Kira Tazminatı İhtarname Gönderilmesi

Geç teslimden kaynaklı kira alacağı ve tazminat talep eden kişinin açmış olduğu dava üzerine, hukuk mahkemesi de davada ki talep doğrultusunda belirlenecek olan kira tazminat miktarının ödenmesine karar verir.

Yapılan kat karşılığı ve inşaat sözleşmelerinin yaptırımı nedeniyle sözleşmede veya kira bedeli yazmıyorsa yapılan tespit ile beraber inşaat firması bu bedelleri gecikme bedeli ve faizleri ile ödemek zorunda kalırlar.

Taşınmazın Geç Tesliminden Kaynaklı Kira Tazminatı

Taşınmazın Geç Tesliminden Kaynaklı Kira Tazminatı İhtarname Gönderilmesi

Geç teslimden kaynaklı kira kaybı ve tazminat talebi zorunluluk olmasa dahi, kişi taşınmazın zamanında teslim edilmemesi neticesinde bir ihtarname göndermek suretiyle kira bedeli istediğini belirtmelidir.

Bu ihtarnamenin noter aracılığı ile yapılması ve ilerde oluşacak çekişme nedeniyle ispat açısından saklanmalıdır.

Bir önemli husus ta noter aracılığı ile gönderilen ihtarnamenin tebliğ şerhinin alınması, ihtarnamenin teslim edilip edilmediğinin bilinmesi açısından önemlidir.

Eğer ki firma bu durumu önemsemez ise bu durumda yapılması gereken işlemleri uygulaması gerekmektedir.

Konutun Geç Teslimi Kira Kaybı Davası

Taşınmazın Geç Tesliminden Kaynaklı Kira Tazminatı

KONUTUNUN GEÇ TESLİMİ NEDENİYLE UĞRANILAN KİRA KAYBI YARGITAY KARARI

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/24284
KARAR NO : 2013/1694

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı TOKİ ile 6.4.2006 tarihinde …..Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında gayrimenkul satış sözleşmesi imzalandığını, teslimin sözleşme tarihinden itibaren 24 ay olarak kararlaştırıldığını, ancak halen dahi dairenin teslim edilmediğini ileri sürerek geç

teslim nedeniyle fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak dava tarihine kadar olan süre için şimdilik 3.000.00 TL tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini istemiş, ıslah ile talebini 5.151.50 TL ye çıkarmıştır.

Evin Geç Teslimi

Davalı, idarece sözleşme eki Yapım işleri şartnamesinin 30.maddesi gereğince Başkanlık oluru ile yükleniciye süre uzatımı yetkisi verildiğini, konutların teslim edilmemesinde idarenin bir kusurunun bulunmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulü ile 3.000.00 TL nin dava tarihinden, 2.151.50 TL.nin ıslah tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, davalıdan satın aldığı dairenin sözleşmede kararlaştırılan süre içerisinde teslim edilmemesi nedeniyle tazminat isteğinde bulunmuş, davalı geç teslimin söz konusu olmadığını beyanla davanın reddini savunmuş ve mahkemece geç teslim nedeniyle bilirkişi raporuyla belirlenen miktarın tahsiline karar verilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi, davalı tarafından düzenlenen kampanyalı satışa davet niteliğinde olup dairenin teslim tarihine ilişkin bir kararlaştırma yapılmamıştır.

Her ne kadar davalının Ziraat Bankasına yazdığı yazıda teslimin Mayıs 2009 olduğu belirtilmiş ise de bunun bir iç yazışma olduğu, dolayısı ile bu iç yazışma nedeniyle davalıyı davacıya karşı geç teslim nedeniyle sorumlu tutmaya olanak yoktur.

Ancak daha sonra yine taraflar arasında düzenlenen 26.1.2009 tarihli sözleşmede dairenin 24 ay içerisinde teslim edileceği kararlaştırılmıştır.

Öyle ise mahkemece anılan sözleşmeye göre belirlenecek teslim tarihi ile dava tarihi arasında geçen süre belirlenerek bu süreye ilişkin kira kaybına hükmedilmesi gerekirken aksine düşüncelerle ve yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Birinci bentte açıklanan nedenle sair temyiz itirazların reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı lehine BOZULMASINA, 28.1.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kira Tazminatı İhtarname Gönderilmesi