Ana SayfaTİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU Limited Şirket Nasıl Kurulur?

 Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirketlerin tanımı:

İki ve daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir.

Yeni TTK. Limited şirketler asgari 10.000 -TL sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.

Limited Şirketlerde ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler

Limited Şirket‘in Tüzel Kişilik Olarak Sorumluluğu

Öncelikle belirtmek gerekir ki, bir limited şirketin vergi borcu gibi kamu idarelerine olan ödenmemiş borçlarından ilk olarak ilgili şirket sorumludur.

Bu kapsamda, bir limited şirket vergi borcunu ödemezse, öncelikle şirketin mal varlığı takip edilir.

Özel limited şirket nedir?

Bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı altında kurulan şirketlere limited şirket denir.

Bu tip şirketlerin esas sermayeleri bellidir ve bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur

Limited Şirket Nasıl Kurulur ?

Yeni düzenlemeye göre yeni bir şirket açacak kişilerin tek bir ortağı olabiliyor. En fazla ise 50 ortak olunabilir.

Limited şirket kurmak için en az 10 bin tl sermaye gerekmektedir. Bir muhasebeci yardımıyla limited şirket için gerekli belgeleri hazırlayabilirsiniz.

Limited şirketlerde sermaye ne kadar olmalı?

Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25.-TL. veya bunun katları olması lazımdır.

Limited Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler

 • Kuruluş bildirim formu
 • Dilekçe
 • Noter tasdikli sözleşme
 • Oda kayıt beyannamesi
 • İkametgah belgesi
 • Kira kontratı
 • Sermayenin yatırılmış olduğuna dair dekont

Limited Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Limited şirkette her bir ortağın koymuş olduğu sermaye payının 25 tl ve katları olması gerekiyor.

Hazırlanması gereken esas sözleşmede, sermaye maddesinde kesinlikle sermaye paylarının itibari değeri ve ortağa ait pay geçmelidir.

Limited Şirket  Özellikleri

 • Sermaye şirketidir. Sermayesi belirlidir.
 • Limited şirket kanunen yasak olmayan her türlü amaç ve konu için kurulabilir.
 • Şirketin sermayesi, ortaklarca taahhüt edilen sermaye paylarının toplamıdır.
 • Ortakların şirket borçlarından dolayı sorumluluğu yoktur. Ortaklar taahhüt ettiği sermayeyi getirmekle yükümlüdür ancak kanuna göre bu yükümlülüklerine yan yükümlülüklerin getirilmesi mümkündür.
 • Limited şirketlerde genel olarak ortak sayısı azdır. Uygulamada iki veya üç ortağı genellikle aşmaz.
 • Emek ve ticari itibar sermaye konusu olamaz.
 • Limited şirket bir ya da daha fazla gerçek veya tüzel kişi ile kurulabilir.

Limited şirket ortaklık yapısı nedir?

TTK’nın 503’üncü maddesine göre; “İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti, koymayı taahhüt

ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muayyen olan şirkete Limited şirket denir.” Uygulamada, çoğunlukla aile şirketi ve iki ortaklı olarak .

Limited şirketlerde hisse devri ne zaman hüküm ifade eder?

TTK.nun 520. maddesi uyarınca, bir payın devrişirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartıyla hüküm ifade eder.

Devrin pay defterine kaydedilebilmesi için ise, ortaklardan en az 3/4’ünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayenin 3/4’üne sahip olması şarttır.

Limited şirketin zorunlu organları nelerdir?

Limited şirketin kanunen iki zorunlu organı bulunmaktadır. Bunlar genel kurul ve müdür/müdürler kuruludur.

Birden fazla müdürün olduğu limited şirket yapılarında ise müdürler kurulu şirketin organıdır.

Bağımsız denetçi ve özel denetçi ise limited şirketin organı değildir.

Limited şirketlerde denetimi kim yapar?

Limited şirketin bağımsız denetimi, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bir veya birden fazla bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşu tarafından yerine getirilecektir.

Bağımsız denetçiler veya bağımsız denetim kuruluşu şirket genel kurulunca seçilecektir.

 Limited Şirket Nasıl Kurulur?
 Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket en fazla kaç ortaktan oluşur?

TTK’nın 574 üncü maddesinde limited şirket ortak sayısı düzenlenmiştir. Maddeye göre limited şirket ortak sayısı en çok elli olabilir.

Ortakların sayısı elliyi aşamaz. (Ortak sayısı bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir.

Limited şirket ne zaman kurulmuş olur?

YENİ TTK’ya göre; limited şirket hangi tarihte kurulmuş sayılacak, hangi tarihte tüzel kişilik kazanacaktır? 

Limited şirket, kurucuların şirket sözleşmesindeki imzalarının noterce onaylandığı ve taahhüt edilen sermayenin nakit kısmının hemen ve tamamen ödenmesiyle kurulmuş sayılacaktır.

Limited şirket sermayesi nasıl ödenir?

Şirket kuruluşlarında ve nakdi sermaye artışı yapıldığında ¼’ü ödenir, kalan tutarın da 24 ayda ödenmesi beklenir.

24 ay içinde kalan tutar ödenmezse yaptırımı olmaz. Sıradaki sermaye artışından önce veya hisse senedi basımından önce ödenmemiş kısmın kapatılır ve şirket hesabına ödenir.

 Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Tek kişilik limited şirket kurulabilir mi?

Limited Şirket ve Anonim Şirketler başka bir ortağa gerek olmadan tek kişi ile kurulabiliyor.

Limited şirketler hangi ticari faaliyetlerde bulunamazlar?

Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilen limited şirketler, yalnızca sigortacılık ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteremezler.

Limited şirketlerde pay defteri zorunlu mu?

ETTK’YA GÖRE PAY DEFTERİ TUTMA ZORUNLULUĞU

Tüzel kişi tacir olarak kabul edilmeleri noktasında, anonim ve limited şirketlerin, Türk Ticaret Kanunu’nun 66. maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde sayılan yevmiye defteridefteri kebir, envanter defteri ve karar defterini3 tutmaları yasal bir zorunluluktu

Limited şirketlerde sermaye artırımı ne demek?

Herhangi bir şirketin esas sermayesine karşılık gelmekte olan hisse senetlerinin bedellerinin ödenmesinden sonra, şirket genel kurulunun kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirketin sermayesinin artırılması sermaye artırımı olarak tanımlanmaktadır.

Limited şirketlerde hisse devri nasıl olur?

– Limited şirketlerde, ortağın sermaye payını devri yani hisse devri, noterde düzenlenen devir sözleşmesi ile yapılabiliyor (TTK md. 520/5).

– Hissenin devredilebilmesi için ortakların en az dörtte üçünün onayı ve bunların esas sermayenin en az dörtte üçüne sahip olması gerekiyor (TTK md. 520/2).

Limited şirkette yönetim ve temsil yetkisi kime aittir?

TTK md.370/1 hükmüne göre; şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş ise, temsil yetkisi çift imza ile yönetim kuruluna aittir.

 Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirketlerde 2 müdür olduğu durumda bu durum limited şirketler için de aynı olarak değerlendirilir.

 

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: