Doktor Hatası Tazminat Davası 2022

Doktor Hatası Tazminat Davası

Genel olarak tıbbi malpraktis, diğer bir deyişle doktorun tıbbi uygulama hatası; doktorun veya tıp merkezi, poliklinik, hastane vb. sağlık kuruluşlarının bilgisizliği, deneyimsizliği veya ilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis, hatalı tedavi veya eksik bakım hizmeti neticesinde hastanın zarar görmesi olarak tanımlanabilir.

Doktor Hatası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tıp hukuku alanında doktor hatası ya da hekim hatalarında davaların kime ne zaman ve hangi mahkemede açılacağı hususu uzmanlık gerektiren bir husustur. Nitekim tıbbi müdahalenin özel hastanede mi, hekimin kendi muayenehanesinde mi, özel hastanede olup da hekimin kendi kontrolünde mi ya da kamu hastanesinde mi gerçekleştirildiğinin aydınlığa kavuşturulması ve buna göre davaların yönlendirileceği kişi ya da kurumların belirlenmesinin yapılmasına başlanılması şarttır. Aksi durum davanın arap saçına dönmesine ve içinden çıkılması güç durumların ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır.

Doktora dava nasıl açılır?

Hastaneye dava açmak için ilk adım olarak dilekçe hazırlanması gerekir. Dava dilekçesi, davanın harca tabi olması ya da olmaması durumuna bağlı olarak hareket edilerek mahkemeye kayıt işlemleri gerçekleştirilir. Dava için harç durumu mevcut değilse sadece davanın gider avansının yatırılması yeterli olmaktadır.

Doktor Hatası Tazminat Davasında Davalı

Tıp hukuku- Doktor hatası tazminat davasında davalının belirlenmesi oldukça önemli bir husustur. Nitekim kamu hastanesinde görülen tedavi sırasında doktor hatası nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi için davalı tıbbi hatayı gerçekleştiren hekim değil sağlık bakanlığı olacaktır. Eğer tıbbi müdahale üniversite hastanesinde gerçekleştirilmiş ise bu durumda davalı üniversite rektörlüğü olacaktır. Tıbbi hata ya da doktor hatası özel hastanede gerçekleştirilmiş ve hasta ile özel hastane arasındaki hasta kabul sözleşmesine aykırılıktan dolayı dava açılacak ise bu durumda özel hastanenin kendisi davalı olarak gösterilecektir. Ancak tıbbi hata hekimin kendi muayenehanesinde meydana gelmiş ise davalı özel hastane değil hekimin kendisi olacak ve husumet hekime karşı yöneltilecektir.

Doktora tazminat davası ne kadar sürer?

Eğer ki tazminat talebi haksız fiilden kaynaklanıyorsa, hastanın zararı öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve herhalde haksız fiilin işlendiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde tazminat davasının açılması gerekmektedir.

Tazminat davası Para ödenmezse ne olur?

Davalı taraf tazminat ödemesini süresinde yapmaması halinde davacı eş tarafından icra dairesine başvurularak icra takibi başlatabilir. Bu durumda avukat masrafları, İcra Dairesi masrafları, haciz ve satış giderleri gibi ekstra giderlerin tamamı davalı tarafa yükletilir.

Doktor Hatası Hangi Aşamalarda Söz Konusu Olabilmektedir?

Doktor ihmali doktorun yapması gereken bir müdahaleyi özensiz davranarak yapmaması veya bulunması gereken bir müdahalede bulunmamasıdır. Doktor veya sağlık personelinin bu ihmali şu aşamalarda söz konusu olabilmektedir:

Teşhis: Teşhis aşamasındaki doktor hataları; hastalığın yanlış teşhis edilmesi, hastalık bulunmasına rağmen teşhis edilememesi veya hastalık bulunmadığı halde teşhis yapılmasıdır. Bu durumlarda doktor veya sağlık personelinin tazminat sorumluluğu doğmaktadır.

Tedavi: Tedavi aşamasındaki doktor hataları; doğru teşhise rağmen yanlış tedavi yönteminin seçilmesi veya doğru seçilen tedavi yönteminin yanlış uygulanmasıdır. Bu durumlarda doktor veya sağlık personelinin tazminat sorumluluğu doğmaktadır.

Hastane Organizasyonu: Hastane organizasyonu, doktor veya sağlık personelinin teşhis ve tedavi sürecinde hata yapmasından ziyade tıbbı uygulamalar için hastane organizasyonunun yetersizliği anlamına gelmektedir. Buna örnek olarak; hastanenin tıbbi uygulama için yeterli personelinin olmaması, barınma/ısınma ihtiyaçlarını yeterince karşılayamaması gibi nedenlerle hastalar bakımından zarara sebebiyet vermesi verilebilir. Bu durumda da yine tazminat yükümlülüğü söz konusu olmaktadır.

