Hakaret Suçu Nasıl İspat Edilir

Hakaret suçu bir kimseye onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle gerçekleşen bir suçtur. Hakaret suçunun hüküm altına alınmasıyla korunmak istenen amaç kişin onuru, şeref ve saygınlığıdır Bu suç tipi iki farklı şekilde karşımıza çıkabilmektedir.

Hakaret Suçu Nasıl İspat Edilir?

Hakaret suçunun ispatı çeşitli yollarla mümkün olmakla birlikte örneğin mektup,sms, whatsapp,e-posta gibi çeşitli yazışma yöntemleriyle veya güvenlik kamerası kayıtlarıyla ispat anlamında geçerli olabildiği gibi, tanıklar huzurunda gerçekleşmesi durumunda tanıkla ispatı da mümkündür.

Yazılı tehditin cezası nedir?

TCK madde 106’nın 2.fıkrasına göre, tehdit suçunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olup malvarlığı itibariyle büyük zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise cezai yaptırım, şikâyet üzerine, 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Tehditlere karşı ne yapmalı?

Kişilerin tehdit suçuyla karşı karşıya kaldıklarında vakit kaybetmeden harekete geçmeleri bizzat ya da bir avukat aracılığı ile hukuki ve cezai süreci başlatmaları gerekmektedir. Unutmayın tehditin sonu gelmez, tehdite boyun eğerseniz kendinize özsaygınızı da yitirirsiniz.

Küfür hakaret ve tehditin cezası nedir?

Türk Ceza Kanunu m. 125/1 uyarınca, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağına hükmedilmiştir.

Telefonda küfür etmek suç mu?

Telefonda Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret suçunun cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Sizi şikayet edeceğim tehdit mi?

Bir haksızlığa uğrayan kişinin, karşı tarafa “sana dava açacağım, savcılığa şikayet edeceğim” vesaire sözleri tehdit olarak değerlendirilemez. Zira burada kişi hak arayışına gireceğini bildirmektedir.

Hangi sözler hakaret sayılır?

Bir kişiye açık açık “şerefsiz”, “haysiyetsiz”, “geri zekalı”, “aptal”, “hayvan”, “müsvedde” vb. gibi sözler söylemenin hakaret suçunu oluşturacağı kuşkusuzdur. Kişiye isnat edilen somut olgu kişinin mevcut fiziksel veya psikolojik bir özelliğine vurgu yapsa da hakaret suçunu oluşturur.

Hakaretten tazminat davası açılır mı?

Hakaret eylemi bakımından maddi zarar manevi zarara göre daha az boyuttadır. Salt hakaret eylemiyle kimse maddi zarara uğramaz ancak hakaret bir tacirin, ticari itibarına yönelikse burada tacir örneğin ticari kazanç kaybına uğrayabilir. Bu noktada bu maddi zararın tazmin edilmesi gerekebilir.

Tehdit suçu ise Türk Ceza Kanunu m. 106 hükmünde düzenlenmiş olup, bu suçun da basit ve nitelikli hali mevcuttur. Türk Ceza Kanunu m.106/1 hükmü, suçun basit görülüş şekli olup, işbu yasa hükmüne göre bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişinin, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağına hükmedilmiştir. Keza malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise mağdurun şikayeti üzerine altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunacaktır.

Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verileceğine de hükmedilmiştir.

Telefonla tehdidin cezası nedir?

Kanunda telefonda tehdit ayrı bir suç olarak düzenlenmemiştir. Dolayısıyla telefon üzerinden yapılan tehdit basit veya nitelikli şekilde cezalandırılır. Tehdit suçunun cezası basit halinde 6 ay – 2 yıl, nitelikli halinde 2 yıl – 5 yıldır.

Kadina hakaretin cezası nedir?

Hakaret Suçu Temel Şekli Cezası

Buna göre faili verilecek ceza bu suçu işleyen fail hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. TCK 61/9 uyarınca adli para cezasının alt ve üst sınırı hapis cezası dikkate alınarak belirlenecektir.

Hakaret davası nasıl sonuçlanır?

Hakaret Suçunda İspat. Davada iddiasını ispat eden taraf adına dava lehine sonuçlanacaktır. Hakarete maruz kaldığını iddia eden kişi hakarete uğradığını ispatlar ise fail, ceza alacaktır. Fail, hakaret etmediğini iddia ediyor ise hakaret etmediğine dair iddiasını da ispatlar ise beraat alacaktır.

Hakaret davası ne kadar sürer?

Hakaret suçu (basit hali) şikayete tabi bir suç olup şikayet süresi hakaret eden ve hakaret fiilinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 aydır. Her halükarda şikayet hakkı fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren olağan dava zamanaşımı süresi olan 8 yıl içerisinde kullanılmalıdır.