İcra Takibi Çeşitleri | İcra Avukatı

İcra Takibi Çeşitleri

İcra takibi farklı şekillerde yapılabilir. Bundan dolayı da farklı türleri vardır. Bunlardan bir tanesi ilamlı icra takibidir ki bu çeşit yapılan takip mahkeme kararına dayanılarak yapılır. Mahkeme sonucu olmadan bu şekilde bir takip yapılması söz konusu değildir.

Senet; ticari hayat içinde bir ödeme yöntemi olarak kullanılır. Senet karşılığında bir hizmet ya da bir ürün alınır ve bu ürün ya da hizmetin karşılığının, belli zaman aralıklarında ödenmesi taahhüt edilir.

Ancak türlü sebeplerle, senetlerin vadesinin geldiğinde ödenmemesi ya da hiç ödenmemesi sorunu, sıklıkla karşılaşılan bir durum olmakla birlikte, insanlar ödeyemedikleri bu senetler konusunda, hangi adımlara atabileceklerini, tam olarak bilmemektedir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre üç çeşit senet çeşidi vardır:

Çekler,
Senetler,
Poliçeler,

İki taraf arasında imzalanarak geçerlilik kazanan senetlerin en önemli özelliklerinden birisi, kuralların dışına çıkmadan hazırlanmalarıdır. Bir senedin vadesinin gelmesi ve vadesinde ödenmemesi durumunda ödenmeyen senet oluşmaktadır.

Senetler biri elden diğeri ise banka yoluyla tahsil edilir. Elden tahsil durumunda kişi, senedin vadesi gelince, alacaklıya borcunu öder. Banka yoluyla tahsil ise, belirlenen vade gününden itibaren, 2 iş günü içinde ödenmelidir. Kişi bu iki şekilde de borcunu ödeyemiyorsa, hukuki yollara başvurularak, senetlerin tahsili yoluna gidilmektedir.

En İyi İcra Avukatı 2022

Bir senedin ödenmemesi durumunda alacaklı kişi, çeşitli yollarla senetleri tahsil yoluna gidebilir. Senet alacaklısının üç farklı senet tahsili yolu bulunmaktadır.

İcra takibi başlatmak,
Banka üzerinden protesto çekmek,
Alacaklının borçlu tarafa ihtar çekmesi,

İcra takibi başlatmak için İcra Dairesi’ne başvuru yapılması gerekir. Yapılan başvuru sonrasında takip başlatılarak, borçlu kişiye, ödeme emri gönderilerek, ödemenin 10 gün içinde yapılması istenir.

Senetten alacaklı kişi, ikinci yol olarak banka üzerinde protesto çekme işlemini gerçekleştirebilir. Bu durumda borçlu kişi, bankanın kara listesine girmiş olur. Eğer ticaretle uğraşıyorsanız, bankanın kara listesine girdiğinizde, birçok işleminiz de zorlu süreçlerden geçmeye başlamaktadır.

Bir diğer senet tahsil yolu ise, alacaklı tarafından borçluya ihtar çekilmesi yoludur. Böylece alacaklı iyi niyet göstererek, borçluya ödeme yapması için ek süre vermiş olur. Ancak borçlu bu ek süre içinde de ödemesini yapmıyor ya da yapamıyorsa, icra takibi ve haciz yolu açılmış olur.

Ödenmeyen senetlerin tahsili konusunda, hangi seçenek tercih edilirse edilsin, konusunda uzman icra avukatından destek alınmalıdır.
Diğeri ise ilamsız icra takibidir.

İlamsız İcra Takibi

İşleminde yapılan takip ise bir mahkeme kararına dayanmaz. Alacaklı olan kişi doğrudan İcra Müdürlükleri aracılığıyla alacağını tahsil etmek için takip başlatır.

İcra Takibi Süreci

Alacaklı olan kişi bulunduğu yerleşim merkezindeki İcra Müdürlükleri aracılığıyla takip başlayabilir. Bu şekilde yapılan işlemin sonunda İcra Müdürlükleri ödeme emri hazırlayarak borçlu olan kişiye gönderir. Bu aşamadan sonra ise borçlu olan kişinin 7 gün itiraz süresi bulunur.

Bu 7 gün içerisinde İcra Müdürlüklerine bir dilekçe vererek bu takibin yanlış olduğunu belirterek kaldırılmasını isteyebilir.
Eğer bu şekilde bir itiraz yapılmaz ise borç kesinleşir ve borçlu olan kişi tarafından ödenmesi gerekir. Bunun için de 7 gün içerisinde mal beyanında bulunulması gerekir.

İcra Takibi Çeşitleri | İcra Avukatı

Ödeme emrine itiraz, ödeme emrini gönderen İcra Dairesine yapılmalıdır. Bu itiraz direkt yapılabileceği gibi farklı bir İcra Dairesi aracılığıyla da yapılabilir.

Senet İcraya Verme Süresi Var mı?

Senet icraya verme süresi 3 yıldır. Bu süre içinde alacaklı, çeşitli yollarla alacağını tahsil etmek için, icraya başvurabilir. Ancak bu süre bitiminde yapılan başvurular sadece ilamsız icra takibi olarak yapılmaktadır.

Senetlerin icraya verme süresi dışında zamanaşımı süresi de bulunmaktadır. Her senedin zamanaşımı süresi farklıdır. Banka ya da resmî kurumlardan alınan senetlerde zamanaşımı süresi 10 yıl olarak belirlenmişken, protestolu senet gibi diğer senetlerde ise zamanaşımı süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Senedin Ödenmemesi Halinde Nasıl Bir Süreç İşlemektedir?

Senedin ödenmemesi durumunda belli bir süreç işlemektedir. Kambiyo senetleri için, icraya başvurulması durumunda, bazı aşamaların geçilmesi gerekir.

İcra takibi talebi,
Ödeme emri gönderilmesi,
İcra takibinin kesinleşmesi,
Haciz işlemlerinin başlatılması,
Satış, ödeme ve paraların paylaştırılması,

Kambiyo senetlerinde, senet alacaklısı, takip talebi yaparak, İcra Dairesi’ne başvurur. Kambiyo senetlerine ait haciz ile genel haciz yolunda ek bir şart bulunur. Bu şart ise, kambiyo senedinin aslının ve borçlu adedi kadar onaylı örneğin, takip talebine eklenmesidir.

Senedinin ödenmemesine karşılık, takip başlatmak isteyen senet alacaklısının, icra takip işlemlerinin doğru ve hızlı şekilde yürütülebilmesi için, muhakkak icra avukatından danışmanlık alması gerekir.

Asal Hukuk Danışmanlık olarak, ilk olarak sizden aldığımız vekalet sayesinde önce borçlu ile iletişime geçerek, borçlu kişiye bilgilendirme yapılmaktadır. Bilgilendirme sırasında, borçlu kişiye çeşitli ödeme yöntemlerini sunulur. Avukatlarımızın verdiği süre içinde herhangi olumlu bir gelişme olmadığında, icra takibi ve mahkeme süreci başlatılır.

İtiraz Sonrası Ne Olur?

Borçlu olan kişi itirazda bulunduğu andan itibaren takip tamamen durdurulur. Takibin durmasından sonra ise alacaklı kişinin dava açması gerekiyor.
Bu davanın da 6 ay içerisinde İcra Mahkemesine açılarak itirazın kaldırılmasının istenmesi ya da normal mahkemelere 12 ay içerisinde açılarak itirazın iptalinin istenmesi gerekiyor.

Açılan bu davalar kazanıldığı takdirde borç miktarına en az %20’lik bir tazminatta eklenir. Bundan dolayı da bu itiraz yapılırken dikkatli olunması gerekir.
Aksi durumda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacak kişiler ciddi olarak mağdur olacaktır. İcra takibi itirazın kararına göre şekillenmektedir

Bu kapsamda takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

İcra takip işlemlerinin yürütülmesi,
Uyuşmazlığın sulh yolu ile sona erdirilmesi için gereken müzakerenin gerçekleştirilmesi,
İflas davasına müdahale ile davanın takibi,
Konkordato müzakerelerine aktif katılımın sağlanması,
İstihkak davalarının sonuçlandırılması,
Alacaklı ve borçlular ile uzlaşma görüşmelerinin sağlanması,
Menfi tespit ve istirdat davalarının açılması,

Büromuz, müvekkillerimize icra hukuku alanında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Borç tahsilatının hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için büromuz nezdinde borçlularla sürekli olarak iletişime geçilerek borcun ödenmesinin pratik bir şekilde sağlanmasına çalışılır.

Bu aşamada iş takibinde UYAP, gibi güncel bilişim programları da kullanılarak hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılmaya çalışılmakta, kolay bir şekilde malvarlığı takibi yapılabilmektedir.

İstanbul ve Türkiye’nin birçok adliyesinde daimi olarak bulunarak gerektiğinde hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirecek bağlantımız bulunmaktadır.

Kredi sözleşmesi takibi, hacizli mallar ve ipotek satışı, rehnin paraya çevrilmesi işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Ulusal ve/veya uluslararası faaliyet gösteren bireysel ve kurumsal müvekkillerimize ihtiyaç duydukları konularda istikrarla, tecrübeli ve profesyonel ekibimiz ve icra avukatlarımızla kısa sürede ve başarılı bir şekilde müvekkillerimizin işlemlerini takip etmekte ve yardım etmekteyiz.

İcra Takibi Çeşitleri | İcra Avukatı