Bu aşamalar dışında doktor hataları bakımından büyük önem arz eden Stabilizasyon ve Konsültasyon kavramları bulunmaktadır.

Stabilizasyon Ve Konsültasyon Kavramları Nedir?

Stabilizasyon(Tedavi Sonrası Süreç): Stabilizasyon hastanın tedavisi tamamlandıktan sonra, vücut fonksiyonlarının bir istikrar ve dengeye kavuşması anlamına gelmektedir. Bu nedenle hasta tedavi edikten sonra bu durumun da sağlanması gerekmektedir. Örneğin ameliyatın ardından hastanın bir süre gözlem altında tutulması ve vücut fonksiyonlarının dengeye ulaştırılması bu nedenledir. Bu kapsamda hastanın stabilizasyonu sağlanmadan sevk edilmesi veya taburcu edilmesi halinde, doğacak olumsuz sonuçlar tıbbi malpraktis (doktor hatası) nedeniyle tazminat sorumluluğunu gerektirecektir.

Konsültasyon: Konsültasyon, hastanın teşhis, tedavi ve takibi için sorumlu doktorun gerekli gördüğünde diğer uzmanlık alanları ile görüş alışverişi veya işbirliği yapmasıdır. Hekim, konsültasyon yapılması gereken bir noktada ilgili uzman doktora danışmadan hareket etmiş veya konsültasyon neticesinde verilen bilginin gereğini yerine getirmeden tıbbi uygulama yapmış ise bu durum, hekimin malpraktis nedeniyle tazminat sorumluluğu gerektirmektedir.

Doktor Hatası Çeşitleri Nelerdir?

Tıbbi hata doktor hatası çeşitlerinin önceden sınırlı olarak sayılması mümkün değildir. Ancak bunlara örnek vermek gerekirse; teşhis hatası, tedavi hatası, yanlış taraf cerrahisi, vücutta yabancı madde unutulması, organizasyon kusuru, acil ünitelerinin yetersiz olması, yoğun bakım ünitelerinin yetersiz olmasına karşın ameliyat yapılması, konsültasyon istenmemesi, komplikasyon yönetiminin yapılamaması, endikasyon şartı yokluğu, enfeksiyon ve hijyen kurallarına uyulmaması, komplikasyonun fark edilememesi, hasta karıştırma, hatalı laboratuvar tetkikleri sayılabilir.

Doktor Hatası Tazminat Davası 2022

Ayrıca yüksek mahkeme içtihatları ışığında tıbbi uygulama hatası olarak kabul edilmiş diğer haller de şu şekildedir:

Operasyon sırasında fıtık olan disklere hiç müdahale edilmemesi,
Yeterli sıcaklığın sağlanmayarak hastalığın artmasına neden olunması,
Tedavi sürecinin gereğinden fazla uzatılması
Hastane yemeklerinin hastaya uygun olmaması yahut zehirleyici nitelikte olması,
Ruh sağlığı bozuk olan kimsenin intihar etmesine engel olunmaması,
Hastanın tedavi hakkında yeterince bilgilendirilmemesi,
Tedavi ekipmanlarının yetersiz kalması,

MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI

Doktor hatası nedeniyle açılan tazminat davaları ise kişinin sağlığında olumsuzluklar meydana gelmesi nedeniyle açılan davalardır. Manevi tazminat davalarında tazminat miktarının belirlenmesinde, somut olayın özellikleri, tarafların mali durumları, tarafların olaydaki kusurlarının ağırlığı (kusur oranları), manevi zararın büyüklüğü (Örneğin, ölüm, yaralanma veya sadece üzüntü duyulması), olay tarihi itibariyle paranın satın alma gücü gibi etkenler rol oynamaktadır. Her somut olay kendine özgü olduğundan doktor hatası nedeniyle meydana gelen zararların hiçbir şekilde bir diğeri ile kıyaslanmaması gerekmektedir. Zira söz konusu tazminat miktarları yukarıda belirtilen özelliklere göre her olaya özgü olan olgular neticesinde farklı oranlarda belirlenecektir.

MADDİ TAZMİNAT MİKTARI

Maddi tazminat nasıl hesaplanır sorusunun nispeten daha somut ve teknik bir cevabı vardır. Maddi tazminatın belirlenmesinde, uğranılan maddi zarar, tarafların kusur oranı, maluliyet varsa maluliyet oranı doğrudan etkili olmaktadır.

Doktor Hatası Tazminat Davası 2022