuçlanma süresi mahkeme yargılamasına göre değişebilir. Ancak, ortalama olarak 1 ay ile 4 ay arasında sonuçlanır.

Doğum yeri değiştirme davası açmak için yaş sınırı var mı?

Hayır, yaş sınırı yoktur ancak reşit olmayan kişiler için veli veya kanuni temsilci tarafından dava açılması gerekmektedir.

Doğum yeri değiştirme davası açmak ücretli midir?

Dava açma işlemi için mahkeme harçları ödenmesi gerekmektedir.

Doğum yeri değiştirme davası açıldığında nüfus kaydı askıya mı çıkar?

Hayır, doğum yeri değiştirme davası açıldığında nüfus kaydı askıya çıkmaz ancak düzeltilene kadar yenisi verilmez.

Doğum yeri değiştirme davası sonrasında yapılması gereken işlemler nelerdir?

Dava sonucunda verilen kararın bir nüshası, doğum yeri bilgisiyle ilgili bulunduğu nüfus müdürlüğüne verilmelidir. Düzeltme işlemi, kaydın yapıldığı nüfus müdürlüğü tarafından yapılır.

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu