Kentsel Dönüşüm Süreci – Kentsel dönüşüm Avukatı

Kentsel Dönüşüm Süreci – Kentsel dönüşüm Avukatı

Hukuk Büromuz Gayrimenkul Hukuku avukatları, kentsel dönüşüm hukuku konularında danışmanlık yapmaktadır. Kamuoyunda “Kentsel Dönüşüm” olarak da bilinen ve günümüzde yoğun bir şekilde uygulama olanağı bulan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 16/5/2012 tarihinde kabul edilmiştir.

Kentsel dönüşüm kanunu ülkemizin diğer illerinde de özellikle deprem tehlikesinin yüksek olduğu illerde hızla uygulama alanı bulmaktadır.

Kentsel dönüşüm kentin bir bölümünün ya da önemli derecede büyük sayılabilecek kısmının, bir proje kapsamında risk ve sonuçlarının tespit ve analiz edilerek, olası bir afette (deprem, sel vs.) yaşanabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirebilmek amacıyla dayanıksız yapıların yıkılarak yerine depreme dayanıklı ve güçlendirilmiş binaların yapılmasını içeren bir kamu projesidir.

Kentsel dönüşüm avukatı ise bu alanda çalışan avukatlara verilen genel isimdir.

Kentsel dönüşümün uygulanması sırasında müteahhitler ile yapı malikleri arasındaki sözleşmesel ilişkiler ve bunların ihlal edilmesi sonucunda çıkan ve dava aşamasına taşınan uyuşmazlıklar, hukukun bu alana da eğilmesi zorunluluğunu beraberinde getirerek kentsel dönüşüm avukatı olarak bilinen hukukçulara ihtiyacı artırır hale gelmiştir.

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu kentsel dönüşüm hukuku konusunda uzman avukatları ile müvekkillerine her türlü konuda hukuki hizmet vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Binanızın riskli olup olmadığının tespiti konusunda lisanslı kuruluşlara yüksek ücretler ödemeden önce binanızın ön değerlendirmesinin yapılması (sağlam, güçlendirme gerekli, yeniden yapılmalı konusunda ön değerleme)

Riskli yapı tespiti ücretlerinin maliklerin cebinden çıkmadan nasıl yaptırılacağı konusunda danışmanlık verilmesi
Riskli yapılarda bundan sonraki süreç hukuki, mühendislik, mimarlık uzmanlığı ve piyasa bilgilerini gerektirmektedir.

Bu konularda, deneyimlerimize dayanarak maliklere izleyecekleri yolda ışık tutulması
Riskli yapı tespitinden, binanın yıkımına ve tekrar yeni binanıza taşınana kadar geçen tüm süreçte maliklere uzman desteği verilmesi,
Riskli Yapı tespiti akabinde yıkım ve yeniden inşa sürecini kapsayan dönemde sürecin hukuki takibinin yapılması,
Mevzuat uyarınca, yıkım ve yeniden inşa işlemlerine muvafakat göstermeyen maliklere ilişkin iş ve işlemlerin takibi,
İnşaat şirketleri ve apartman yönetimi toplantılarına katılarak, tarafların izlemeleri gereken yolları göstermek,
Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili mevzuata aykırı yapılan kat malikleri kurulu toplantılarında alınan kararların iptali davalarının takibi
Hukuki sürecin yönetimi için malikler arasında yapılan toplantılarda maliklerin bilgilendirilmesi
Olumsuz oy kullanan maliklere mevzuat uyarınca gönderilmesi gereken ihtarnamelerin hazırlanması

Yıkım sürecini engelleyecek şekilde daireyi boşaltmayan kat maliklerine karşı ihtarnamelerin gönderilmesi ve neden oldukları zararlar için diğer kat maliklerince rücu davalarının açılması ve takibi,

Hukuki sürecin yönetimi için malikler arasında yapılan toplantılarda maliklerin bilgilendirilmesi,
Yapılan görüşmeler doğrultusunda; kat karşılığı inşaat sözleşmesi, hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi, ortak şirket veya kooperatif kurulması gibi size en uygun iş ve sözleşme modeli oluşturulması,
SPK onaylı değerleme şirketlerine halen mevcut bağımsız bölümlerin paylaşıma esas değerler için puantaj toplantılarında hukuki önerilerde bulunulması, yol gösterilmesi,

İnşaat şirketi ve apartman yönetimi ile görüşmelerde baz oluşturacak inşaat/yatırım hukuki ve teknik sözleşmelerinin hazırlanması,
Konsept ve ana proje seçim süreçlerinde gereken hukuki yardımların yapılması,
Maliklere yapılacak taşınma ve kira yardımı gibi süreçlerde hukuki yardımların yapılması,
Maliklerin, devlet destekli inşaat kredilerini süratle alabilmeleri konusunda tam destek verilmesi,
Apartman yönetimine inşaat süresince sözlü veya yazılı olarak danışmanlık yapılması
Kaba inşaat sürerken müteahhidin sözleşmeye uymasının sağlanması için hukuki yardımda bulunulması ve gerekirse ihtarname çekilmesi,
İmar durumu değişiklikleri sonucunda sözleşmenin revize edilmesi,
Kat malikleri ve apartman yönetiminin SPK Değerleme Şirketi gibi diğer taraflarla olan sözleşmelerinin hazırlanması,
Binanın iskanın alınması sürecinde müteahhidin sözleşmeye uyması konusunda hukuki yardımda bulunulması,

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında büromuz kentsel dönüşüm hukuku ile ilgili her türlü hukuki hizmetleri sunmaktadır.

Hizmetlerimizin kapsamına inşaat şirketi ile yapılacak olan Kat Karşılığı Arsa Satış Vaadi Sözleşmesi ve inşaatın ne tür malzeme ile yapılacağının karar altına alındığı Teknik Şartnamenin hazırlanması ve inşaat şirketi tarafından hazırlanmış olan bu tür sözleşmelerin incelenmesi de girmektedir.

Kentsel Dönüşüm Avukatının Faaliyet Alanları ve Kentsel Dönüşüm Davaları

Özellikle İstanbul gibi yüksek deprem riski bulunan bölgelerde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye K, 3194 sayılı İmar Kanunları kapsamında uygulanan kentsel dönüşüm projeleri,

Gerek müteahhitler ile kamu idaresi arasındaki idari ve özel sözleşmeler, gerekse müteahhitler ile yapı malikleri veya kat maliklerinin bir kısmı ile diğer kısmı arasındaki mülkiyete ilişkin yapılan anlaşma ve sözleşmeler içerisinde birçok hukuki konuyu ihtiva eden işlemler kentsel dönüşüm avukatının çalışma alanını oluşturmaktadır.

Aynı zamanda kentsel dönüşüm prosedürünün sağlıklı bir şekilde ilerlemesi yine kentsel dönüşüm avukatının faaliyet alanını oluşturur.

Kentsel dönüşüm avukatı aynı zamanda kentsel dönüşüm sürecinin baştan riskli yapının tespiti, tahliyesi, yıktırılması ve yapı projesi sözleşmesinden başlayarak, yapının yapılıp iskanının alınmasına karar tüm süreçleri yürütür.

Yine müteahhitler de bu kapsamda bir çok hukuki problemlerle karşılaşması ve sürecin tıkanması karşısında kentsel dönüşüm davalarında uzman kentsel dönüşüm avukatına ihtiyaç duymaktadır.

Kentsel Dönüşüm Süreci – Kentsel dönüşüm Avukatı

error: İçerik korunuyor !!