Meslek Hastalığı Tazminatı 2021

Meslek hastalığına yakalanan işçinin ise maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı doğmaktadır. Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davası; sigortalının meslek hastalığı nedeniyle uğradığı ızdırabı ve işgücü kaybını tazmin etmek amacıyla açılan bir maddi ve manevi tazminat davası türüdür.

Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davası açılması için doktor raporları ile hastalığın kanıtlanmış olması ve meslekten doğan sebeplerle kaynaklandığı kanıtlanmalıdır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde.14 uyarınca; mesleği ile ilişkili bir biçimde yürütmüş olduğu faaliyetten kaynaklanan meslek hastalığı; bedensel, fiziksel, ruhsal engellilik; sürekli veya geçici bazı hastalıklara maruz kalması halleri meslek hastalığı olarak nitelendirilmiştir.

SGK kayıtlı çalışanın meslek hastalığı nedeniyle tazminat davası açabilmesi ve karşılaştığı maddi zararı hem de bu nedenle yaşamış olduğu problemleri tazmin etme amacıyla öngörülmüş bir düzenleme kanunlarımız arasında yer almaktadır.

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Almak İçin

İşin yürütülmesi sırasında gerçekleşme şartı meslek hastalığının süresi ve işçilik şartı gerekmektedir.
Burada unutulmaması gereken tazminat talebi için kişinin 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı işçi olması gerekmektedir.

Meslek Hastalığının Şartları

Sigortalının her hastalığı meslek hastalığı olarak kabul edilmez. Hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için bazı şartların varlığı gerekmektedir.

Bu şartlar şu şekildedir;

İşçilik Şartı: 5510 sayılı kanun, meslek hastalığı nedeniyle hak sahibi olabilecek kişi olarak “sigortalı” olan işçiyi göstermiştir. Ancak, işçi sigortalı olmasa bile, çalışması ve meslek hastalığı kurumca başka türlü tespit edilmediği takdirde, meslek hastalığı tespit davası açılarak hem sigortalılığın hem de meslek hastalığının tespit edilmesi mümkündür.

İşin Yürütümü Sırasında Oluşması Şartı: Meslek hastalığı (hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâli) ile işçinin görev tanımına giren işin niteliği arasında bir nedensellik bağı bulunmalıdır.

Süre Şartı: Meslek hastalığı işçinin belirli bir süre devamlılık arz eden çalışma sürecinde ortaya çıkmalıdır. Ani gelişen olaylar sonucunda ortaya çıkan bedensel ve ruhsal rahatsızlıkların ortaya çıkması “iş kazası” olarak nitelendirilir. Bu nedenle bir bulgunun meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için yavaş yavaş ortaya çıkması gerekmektedir.

Hastalık Şartı: Meslek hastalığı, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Yönetmeliği ve Tüzüğü’nde yer alan hastalıklardan olmalıdır. Hastalık, işçiyi bedensel veya ruhsal açıdan etkileyerek bir engelliliğe yol açmalıdır. SGK sağlık raporuyla veya mahkemede açılan bir tespit davasıyla saptanmalıdır.

Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.

Meslek Hastalığı Sebebiyle Açılan Tazminat Davaları

Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davası açma hususundaki zamanaşımı süresi faalin ve zararın öğrenilmesinden itibaren 10 yıldır. Buradaki zarar kapsamı geniş yorumlanmalıdır.

Meslek hastalığına yakalanan işçi işverene karşı her türlü maddi ve manevi zararlarının karşılanması amacıyla tazminat davası açabilir. Maddi tazminat davası, işçinin meslek hastalığı nedeniyle uğradığı meslekte güç kaybı ve diğer zararlarını karşılamak üzere açılır.

Maddi tazminatın kapsamını da belirleyen temel unsurları “tarafların kusur oranları, maluliyet varsa maluliyet oranı, işçinin en son geliri” şeklinde sıralayabiliriz.

Meslek Hastalığına dayalı açılan tazminat davaları alanında uzmanlık gerektirmekte olup mutlaka hukuki danışmanlık alınarak hukuki süreç başlatılmalıdır.

Meslek Hastalığı Tazminatı 2021