MANŞET

Ev Alana Vatandaşlık Nasıl Alınır

Ev Alana Vatandaşlık Nasıl Alınır

Ev Alarak Vatandaşlık – Ev Alana Oturma İzni

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığı doğuma bağlı olarak aslen veya doğum dışı sebeplerle sonradan kazanılabilmektedir. Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması, yetkili makam kararı veya seçme hakkının kullanılması ile olabilmektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanım Şartları

Resmi Gazete’de 19.09.2018 tarihinde yayımlanmış olan, Cumhurbaşkanlığı’nın 106 sayılı kararı ile 07.12.2018 tarihinde yapılan 418 sayılı değişiklik ile yabancılar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamaları halinde Türk vatandaşlığı kazanabileceklerdir.

1-) Sabit Sermaye Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı,
2-) Taşınmaz Satın Alımı ile Türk Vatandaşlığı,
3-) İstihdam Oluşturma ile Türk Vatandaşlığı,
4-) Bankalara Mevduat Yatırma ile Türk Vatandaşlığı,
5-) Devlet Borçlanma Araçları ile Türk Vatandaşlığı,

Yetkili makam kararıyla sonradan Türk vatandaşlığının kazanılmasını sağlayan istisnai yollardan biri de konumuz olan yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması halidir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanmak İçin Şartları Sağlamak Yeterli Midir?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması istisnai yolla vatandaşlığın kazanılması türlerinden birisidir. Bu sebeple yetkili makam kararı olmaksızın yalnıza şartların sağlanması, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma durumunu mümkün kılmamaktadır. Bu yolla Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi için muhakkak yetkili makam kararı alınmalıdır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazananlar Yeni Bir Türk İsim ve Soyisim Alabilirler Mi?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan kişiler tercih ederlerse yeni bir Türk isim ve soy isim alabilirler. Bu durumda, kişinin Türk kimliği ve/veya pasaportu tercih edilen isim ve soy isme göre düzenlenmektedir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma süreci her ne kadar kolaylaştırmış olsa da başvuru sürecinde yapılacak herhangi bir hata, başvurunun reddine veya başvuru sürecinin uzamasına sebebiyet verecektir. Bu sebeple sürecin doğru ve tam bir şekilde ilerletilmesi için alanında uzman bir avukattan hukuki yardım almak önem arz etmektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Süreci Ne Kadar Sürer?

Türk vatandaşlığı başvurusunun sonuçlanması, kişinin vatandaşlığa alınması vs. bunlar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşebilmektedir. Öncelikle yukarıda yatırım yollarının çeşitlerinden bahsettik. Tüm bunlar ayrı ayrı sürelerde tamamlanan süreçlerdir.

Bununla beraber bakanlık ve başvuru yapılan ilde bulunan heyetlerin yoğunluğu bu süreçte süre bakımından etkili olur. Hele ki yatırım miktarlarının 2018 yılında düşürülmüş olması bu durumda başvuru sayısını artırmaktadır.

Ayrıca tüm başvuru yollarından gerek bankada para tutma olsun gerek gayrimenkul alma olsun, ilgili yatırımın “en az 3 yıl” sürmesi gerekmektedir. Ancak genel olarak yukarıda saydığımız belgelerin hazırlanması başvuruların yapılması idareden gerekli cevapların alınması 4 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşebildiği gibi 1 yılda da gerçekleşebilmektedir.

Ev Alarak Vatandaşlık – Ev Alana Oturma İzni

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Sürecinde Harç ve Diğer Masraflar 2022

Taşınmaz satışında; gayrimenkulün değerine göre değişen bir tapu harcı ödemesi vardır. Bunun yanında döner sermaye ücreti ve Tapu Müdürlüğüne verilen hizmet bedeli ödemesi söz konusu olur.
Bu süreç yukarıda da bahsettiğimiz üzere tek aşamalı değildir. Hangi yatırım yolu tercih edilirse edilsin birçok başvuru gerekmekte ve yapılacak işlem sayısı ona göre artmaktadır.

Ancak genel olarak şu masraf kalemlerinin varlığından söz edebiliriz:

Bütün bu başvuruların öncesinde Devlet’e ödenen hizmet bedeli
SPK tarafından yapılan tespit değerlendirmelerinin masrafları
Zorunlu deprem sigortası ücreti
Yeminli tercüme ve noter giderleri
Farklı mercilerden alınan belgeler için ödenen miktarlar
Bu rakamlar 2022 itibari ile tapu harçları hariç toplamda 15000 TL civarında olmaktadır.

Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

Soy Bağı Esasına Göre Kazanılan Vatandaşlık:

Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı ana veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ifade eder.

Soy bağı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında; ana veya babadan yalnız birinin, doğum anında Türk vatandaşı olması yeterli olup diğerinin yabancı bir devlet vatandaşı olması Türk vatandaşlığının kazanılmasına engel teşkil etmez.

On Sekiz Yaşını Tamamladıktan Sonra Doğuma İlişkin Yurtdışından Yapılan Bildirimler :

Yurt dışında yaşayan ve on sekiz yaşını tamamladığı halde doğumuna ilişkin bildirimde bulunulmayan kişilerin aile kütüğüne tescili, Türk vatandaşı ana veya babadan dolayı Türk vatandaşlığını kazandıklarının Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda tespiti halinde mümkündür.

Evlat Edinilme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan yabancı kişi; milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, Türk vatandaşlığını kazanabilir.

K.K.T.C. Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanması

Doğumla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişiler, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararı ile kazanırlar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türk vatandaşlığının kazanılması eşine tesir etmez, çocukları hakkında 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazanmış olan yabancılar hakkında, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesindeki hükümler uygulanır.

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 6 Ocak 2022 tarihli ve 31711 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (“Yönetmelik“). Yönetmelik, yatırım yaparak vatandaşlık sahibi olmak isteyenler için uygulanacak usullere ilişkin önemli düzenlemeler getirdi.

Resmi Gazete’de yer alan düzenleme şöyle:

“11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (c), (d) ve (e) bentleri ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen.
b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.
c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.
ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.
d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen
e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.
(7) İkinci fıkra kapsamında yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilir.
(9) İkinci fıkrada belirtilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadıgının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurumca belirlenir.
(10) İkinci fikranın (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılır. Satım sonucu; ikinci fıkranın (c) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, ikinci fikranın (d) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, üç yıl süre ile tutulur. Bu konuya ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir.”

Ev Alarak Vatandaşlık – Ev Alana Oturma İzni

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu