Kentsel Dönüşüm Avukatı 2021

Kentsel dönüşüm projelerinin yapılmasının amaçları nelerdir?

Kentsel dönüşüm projeleri fiziksel ve toplumsal çöküntü alanları haline gelen kent parçalarında ekonomik canlılığı yeniden getirecek stratejileri geliştirmeyi ve böylece kentsel refah ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu, Kentsel dönüşüm süreci içerisinde arsa maliklerine, kat maliklerine, apartman yöneticilerine, yatırımcı, müteahhit ve inşaat şirketlerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kentsel dönüşüm projelerinde hem arsa, hem kat malikleri, hem de inşaat şirketlerine danışmanlık hizmeti veren Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu bu yönü ile her iki grubunda hak ve sorumluluklarını gerek teoride gerekse pratikte yakından tanımakta, bu iki grubunda hak kaybı ve mağduriyetleri oluşmadan önlem alabilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Avukatı

Dolayısı ile her iki taraf açısından yaşanması muhtemel hak kaybı ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için kentsel dönüşüm uzmanı bir hukuk bürosundan yardım almak önemli ve gereklidir.

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu’nun kentsel dönüşüm hukuku uzman avukatları, Türkiye ve İstanbul’da şirketlere ve bireylere kentsel dönüşüm hukuku ile ilgili hukuki konularda gayrimenkul uzmanı avukatları ile hizmet vermektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile ilgili Kentsel dönüşüm sürecini yönetmek, doğal olarak Gayrimenkul Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İdare Hukuku, İmar Hukuku gibi birçok farklı hukuk bilgisi ve tecrübesi gerektirmektedir.

6306 Sayılı Kanun kapsamında güncel mevzuat ve fiili prosedür hakkında kat maliklerinin bilgilendirilmesi, riskli yapı tespiti ve değerleme raporlarının alınması, arsa payı ve fiili kullanımdan kaynaklı ihtilafların çözümlenmesi, riskli yapının yıkımı için gerekli idari sürecin yürütülmesi, kat maliklerinin kira yardımı, kredi desteği ve sair teşviklerden faydalanmasının temini, kat malikleri kurulu toplantı daveti ve teşkilinin sağlanması, kararların alınması ve uygulama aşamalarının ifası,

ortak karar protokolünün tanzimi, çoğunluk ile alınan kararlara iştirak etmeyen kat malikleri hakkında yasal prosedürün işletilerek cebri satış işlemlerinin tamamlanması, bu başvurulara karşı olası adli ve idari itirazların bertaraf edilmesi, gayrimenkul üzerindeki her türlü takyidat, şerh ve muhdesattan kaynaklı ihtilafın çözümlenmesi,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu Müdürlükleri, Belediyeler nezdindeki idari iş ve işlemlerin takibi, arsa payı, kat veya bedel karşılığı inşaat sözleşmelerinin incelenmesi, düzenlenmesi ve müzakere edilmesi ile sözleşmenin imzası akabinde ve inşaat yapım aşamasında söz konusu olabilecek ihtilafların çözümlenmesi dahil ilgili tüm süreçlerde hukuki danışmanlık sağlanmaktadır.

Riskli Alan- Riskli Yapı Kavramları: Riskli alan, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlardır.

Riskli yapı ise riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıdır.

Kentsel dönüşümün bütün uygulamalarının hareket noktası bu iki kavramdır. Kentsel dönüşüm riskli alan ve/veya riskli yapının tespiti ile başlar.

Riskli Yapı Tespitine Konu Alanlar: Riskli yapı tespiti yapılabilmesi için öncelikle üzerinde riskli yapı tespiti yapılabilecek bir yapının bulunması gerekir. Üzerinde riskli yapı tespiti yapılabilecek olan yapılar hacim itibariyle insanların, hayvanların ve eşyaların etrafını çevreleyen, onları dış mekânlardan ayıran, üstü örtülü ve arazi ile devamlı bağlılığı olan inşaat halinde bulunmayan binalardır.

Özellikle apartmanlarda, sitelerde ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm önem arz etmektedir. Hukuk büromuz Kentsel Dönüşüm alanında, bu konuda bilgi ihtiyacı duyan herkese hem hukuki hem akademik kapsamda en doğru bilgiyi sağlamayı hedeflemektedir.

Son yıllarda Ülkemiz genelinde deprem riskinin de yön vermesi ile birlikte büyük ivme kazanan dönüşüm ve yenileme projeleri, eskiyen, terk edilen, yıpranan kentsel dokunun değiştirilerek yeniden kente kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Bu sayede ülkemizin genelinde özellikle de büyük şehirlerde kentsel gelişme, toplumsal, ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alınabilecek ve kentteki sorunlu alanlar sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilebilecektir.

Bu doğrultuda üretilen projelerde ve yapılan uygulamalarda binaların yıkımı, yeniden yapımı, canlandırılması, sağlıklaştırılması ve yeniden yapılandırılması söz konusu olmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Avukatı 2021

Bu süreçte ister istemez gerek mülk sahipleri arasında gerekse mülk sahipleri ile yenileme projelerini gerçekleştirecek kurum ve kuruluşlar arasında fikir ayrılıkları, hak ihlalleri, yasa ve yönetmeliklerdeki hatalardan doğacak mağduriyetler yaşanabilir.

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu, dönüşümün her koşulda uygulanması gerektiğini düşünmekte ve çıkarılan kanunlar ve yönetmeliklerdeki hataların uygulama esnasında kolayca düzeltilip mağduriyetlerin en aza indirilebileceğine güvenmektedir. Bu doğrultuda bilgi ve deneyimini konuyla ilgili herkesle paylaşmaya hazırdır.

Kentsel Dönüşüm Yasası ve Uygulama Yönetmelikleri kapsamında yapılan bina yenileme faaliyetlerinin hukuki altyapısı konusunda gerekli çalışmaların yürütülmesi.

Site Yönetimi ile Müteahhitler, Kat Malikleri ile Müteahhitler arasında yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin, kat maliklerinin mağdur olmayacağı şekilde hazırlanması.
Kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamındaki alınan raporlar kapsamında, idari mercilerdeki itiraz yolunun etkin şekilde icra edilmesi.

6306 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerde yer alan malik haklarının korunması, yasal düzenlemelerdeki boşlukların mağduriyet yaratmaması için yapılacak çalışmaları yürütülmesi.

Kentsel dönüşüme konu olan olan Bina veya sitelerin yenilenme sürecinde, kat maliklerinin karar alma prosedürü ve Temsilciler Kurulunun oluşturulması için gerekli hukuki altyapının hazırlanması.

Kentsel Dönüşümde yıkım işleminin alternatifi olarak kabul edilen, Bina Güçlendirme işlemine ilişkin kat malikleri karar mekanizmasının oluşturulması.
Kentsel dönüşüm sürecinde Arsa Payının Düzenlenmesi Davalarının takibi ve sonuçlandırılması

Yeni İmar Affı düzenlemesi uyarınca, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi için gerekli çalışmanın yürütülmesi.

Kentsel dönüşüm kimin sorumluluğunda?

Özel mülkiyete tabi binaların tespit masraflarından ise bu binaların malikleri sorumlu olacaktır. Kanun kapsamında Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’nın finans durumunun yeterli olması hâlinde riskli yapıları tespiti için kredi verilebilecektir.

Kentsel Dönüşüm Avukatı 2021

Kentsel dönüşümde mal sahiplerine ne verilecek?

Kentsel dönüşüm için yıkımına karar verilmiş binadaki mülk sahiplerine TOKİ tarafından yapılmış evler veriliyor. TOKİ anlaşmasını tercih etmeyen ev sahipleri içinse yıkılan dairenin bedeli için nakit ödeme yapılabiliyor. Ayrıca yıkım kararı sebebiyle tahliye edilen ev sahipleri için kredi desteği de bulunuyor.

Kentsel Dönüşümde Tapu değişir mi?

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bir projeden ev alan da satan da tapu harcı ödemek zorunda değildir. Kentsel dönüşüm uygulamalarını teşvik etmek için yeni yapıların ilk satışlarında harç muafiyeti vardır.

Kentsel dönüşüm kira yardımı ev sahibi alabilir mi?

Yeniden dönüşüm altında inşa gerçekleştirirken, konut sahipleri ile kiracıların mağdur edilmemesi adına kentsel dönüşüm kira yardımı yapılır. Bu bağlamda kira yardım için 5 aylık peşin ödeme gerçekleştirirken, gayrimenkul sahiplerinin taşıma masrafları karşılanır.

Kentsel dönüşümde kira yardımına ne zaman başvurulur?

Kentsel dönüşüm alanı içerisinde konutu ya da iş yeri olan kişilerin bina tahliye tarihinden itibaren 1 yıl veya yapının yıkıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde kira yardımı için başvurmaları gerekmektedir.

Kentsel Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

Kentsel Dönüşüm Faydaları
Riskli yapıların tespit edilmesi,
Kentteki sorunlu alanları ve binaları daha yaşanabilir ve sağlıklı bir hale getirmek,
Ekonomik ömrünü tamamlamış binaların değerini günümüz standartlarına getirmek,
Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek,
Geçici konut,
İşyeri tahsisi,
Kira yardımı,
Faiz desteği,

Kentsel dönüşümde kiracının hakları nelerdir?

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında verilen kira yardımından kiracılar da faydalanabiliyor. Kira yardımı veren taşınma masrafları düşürülerek ilk 5 ayı peşin ödeyebiliyor. Kiracılara sunulan kira yardımı aylık bin 150 TL’yi geçemiyor ve en fazla 18 ay boyunca veriliyor.

Kentsel Dönüşüm Avukatı 2021