Hırsızlık Avukatı 2021

Hırsızlık Avukatı 2021

Malvarlığına karşı suçlar Türk Ceza Kanunu’nun Özel Hükümler Kitabında “Kişilere Karşı Suçlar” kısmında, 141. ve 147. Maddeler arasında düzenlenmiştir. Hırsızlık suçu malvarlığı değerlerine karşı ekonomik çıkar elde etmek amacıyla işlenen suçlardandır.

Hırsızlık suçu TCK’nun 141. Maddesinin birinci fıkrasında, zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden almak olarak tanımlanmıştır.

Hırsızlık suçunun konusu zilyetliktir. Türk Medeni Kanunu’nda zilyet, bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse olarak tanımlanmaktadır. Bu zilyetliğin hukuka aykırı olarak kazanılmış olmasının bir önemi olmayıp hırsızın zilyetliği dahi koruma kapsamındadır.

Türk Ceza Kanunu, sadece malın mülkiyetine sahip olanı değil, malın mülkiyetini elinde bulundurmamakla birlikte, kullanma yetkisine sahip olan zilyedi de korumayı amaçladığından hırsızdan çalınan taşınır bir malı, başkası çaldığında da hırsızlık suçu oluşacaktır.

Nitelikli hırsızlık suçu nedir?

Nitelikli hırsızlık suçu; taşınır bir malın belli kapalı yerlerde bulunması, özellikli fonksiyona sahip olması, özel beceriyle alınması, kamu malı olması, suçta teknolojinin kullanılması gibi nedenlerle oluşan daha ağır hukuki ihlaller sonucunda meydana gelen bir suçtur.

Hırsızlık suçu sicile işler mi?

Hırsızlık suçuna dair ceza verilmiş ve bu karar kesinleşmiş ise kişinin adli sicil kaydında yer alacaktır. Adli sicil kaydı, hırsızlık suçundan verilen cezanın infaz edilmesi ile silinecektir.

Hırsızlık Çeşitleri Nelerdir?

Malvarlığına Karşı Suçlar:

Hırsızlık.,
Yağma (Gasp),
Kundaklama,
Mala zarar verme,
Dolandırıcılık,
Nitelikli dolandırıcılık,
Sebepsiz zenginleşme
İntihal,

Nitelikli hırsızlık suçu uzlaşmaya tabi midir?

Nitelikli hırsızlık suçu (m. 142/1, 2, 3) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse uzlaştırmaya tabi olan suçlardandır. Hırsızlık suçlarında daha az cezayı gerektiren haller de uzlaşma kapsamına giren suçlardandır (m.144/1).

Hırsızlık Suçunun Unsur ve Şartları

Suça konu olan mal, başkasına ait olmalıdır.

Hırsızlık suçunun oluşabilmesi için öncelikle suça konu olan eşya taşınır mal olmalıdır. Başkasının zilyetliğinde olan taşınır malın rıza olmadan alınması gerekmektedir. Taşınmaz mallar hırsızlık suçunun konusuna girmemektedir.
Malın mülkiyeti kendisine ait olmayıp ancak malı elinde bulunduran kişiden rızası dışında malın alınması halinde de hırsızlık suçu işlenmiş olacaktır.

Hırsızlık suçu özel kastla işlenebilen bir suçtur. Yani fail bilerek ve isteyerek ancak hırsızlık suçunu işleyebilir. Dolayısıyla hırsızlık suçu taksirle işlenebilen bir suç değildir.

Fail, hırsızlık suçunu işlemek amacıyla başka birisinin konutuna girdiği zaman fikri içtima hükümleri uygulanmayacaktır. Fail, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından ayrı ayrı cezalandırılacaktır.

Hırsızlık suçları şikayete tabi suçlardan değildir. Yani re’ sen de tespit edilmesi durumunda fail hakkında soruşturma başlatılabilir. Şikayete tabi suçlardan olmadığı için mağdur şikayetinden vazgeçse de kamu davası re’ sen yürütülecektir.

Basit hırsızlık suçu (TCK md.141) durumunda ise taraflar arasında uzlaştırma prosedürünün uygulanması gerekir. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında, öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, şayet uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir.

Nitelikli Hırsızlık Suçu

Bir suçun nitelikli hallerinden bahsettiğimizde, o suçun cezasını artıran yahut azaltan yani kanunda temel tanımda verilen ceza süresini değiştiren hallerden bahsetmiş olmaktayız. Hırsızlık suçunun nitelikli halleri kanunda aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Kime ait olursa olsun, kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,
Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,
Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,
Elektrik enerjisi hakkında,
İşlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun;

Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,
Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,
Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle,
Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,
Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında,
İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır. Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlali veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikayet aranmaz.

Hırsızlık Avukatı 2021

Hırsızlık Suçunda Cezayı Arttıran veya Azaltan Nedenler

Gece Vakti Hırsızlık: Hırsızlık suçu gece vakti işlenirse faile yukarıda anlattığımız şekilde verilen ceza yarı oranında arttırılır. Gece vaktinden anlaşılması gereken ise yine TCK 6. Maddedeki tanıma göre ‘’Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi,’’ Yani fail, ister basit hırsızlık suçunu isterse nitelikli hırsızlık suçunu işlesin, suçu gece vakti işlediği takdirde belirlenen temel cezası yarı oranında arttırılır. (TCK m.143)

Ortak Mülkiyetteki Mal ve Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla: Hırsızlık suçunun paydaş olunan veya üzerinde iştirak halinde mülkiyet ilişkisi bulunan mal üzerinde ortaklardan biri tarafından işlenmesi veya hukuki bir ilişkiye dayanan alacağı tahsil etmek amacıyla işlenmesi halinde fail 2 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun bu halinin işlenmesi halinde soruşturma yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır. (TCK m.144).

Hırsızlık Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Hırsızlık suçu bakımından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan yetki kuralları gereği, suçun işlendiği yer mahkemesi yetkili mahkeme olacaktır.

Hırsızlık Avukatı

Hırsızlık suçları niteliği itibariyle asliye cezalık suçlardan olması ve verilen cezaların yüksek olması nedeniyle muhakkak bir ceza avukatıyla birlikte savunmanızın yapılması lehinize olacaktır. Çalışacağınız hırsızlık davalarına bakan avukatın nerede olduğunun ya da suçun nerede işlendiğinin hiçbir önemi yoktur.

Davanız Bakırköy, Çağlayan, Kartal, Ankara yada İzmir adliyesinde görülmesi fark yaratmamaktadır. Burada önemli olan kriter çalışacağınız avukatın etkin bir şekilde savunma yapmasıdır.
Bu yüzden arama yaparken hırsızlık avukatı İstanbul, hırsızlık avukatı Bakırköy hırsızlık avukatı Çağlayan, hırsızlık avukatı Kartal diye arama yapmanıza gerek yoktur.

Hırsızlık Avukatı 2021

error: İçerik korunuyor !!