İşe İade Davalarında Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu 2021

Arabuluculuk süreci esasen iradi olmakla birlikte bazı davalar açısından dava açmadan önce arabulucuya başvuru zorunluluğu vardır. İşe iade de arabulucuya başvurunun zorunlu olduğu davalardan biridir.

“İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.”

İşe iade davalarında arabulucuya başvuru süresi fesih bildiriminin tebliğinden itibaren 1 aydır. Burada başvuru süresi işverenin işçiyi işten çıkarmasından itibaren değil, bu durumun işçiye tebliğinden itibaren başlar. Süre hak düşürücü süre olup kendiliğinden dikkate alınır.

Arabuluculukta Anlaşma Sağlanması

İşe iade davalarında arabuluculuk aşamasında anlaşma sağlandığı takdirde anlaşmanın geçerli olabilmesi için anlaşma tutanağında;

İşe başlatma tarihi,
İşçinin çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer parasal hakların miktarı (boşta geçen süre tazminatı) ve
İşçinin işe başlatılmaması halinde tazminatın parasal miktarı (işe başlatmama tazminatı) yazmalıdır. Aksi takdirde anlaşma gerçekleşmemiş sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir.
İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması halinde fesih geçerli hale gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı halinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranır

Arabuluculukta Anlaşma Sağlanamaması

Arabuluculuk aşamasında işçinin işe iadesi konusunda anlaşma sağlanamadığı takdirde işe iade davasında anlaşmama son tutanağı düzenlenir. İşe iade davasında arabuluculuk sonrası dava açma süresi, son tutanağın düzenlenme tarihinden itibaren iki haftadır.

Arabulucuya başvuru yapmadan işe iade davası açılması halinde mahkeme hiçbir işlem yapmadan davayı usulden dava şartı yokluğu ile reddedecektir. Ancak arabulucuya başvuru yapılmış ama son tutanak aslı veya arabulucu tarafından onaylanmış örneği dava dilekçesine eklenmemişse mahkeme davacıya 1 haftalık kesin süre verir. Bu süre içerisinde son tutanak dosyaya eklenmediği takdirde dava yine usulden reddedilecektir.

Görüldüğü üzere işe iade davaları ve işe iade davalarında arabuluculuk süreci oldukça önemli olan, birçok sürenin ve teknik bilginin gerektiği bir alandır. Hak kaybı yaşamamak adına iş hukuku avukatı ile sürecin takip edilmesi gerekmektedir.

İşe İade Davalarında Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu 2021

işe iade istinaf kararı kesin mi?

İşe iade davaları yasa gereğince ivedi hukuki işlerdir ve işe iade talepli dava ivedilikle sonuçlandırılır. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle ve kesin olarak karar verir. Arabuluculuktan ne kadar süre sonra dava açılmalı?
Bu kapsamda arabuluculuk sürecinin sonunda tarafların anlaşamaması halinde son tutanağı düzenlendiği tarihten itibaren 2 haftalık süre içerisinde davanın açılması gerekmektedir. Böylece arabuluculuk sürecinden sonrası için net bir düzenleme ile dava açma süresi açıklanmıştır.

Arabuluculuktan sonra dava açılmazsa ne olur?

Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde ise herhangi bir işlem yapılmaksızın dava, dava şartı yokluğu sebebiyle mahkemece usulden reddedilir.

Arabuluculukta anlaşılmazsa ne olur?

Arabuluculuk esnek ve iradi bir süreçtir. Hukukumuzda bazı davalarda dava şartı olsa dahi, taraflar süreci devam ettirme ya da anlaşıp anlaşmama konusunda serbesttir. Anlaşamama halinde ise tarafların yargı yolu her zaman açıktır.

Arabuluculuk Hangi davalar için uygulanır?

Kural olarak iş uyuşmazlıklarında arabulucuya başvuru zorunlu tutulmuştur. İşçi alacakları ve tazminatları ile işe iade davalarıyla birlikte, ticari davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesini içeren alacak ve tazminat taleplerine ilişkin uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuk kabul edilmiştir.

Arabuluculuk süresi ne kadar?

İş Davasının Arabuluculuk Yoluyla Çözülmesi Ne Kadar Sürer?

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.3/10).