Küçükçekmece Çekişmeli Boşanma Davası

Küçükçekmece Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanma avukatı aile hukuku davalarından olan boşanma davalarına ve türev davalara bakan avukattır. Boşanma avukatı olabilmek için hukuk fakültesi eğitimini başarıyla tamamlamış olmak öncelikli kriterdir. İstanbul’da Boşanma avukatı olmak için Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ise Türkiye Barolar Birliği çatısı altında bulunan İstanbul Barosu’na kayıtlı olunması ve fiili olarak avukatlık yapılması gerekir. Tüm bu kriterler sağlandıktan sonra boşanma avukatı olmak isteyen bir avukat fiilen bu görevi ifa edebilir

KAÇ ÇEŞİT BOŞANMA DAVASI VARDIR?

İki çeşit boşanma davası vardır.

Anlaşmalı Boşanma Davası,
Çekişmeli Boşanma Davası.

Taraflar aşağıdaki konularda bir mutabakata varmışlar ise anlaşmalı boşanma davası açılabilir ve en hızlı şekilde boşanma gerçekleşir:

Çocukların velayeti,
Nafaka ödenip ödenmeyeceği ve nafaka miktarı,
Mal paylaşımı,
Tazminat ödenip ödenmeyeceği,
Mutabık kalınan konular yazılı hale getirilir ve imzalanan protokolle birlikte mahkemeye sunulan dava türüne anlaşmalı boşanma davası denir.

Bu tip davalarda boşanma çok hızlı gerçekleşir. Böylelikle boşanma süreci uzamaz ve taraflar yıpranmamış olur.

Açılan dava hangi türden olursa olsun evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğunu ispatlayacak delil ve tanıkları sunarak mahkeme heyetini ikna etmek gerekmektedir.

Her iki türden davalarda da avukat tutmanız haklarınızın en iyi şekilde korunması ve boşanma sürecinin lehinize sonuçlanması için gerekli yönlendirmeleri ve delil/tanık toplama sürecini avukatınızın yönetmesi menfaatinize olacaktır.

BOŞANMA DAVASI HANGİ SEBEPLERLE AÇILIR?

Boşanmanın gerçekleşmesi içim mahkeme heyetini evlilik birliğinin temellerinin sarsıldığına ikna edilmesi gerekmektedir.

Bunun için de boşanma davası açma sebepleri aşağıda yer alan nedenlerden biri yada birkaçı olmalıdır:

Terk,
Onur kırıcı davranışlar,
Zina,
Hayata kast,
Akıl sağlığının kaybı,
Suç işleme,
Şiddet,
Haysiyetsiz bir hayat sürme,

BOŞANMA DAVASINDA HANGİ MAHKEMELER YETKİLİDİR?

Her iki boşanma davası türü için de yetkili mahkeme Aile Mahkemesidir.

Dava açmak için dava dilekçesinin Aile Mahkemesi’ne teslim edilmesiyle dava süreci başlatılır.

Dilekçenin teslim edileceği Aile Mahkemesi’nin;

Davalının ikamet ettiği şehir,
Davacının ikamet ettiği şehir,
Boşanma başvurusunda bulunan eşlerin son 6 ay içerisinde ikamet ettikleri, illerde bulunması gerekmektedir.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Aile Mahkemesi’ne boşanma davası dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve eklemek istediğiniz diğer belgelerle birlikte boşanma davası süreci başlar. Davanın açılması için eşlerden birisinin dava dilekçesini teslim etmesi gerekir.

BOŞANMA DAVASI SÜRECİ NASIL İŞLER?

Boşanma davasının ne kadar süreceği ve boşanma sürecinin hızlı olup olmayacağı aşağıdaki faktörlere bağlıdır;

Anlaşmalı olmasına,
Çekişmeli olmasına,
Eşlerden birinin boşanmak istememesi,
Boşanma şartlarında anlaşılamamış olması,
Avukat tutulup tutulmaması,
ve benzeri sebeplere bağlı olarak daha kısa veya daha uzun sürebilmektedir.

Eşlerin ifadesinin alınmasının ardından süreç tanıkların dinlenmesi ve daha sonra da delillerin incelenmesiyle devam eder.

Bu sürecin sonunda mahkeme heyeti evlilik birliğinin temellerinin sarsıldığına kanaat getirirse boşanma kararı verilir ve süreç sona erer.

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma tek celsede gerçekleşir.
Çekişmeli boşanma davalarındaysa davanın süresi eşlerin her ikisinin de boşanmak isteyip istememesine göre değişir. Çekişmeli boşanma davası en uzun ne kadar sürer diye sorulacak olursa da en fazla 3 yıl denilebilir.

Çekişmeli boşanma davası, tarafların son 6 ay ikamet ettiği yer Aile Mahkemesine açılır. Dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir, karşı tarafta cevaplarını sunar ya da karşı taraf karşı dava açar. Delillerin sunulması, ön inceleme duruşmasına kadar mümkündür.

Aynı zamanda hakim ön inceleme duruşmasında eksik delillerin tamamlanması talebi olması halinde, taraflara kesin süre vererek delillerin tamamlanmasını isteyecektir. Ön inceleme aşamasından sonraki süreçte tanıklar dinlenir, gerekirse dosya bilirkişiye gider ve dava yaklaşık 1 sene içerisinde sonuçlanır.

Bu süreç çekişme konularına, karşı tarafın iddia, itiraz ve beyanlarına göre daha uzun sürebilir. Dava dilekçesinde ileri sürülen iddiaların ve davanın haklı nedenlerle açıldığının ispatı gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davaları, Küçükçekmece Çekişmeli boşanma avukatı tarafından hazırlanan dilekçe içeriği ile kazanılır ya da kaybedilir.

Delillerin ve beyanların süresinde dosyaya sunulması önemlidir. Tüm davalarda olduğu gibi, çekişmeli boşanma davalarında süreler esaslı öneme sahip olup; davaya cevap, itiraz dilekçelerinin ve delillerin kanuni sürelerde dosyaya sunulması önemlidir. Dava dilekçesinde dayanılan iddialar ispat edilemez ise, hakim davayı reddeder.

Dava reddedilirse, aynı nedenlerle 3 yıl çekişmeli boşanma davası açılamayacaktır. Davanın usulüne uygun hazırlanmış dava dilekçesi ve delillerle açılması alanında uzman bir çekişmeli boşanma avukatı ile çalışmak oldukça önemlidir. Davayı açan ya da kendisine dava açılan olması fark etmez. Mutlaka alanında uzman bir çekişmeli boşanma davası avukatı ile çalışılmalıdır.

Boşanma davalarında sorun yaşanan konulardan en önemlisi, müşterek çocuğun velayetinin hangi tarafta olacağıdır. Burada önem taşıyan konu, müşterek çocuğun üstün menfaatlerini en iyi hangi tarafın sağlayacağıdır. Belirli bir yaş aralığında müşterek çocuğun öz bakımı, anne sevgi ve ilgisine ihtiyacı nazara alınarak velayet anneye verilmektedir.

Elbette istisnai hal ve durumlar da mevcut olabilmektedir. Belirli yaşlardan sonra ise Hakim velayet hususunu değerlendirirken, tarafların yaşam standartlarını değerlendirir ve hangi tarafın müşterek çocuğa daha iyi bir gelecek sunacağı hususlarını değerlendirerek karar verir. Hakim, Velayet hususunu taktir ederken çocuğa sorular sorabilir, pedagog ile görüşme sağlanarak rapor talebinde bulunabilir.

Dava sürerken tedbiren ya da sonunda taraflardan birinin diğer tarafa düzenli nafaka ödemesine hükmedilebilir. Dava devam ederken hükmedilen nafaka tedbir nafakasıdır. Yoksulluk ve iştirak nafakaları boşanma kararı ile hükmedilir.

Dava devam ederken, maddi zorluk içine düşen eş için tedbir nafakasına hükmedilir. Davanın sonuçlanmasıyla şayet kusuru yoksa ya da daha az kusurlu ise yoksulluk nafakasına dönüşür. Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kusursuz ya da daha az kusurlu olmak gerekmektedir. Müşterek çocuğun velayetini alan taraf, diğer taraftan iştirak nafakası talep edebilir.

Maddi tazminat talebinin karara bağlanması için, boşanmaya sebebiyet veren tarafın diğer taraftan kusurlu olması gerekmektedir. Kusursuz ya da daha az kusurlu olan tarafın boşanma sonucu maddi kaybının olması gerekir.

Küçükçekmece Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanmaya neden olan olaylarda karşı tarafın boşanmaya sebep kusurlu hareketleri neticesinde kişilik hakları zedelenen taraf, manevi zararının da giderilmesini talep edebilir. Hukukumuzda, kadın olan tarafa takılan ziynet eşyaları bağış niteliğinde ve kişisel mal niteliğindedir.

Takılan takıların, düğün gideri, müşterek bazı ihtiyaçlar..vb için kullanılması durumunda takıların kadın tarafça bağışladığının ispatı gerekir. Bu durum ispat edilemezse takıların iadesi ya da güncel bedelinin iadesi gerekir

Boşanma davasında boşanma kararı verilmesi için boşanmaya sebep olan olaylarda haklı hukuki nedenlerin varlığı ile bunun ispatı gerekmektedir. Aksi durumda Mahkeme Hakimi davayı reddeder. Dava reddedilirse, aynı sebeplerle üç yıl çekişmeli boşanma davası açılamaz. Fakat bu süreçte taraflar anlaşabilirler ise, protokol hazırlayarak anlaşmalı olarak boşanabilirler.

Davanın açıldığı mahkemenin yoğunluğu ve davadaki çekişme konularının fazlalığı davaların süresi açısından önemlidir.

Çekişmeli boşanma davaları uzun soluklu bir süreç olup boşanma davaları alanında uzman bir çekişmeli boşanma Avukatı – çekişmeli boşanma davası avukatı ile birlikte davanın yasal temeli atılmalı ve yol alınmalıdır. Aksi halde hak ve menfaat kaybı yaşanması kuvvetle muhtemeldir.

Velayet, tazminat ve nafaka, mal paylaşımı konularında hak kaybı yaşamamak için zamanında bir çekişmeli boşanma Avukatı na başvurarak detaylı danışmanlık veya Avukatlık hizmeti almalısınız.

Her Avukat her davaya bakmakla yetkili midir?

Avukatlık ruhsatı bulunan her Avukat her davayı alabilme yetkisine sahiptir fakat doktorlar gibi Avukatların da uzman olduğu bazı branşları bulunmaktadır. Alanında yüksek tahsil yapan, tez yazan, ya da bu alanda yıllarını vermiş tecrübeli bir Çekişmeli Boşanma Avukatı ile çalışmak menfaatleriniz açısından oldukça faydalı olacaktır.

Boşanma Davalarda üstün menfaatlerin gözetilerek, doğru zamanda hareket etmek esastır. Boşanma davası alanında uzman bir çekişmeli boşanma avukatı tarafından takip edilmelidir. Boşanma sonucu ve velayet, mal paylaşımı, nafaka,tazminat..vb konularda tarafların menfaatlerinin korunması için alanında profesyonel bir çekişmeli boşanma avukatı ile çalışmanızı önermekteyiz.

Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Avukatlığın serbest bir meslek olması ve her avukatın, alacağı ücreti kendisinin takdir edebilmesi sebebiyle boşanma davası ve avukat ücreti değişkenlik gösterebilmektedir. Boşanma avukatı ücreti belirlenmesindeki temel faktör, avukatın boşanma davası için harcayacağı mesai ve emektir.

Küçükçekmece Çekişmeli Boşanma Davası

İstanbul Barosu tarafından İstanbul Boşanma Avukatı için belirlenen tavsiye niteliğindeki ücretler;

Anlaşmalı boşanma davası ücreti: 9.500 TL
Çekişmeli boşanma davası ücreti: 12.500 TL
olarak belirlenmiştir.

Bununla beraber boşanma avukatının uzmanlığına giren diğer davaların İstanbul Barosu tarafından belirlenen tavsiye niteliğindeki ücretleri şu şekildedir:

İstanbul Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma davasında daha az mesai ve emek harcarken çekişmeli boşanma davasında daha fazla mesai ve emek harcamaktadır. Bununla beraber daha önceden de belirttiğimiz gibi, avukatların bağlı oldukları baro tarafından tavsiye niteliğinde yayınlamış olan tarifeye uyma zorunluluğu olmamakla birlikte bu tarifenin altında ücret alabilmesi mümkündür. İstanbul boşanma avukatı ücretini doğru şekilde belirlemek için davanın içeriği hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir.

Taraflar, boşanma davasıyla birlikte maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Tazminat, boşanma davasıyla beraber talep edilebileceği gibi boşanma davasından sonra açılacak davayla da talep edilebilir. Boşanma davasının boşanma avukatı ile takip edilmesi durumunda avukat, mahkemece takdir edilen tazminat miktarı üzerinden % olarak pay alabilme hakkına sahiptir.

İstanbul boşanma avukatı, çekişmeli boşanma davası için 12.500 TL avukatlık ücretinin yanı sıra maddi ve manevi tazminat talebi de varsa bu miktar üzerinden %15 oranında bir ücret talep edebilir.

Bu durumda avukatlık ücreti; 12.500 TL avukatlık ücreti + maddi ve manevi tazminat talebi varsa tazminat tutarının %15’i oranında olacaktır.

Küçükçekmece Çekişmeli Boşanma Davası

error: İçerik korunuyor !!