Düğün Masrafları Nasıl Talep Edilir

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI 

Çekişmeli boşanma davası tarafların boşanmanın hukuki sonuçlarında bir anlaşmaya varamamaları halinde ortaya çıkan bir boşanma çeşididir. Aynı zamanda 1 yıl ve daha az süre evli kalan çiftler boşanmanın hukuki sonuçlarında anlaşmaya varmış olsalar bile boşanmaları çekişmeli boşanma davasıdır.

 

Çekişmeli Boşanma Davasında Neler Delil Olarak Kullanılabilir? 

Davacı veya davalı, iddia veya savunmalarını hukuka uygun her türlü delil ile ispatlayabilecektir. Tanık, bilirkişi, otel kayıtları, telefon- SMS dokümanları, banka kayıtları, TAKBİS veya POLNET kayıtları, kamera görüntüleri, mektup, mesaj kayıtları, kamera görüntüleri gibi her türlü ispata yarar doküman sunulabilecektir.

 

Boşanma Halinde Ziynet Eşyalarının Durumu Nedir?

Ziynet eşyası olarak nitelendirilen takılar, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre kime takılmış olursa olsun ve niteliğine bakılmaksızın kadına ait sayılmakta idi. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun içtihadı ile birlikte bu görüş değişti; ziynet eşyalarının kime takıldığı önem arz etmeksizin yalnızca ”kadına özgü olanların” kadına ait sayılacağı kabul edilmiştir. Kadına takılan tüm takılar kadına ait olmakla birlikte erkeğe takılan ve kadına özgü olmayan para, gram-çeyrek-tam altın gibi ziynet eşyaları erkeğe ait olacaktır.

 

Düğünde takılan ziynet eşyalarının durumu bu şekilde karara bağlanırken düğün masrafları nedeniyle yapılan masrafların nasıl tazmin edileceğini inceleyelim.

Düğün Masrafları Nedeniyle Tazminat?

Düğün masrafları evlilik birliğinin kurulmasından önce yapılan  düğün töreni için yapılan harcamalar, misafirlerin karşılanması ve konaklama masrafları, gelinin ve damadın kıyafet ve masrafları ve ev için satın alınan eşyaların ücretlerini kapsar. Düğün giderleri boşanma davasının eki niteliğinde değildir.

Medeni Kanunda boşanma davasında maddi tazminat talebi belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlara göre menfaatleri boşanma davasından dolayı zarara uğrayan kusursuz veya daha az kusurlu eş, kusurlu eşten makul bir maddi tazminat talep edebilir.

Boşanma davasında düğün için harcanan giderler medeni kanunun ön gördüğü maddi tazminat kapsamında değildir. Boşanma davasında düğün giderleri için maddi tazminat talep edilse bile bir sonuç alınmaz. Ancak boşanma davasında düğün giderleri için tazminat talebinde bulunuldu  ve tazminat için harç yatırıldıysa aile mahkemesi hakimi görevsizlik kararı vererek dosyayı ayırarak genel yetkili asliye hukuk mahkemesine gönderir. Asliye hukuk mahkemesi düğün giderleri için sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre davalı eşin hissesine düşen düğün giderleri için maddi tazminata hükmedebilir.

Düğün Masrafları Nasıl Talep Edilir

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI: 

2. Hukuk Dairesi 2021/5444 E. , 2021/7712 K.

-Davacı-davalı erkek, 04.01.2017 tarihli ıslah dilekçesiyle düğün sırasında yaptığı masraflar ve
düğünde takılan takılara karşılık 50.000 TL maddî tazminat talep etmiştir. İstek Türk Medeni
Kanunu’nun 174/1. maddesi anlamında boşanmanın ferisi(eki) olan maddî tazminat kapsamında
olmayıp, bağımsız bir talep olarak ayrı harca tabidir. Başvurma harcı, dava dilekçesindeki bütün
talepleri kapsadığından yeniden başvuru harcı alınması gerekmez. Ancak, talebin niteliğine göre
alınması gerekli nispi peşin harcın Harçlar Kanunu’nun 30-32. maddeleri uyarınca tamamlanması için
davacı-davalı erkeğe süre verilmesi, tamamlandığı takdirde davanın esasına girilmesi, tamamlanmadığı
takdirde anılan Kanunun 30. maddesinde gösterilen usulde işlem yapılması gerekirken, bu işlemler
yapılmadan yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup BOZMAYI gerektirmiştir.

2. Hukuk Dairesi 2021/3951 E. , 2021/5319 K.

-Davalı-karşı davacı erkek, Dairemiz bozma ilamından sonra maddi tazminat talebini açıklayan
dilekçesini sunmuş, karşı dava dilekçesi ile talep ettiği 75.000 TL maddi tazminatın 53.000 TL`sinin
TMK 174/1 maddesi kapsamında olduğunu, geri kalan 22.000 TL`sinin ise nişan, düğün, balayı
masrafları, ev eşyaları, özel hastane masrafları, giyim ve tüm geçinme masrafları için olduğunu beyan
etmiş, nispi harcı yatırmıştır. Davalı-karşı davacı erkeğin talep ettiği ev eşyaları yönünden mahkemece
eşyaların kimde kaldığı, kim tarafından hangi eşyanın alındığı araştırılarak ve gerekirse bilirkişi raporu
alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken herhangi bir araştırma yapmadan talep gibi kabul
edilmesi hatalı olup BOZMAYI gerektirmiştir.

– Davalı-karşı davacı erkeğin diğer masraflara ilişkin talepleri evlilik birliği içindeki giderlere yöneliktir.
TMK 186/3 maddesine göre eşler evlilik birliğinin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile
katılırlar. Taraflar evlilik birliği içerisinde güçleri oranında rızasıyla yaptığı harcamaları geri isteyemez.
Bu nedenle davalı-karşı davacı erkeğin ev eşyaları dışında talep ettiği maddi giderlere yönelik
taleplerinin reddine karar vermek gerekirken kabulü doğru bulunmamış BOZMAYI gerektirmiştir.

Düğün Masrafları Nasıl Talep Edilir

Stajyer İrem ÇELİK

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.