MANŞET

Gayrimenkul Hukuku Neleri Kapsar

Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Hukuku Neleri Kapsar

Taşınmazlara ilişkin her türlü dava ve işler, gayrimenkul hukukunun kapsamı alanına girer.

Bu dava ve işler özellikle:

Önalım Hakkı (Şufa Hakkı)

Şufa hakkı; yada diğer adıyla önalım hakkı, kanundan veya sözleşmeden doğan, hak sahibine satışta öncelik veya başkasına satış halinde de kendisine devrini talep edebilmesini sağlayan, şartları ve kullanımı için kanunda özel düzenlemeler bulunan bir haktır.

Alım ve Geri Alım Hakları

Önalım (şufa), geri alım (vefa) ve alım (iştira) hakları taşınmaz satışı ilişkisi doğuran haklardır. Yani hak sahibinin muhatap aleyhine açacağı dava ile ya da tek taraflı bir irade beyanıyla ilgili kişi ile aralarında bir satış ilişkisinin kurulmasını sağlamaktadır. Bu haklar kurucu yenilik doğuran haklardır.

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu iptali ve tescil davası, tapu kütüğüne hukuka aykırı olarak tescil edilen mülkiyet hakkının, hukuka uygun hale getirilmesi için açılan davadır. Tapu iptali ve tescil davası sonucunda gerçek hak sahibi tapu kütüğüne malik olarak tescil edilerek hukuka aykırılık giderilecektir.

Taşınmaz Satış Sözleşmesi

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi de ileride taşınmaz mülkiyetinin tapuda devrini yapmayı taahhüt eden bir ön sözleşmedir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri de resmi senet şeklinde düzenlenmesi ve noter huzurunda iki tarafça imzalanması suretiyle geçerlilik kazanır ( BK md. 29, Noterlik K. md. 60/3, md.89).

Kira Tespit Davası

Kira tespit davası, kiracı ya da kiraya veren tarafından açılan kira bedelinin yeniden belirlenme talepli bir davadır. Uygulamada genellikle kira artış davası olarak bilinmektedir; fakat kiracı tarafından da kira bedelinin yeniden belirlenerek düşürülmesi talepli dava açılmaktadır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, kiralayan veya kiralayanın yakınları tarafından kiralanan taşınmaza ihtiyaç duyulması halinde açılan ve kiracının tahliyesini sağlayan davadır. Bu dava, ihtiyaç hususu kanıtlandığı takdirde kira sözleşmesini sona erdirerek kiracının taşınmazdan tahliyesini sağlamaktadır.

Kira Sözleşmesinin Feshi

Kira sözleşmesi belirli süreli olması halinde sözleşme sona ermeden en az 15 gün önce bildirimde bulunularak kiracı tarafından feshedilebilir. Kiraya veren ancak 10 uzama yılının ardından uzayan yıldan 3 ay evvel bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilir.

Ecrimisil Tazminatı

Ecrimisil, taşınmaz malı kullanma konusunda hak sahibi olan kişinin rızası veya herhangi bir hukuka uygunluk sebebi olmaksızın hakka konu taşınmazın üçüncü bir kişi tarafından kullanılması karşılığında talep edilebilen haksız işgal tazminatı olarak tanımlanabilir.

Tapusuz Taşınmazların Satış ve Devri

Devri sözleşmesinin geçerli sayılması için de herhangi bir kural belirlenmemiştir. Yargıtayın almış olduğu pek çok kararda tapusuz taşınmazların devrinin menkul eşyalarda olduğu gibi zilyetliğin alacaklıya devri yolu ile gerçekleştirilir. Söz konusu tapusu olmayan taşınmazın devri resmi şekle bağlı değildir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, diğer bir deyişle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin yükleniciye (müteahhide) arsa paylarını devrettiği, bunun karşılığında yüklenicinin de o arsa üzerinde bağımsız bölümler inşa etmeyi üstlendiği bir sözleşme türüdür.

El Atmanın Önlenmesi Davası

El atmanın önlenmesi (müdahalenin men’i) davası; oturma, mülkiyet, intifa gibi ayni bir hakka sahip olan kişinin, ayni hakkından doğan yetkilerine karşı haksız fiille müdahale edilmesi durumunda, haksız fiilde bulunan kişilere karşı açtığı davadır.

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi kiracının kiralayana kiraladığı taşınmazı belli bir tarihte boşaltacağı yönünde verdiği yazılı beyandır. Bu beyan bizzat kiracı tarafından imzalanır. Kiracının yakınları ya da üçüncü bir kişi bu taahhüdü veremez. Taşınmaza ait boşaltma tarihi de tahliye taahhütnamesinde yer alır.

Gayrimenkul Hukuku Neleri Kapsar

Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul avukatı hangi davalara bakar?

Gayrimenkul avukatı, taşınmazlara ilişkin olarak açılan davalar başta olmak üzere, gayrimenkullerle ilgili tapu ve diğer takip işleri, kira sözleşmesi düzenleme, kiralananın tahliyesine ilişkin davalar ile takip işleri, gayrimenkul alım-satıma ilişkin iş ve işlemler hususunda hizmet vermektedir.

Tapu işleri ile ilgili davalar, özel ihtisas gerektirdiği için bu konuda uzmanlaşmış olan gayrimenkul avukatları, bu konularda daha başarılı sonuçlar alabilirler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu