Long Term Residence Permit Turkey

Uzun dönem ikamet izni (long term residence permit Turkey) nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir?

Bu makale içeriğinde yabancılar için uzun dönem ikamet izni hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde kesintisiz olarak sekiz yıl ikamet izni almış olan veya Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayı ile ve valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni verileceği kararlaştırılmıştır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 42. maddesinde de bu husus “Türkiye’de kesintisiz şekilde en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan ya da Bakanlığın belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Yasada mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma sağlanan yabancılara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmayacağı belirlenmiştir.

Önceden Türkiye’de uzun kalan yabancılar açısından böyle bir hak tanınmazken Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve bu izin türü ile birlikte yabancılar, Türk vatandaşlarının haklarına benzer ve yakın haklara kavuşmuştur.

Uzun dönem ikamet izni şartları nelerdir?

Bu şartlar, 6458 sayılı yasanın 43. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre bu izin türü için aranan şartlar;

Kesintisiz şekilde en az sekiz yıl ikamet izni ile Türkiye’de kalmış olmak,
Son üç yıl içerisinde sosyal yardım almamış olmak,
Kendisi ya da varsa ailesinin geçimini sağlayacak ölçüde yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip bulunmak,
Geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmak,

Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca Bakanlığın belirlemiş olduğu şartlara sahip olması sebebi ile bu iznin verilmesi uygun görülen yabancılar açısından kamu düzeni ya da kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak dışındaki şartlar aranmayacaktır.

Uzun dönem ikamet izninin yabancılara sağladığı haklar nelerdir?

Uzun dönem ikamet iznine sahip olan yabancıların hakları yasanın 44. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre;

Askerlik yapma yükümlülüğü,
Seçme ve seçilme,
Kamu görevlerine girme,
ve özel yasalardaki düzenlemeler hariç olmak üzere, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili yasal mevzuat hükümlerine tabi olmak kaydı ile, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan faydalanırlar.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİNE BAŞVURU ŞARTLARI

Uzun dönem ikamet iznine başvurabilmek için bazı şartlar aranmıştır.

Bunlar;

Yabancının, kesintisiz olarak en az 8 yıl ikamet izni ile Türkiye’de kalması
İkamet izniyle kalan yabancı, 8 yılın son 3 yılında sosyal yardım almamış olması
Yabancının kendisinin (varsa ailesinin) geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olması
Yabancının geçerli sağlık sigortasına sahip olması
Yabancının oturumunun kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturmaması
Yabancının mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsü sahibi veya insani ikamet izni sahibi olmaması

Uzun Dönem İkamet İzni Ne Haklar Sağlar?

Uzun dönem ikamet izni sahipleri Türk vatandaşları gibi bazı haklardan yararlanırlar. Ancak askerlik, seçme ve seçilme, kamu görevlisi olabilme ve araç ithal etme gibi hak ve yükümlülüklere sahip olamazlar.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ BAŞVURU BELGELERİ

Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)

4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]

Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)

Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
Önceki ikamet izin belgelerinin fotokopileri

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınan 8 yılın son 3 yılı içerisinde sosyal yardım almadığını gösteren belge aslı

Adli Sicil Kaydı

Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren imzalı belge

Uzun Dönem İkamet İznim Reddedildi/İptal Edildi, Ne Yapmalıyım?

Bazı durumların vuku bulmasıyla uzun dönem ikamet izni başvurusu reddedilebilir, verildiyse iptal edilebilir. Bunların sebebi aşağıdakilerden herhangi biri olabilir:
Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunun tespit edilmesi

Yabancının, kesintisiz olarak 1 yıldan fazla süreyle Türkiye’de bulunmaması (Ancak sağlık sorunu, eğitim ve kendi ülkesinde zorunlu kamu hizmeti yapması durumları dikkate alınır.)

Bu hakların kısmen veya tamamen kısıtlanması hususunda ise Cumhurbaşkanına yetki tanınmıştır.

Uzun dönem ikamet izninin iptali

Uzun dönem ikamet izninin iptali nasıl olur?

Bu sorunun cevabı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 45. maddesinde açıklanmıştır.

Buna göre;

Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,
Sağlık, eğitim ve kendi ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti hariç olmak üzere bir başka nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süre ile Türkiye dışında bulunması, hallerin de iptal edilir.

Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti ya da görev gerekçesi hariç kesintisiz şekilde bir yıldan fazla Türkiye dışında kalmaları nedeniyle bu izni iptal edilen yabancılar, bu izinlerini tekrar almak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Başvurunun ne şekilde ve nasıl yapılacağı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirlenmiştir.

Buna göre başvurular, yurt dışında konsolosluklara, yurt içindeyse yabancı kişinin bulunduğu ildeki valiliğe bizzat veya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru usulüne göre yapılır.

Long Term Residence Permit Turkey