EN SON EKLENENLER

Miras Avukatı – İstanbul (Florya – Şenliköy)

Miras Avukatı – İstanbul (Florya – Şenliköy)

Anayasa’nın 35. Maddesi’nde ‘’Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabilir’’ hükmüyle düzenlenmiştir. Yine miras hukukuna ilişkin hüküm ve kurallar Medeni Kanun’da miras hukuku başlığı altında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Miras hukuku, mirasbırakan kimsenin ölümü ile sona eren mallarına ve diğer hukuki ilişkilerin durumunu düzenleyen kuralların tümü olarak tanımlanır. Bu kurallar arasında Mirasçıların miras bırakanın taşınır ve taşınmaz mallarını külli halefiyet ilkesi gereği devralmasının yanı sıra, miras bırakanın borçlarını da intikal ettiğinden kişisel olarak sorumlu olmaları da çok önemlidir. Miras hukuku, intikal edebilir malların aktif ve pasif kavramlarıyla korunmasını amaçlar, kişilerin mirasını düzenli bir şekilde intikal ettirmesini sağlar ve mirasçıların haklarının güvence altına alınmasını temin eder.

Miras Avukatı - İstanbul (Florya - Şenliköy)
Miras Avukatı – İstanbul (Florya – Şenliköy)

Miras avukatı genellikle aşağıda verilen miras davası örnekleri ile ilgili davalarda çalışır:

Miras Avukatı – İstanbul (Florya – Şenliköy)

Vasiyetnamenin açılması,
Tereke mallarına ilişkin defter tutulması,
Tereke mallarının korunması,
Miras sözleşmesine aykırı tasarrufa itiraz edilmesi,
Mirasçılık belgesi verilmesi,
Vasiyetnamenin iptali,
Miras sözleşmesinin iptali,
Saklı payların korunması için tenkis davası,
Mirasın reddi,
Paylaşma/taksim davası
Paylaşma sözleşmesinin iptali,
Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili,
Mirastan yoksunluğun tespiti,
Denkleştirme,
Elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi vd.

Miras avukatı, miras hukukunda karşı tarafların haklarının korunmasını sağlamak için zorunlu hukuki hizmetler sunmakla yükümlüdür. Bununla birlikte, miras avukatları, davaların sonuçlanmasından önce taraflar arasında çözüm üretmeyi de desteklemektedir. Bu, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların, tarafların kendi aralarında anlaşarak çözülmesini sağlamak için tarafların kendi aralarında anlaşma yoluyla uzlaşma yoluyla çözülmesini sağlamak için önemlidir.

Miras davalarında uzmanlaşmış avukatlar, miras yasasına ilişkin hukuki meseleleri çözmek için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olabilirler. Bu avukatlar, miras davası açan veya konuya ilişkin davalarda müvekkil olan kişilere hukuki yardım sağlayabilirler. Bu avukatlar, miras davalarının yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayarak, mirasın paylaşımının sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayabilir.

Miras davasında avukatlar, mirasçıların haklarının korunması amacıyla mirasın takipçisi olarak görev yaparlar. Avukatlar, mirasçıların miras bölüşümüyle ilgili olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları çözmek amacıyla davalar açarlar.

Ayrıca avukatlar, mirasın geçerli olup olmadığının incelenmesi, mirasın kimlere ait olduğunun belirlenmesi ve miras bölüşümünün nasıl yapılacağının tespiti gibi konularda yardımcı olurlar. Avukatlar, mirasçıların haklarının korunması ve mirasın doğru şekilde paylaşılması için gerekli çalışmaları, raporları ve hükümleri hazırlamakla da görevlidir.

Türk Medeni Kanunu 495-682. maddeleri arasında miras hukuku düzenlenir. Bu hükümler kişinin ölümüyle geride bıraktığı malvarlığının mirasçılara intikalini ve mirasçılar arasında paylaşılmasını düzenler. Bu hususlarda meydana gelen uyuşmazlıklar “miras davası” niteliğindedir.

Miras hukuku avukatı miras hukuku alanında yer alan tüm dava ve çekişmesiz yargı işlerinde, miras hukuku sözleşmelerinde, ölüme bağlı tasarruflarda uzmanlaşmış vekildir.

Miras avukatı, müvekkillerinin menfaatini gözetmek için çalışan, somut uyuşmazlıklarda risk analizi yaparak müvekkillerin hak kaybını engellenmesini sağlayan, müvekkillerinin hukuki statüsünü doğru olarak tespit eden ve her türlü hukuki sorun ve uyuşmazlıklarda danışmanlık yapan bir hukukçudur.

Miras avukatının görevleri arasında müvekkilinin ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların hukuki zemine oturtulması, müvekkilinin hak ve sorumluluklarının doğru tespit edilmesi, müvekkilinin hak kaybına uğramasını önlemek ve tüm hukuki süreci müvekkilinin menfaati doğrultusunda yönetmek yer alır. Miras avukatı ayrıca, müvekkilinin hukuki çıkarlarını koruyabilmek için gerekli hukuki önlemleri almak ve müvekkilinin haklarını güvence altına almak için gerekli tüm adımları atmak zorundadır.

Miras Davalarında Avukat Ne Kadar Alır?

Miras davalarındaki avukat ücretleri, Avukatlık Kanunu m. 164 ile vekalet ücreti düzenlenmektedir. Vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenmektedir ancak bu belirleme Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifi her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenmekte ve Adalet Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. Onaylanan Tarife Resmî Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe girmektedir. Bu tarifeye göre, miras davalarında avukat alacağı ücretin miktarı belirlenmektedir.

İstanbul Barosu’nun tarifesi ile öngörülen miras davası avukat ücreti 2024 (GÜNCEL )

Mirasçılık belgesinin alınması 24.000,00 TL
Noterden alınması halinde 15.000,00 TL
Tahliye Davası 40.000,00 TL ’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15’i
İzale-i Şuyu (Ortaklığın giderilmesi) davası 54.600,00 TL ’den az olmamak üzere dava konusu malın/
malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %15’i
Vesayet ve Kayyım davaları 39.000,00 TL
Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar 33.000,00 TL
Mirasçılık belgesinin iptali davası 33.000,00 TL
Mirasta defter tutulması 41.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı davaları
a) Davacı Vekilliğinde 52.000,00 TL ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
b) Davalı Vekilliğinde 30.000,00 TL ‘den az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen
arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i
Delil tespit istemi 30.000,00 TL
Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi) 22.500,00 TL

Tenkis ve mirasta iade davası 78.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası 90.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Vasiyetnamenin iptali davası 90.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası 60.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Tapu iptali ve Tescili Davaları 90.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Şuf’a Davası 78.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Geçit Hakkı Davası 78.000,00 TL
Ecrimisil Davası 78.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Alacak Maddi ve Manevi Tazminat davaları 60.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Tezyid-i (Bedel Arttırımı) davası,
Kamulaştırmasız El Atma davaları* 60.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası 58.500,00 TL
Tespit davası 39.000,00 TL

Miras Davası Hangi Mahkemede Açılır?
Miras Davalarında Yetkili Mahkeme

Miras davasının açılabilmesi için yetkili mahkemeye başvurulması şarttır. Dava açılmadan önce, yetkili mahkemenin tespiti için, miras bırakanın ikamet ettiği adresin tespiti gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun yetkili mahkemeye ilişkin 576. Maddesi: “Miras, mal varlığının tamamı için miras bırakanın yerleşim yerinde açılır. Miras bırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür.”

Miras Davalarında Tebligat Süreci

Miras davalarında dava açıldıktan sonra tebligat süreci önemlidir. Davanın ilk aşaması olan bu dönem, davanın uzatılmaması adına taraflara tebligatın yapılıp yapılmadığının takip edilmesi gerekmektedir. Davaya taraf olan kişilere tebligat yapılması ve taraf olan kim varsa hepsine tebliğ edilmesi gerekmektedir. Taraf olanlardan biri vefat etmişse vefat eden kimse onun mirasçılarına da ayrı ayrı tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle önemli bir süreçtir.

Miras Davasında Mahkeme Masraflarını Kim Öder?

Türk Hukuku’nda hukuk yargılaması masrafları bakımından öncelikle davacı tarafından ödenmesi ve ardından haksız çıkan tarafa yükletilmesi esası benimsenmektedir.

Bu husus HMK m. 332 ile şu şekilde düzenlenmektedir: “Hükümden sonraki yargılama giderlerini hangi tarafın ödeyeceği, miktarı ve dökümü ile bu giderlerin hangi tarafa yükletileceği, mahkemece ilamın altına yazılır.”

Miras Hukuku

Miras hakkı, gerçek bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda, bırakılan mal varlığının miras bırakanın ölümünden sonra kimler tarafından nasıl paylaşılacağına ilişkin hukuk kurallarının özel hukuk dalıdır. Miras hukuku, ölümden sonraki miras bırakanın arzuladığı şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Miras hukuku, miras bırakanın ölümünden veya gaipliğinden sonra mirasçıların nasıl belirleneceğini, mirasın nasıl paylaşılacağını, miras paylaşımı için gereken belgelerin nasıl toplanacağını, miras bırakanın arzuladığı şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Miras hukuku, mirasçıların kimler olduğunu ve mirasın ne şekilde dağıtılacağını belirlemek için tasarlanmış bir hukuk dalıdır. Aynı zamanda, mirasçıların mirastan yararlanmak için gereken haklarını korumak amacıyla da tasarlanmıştır.

Miras Davaları Nasıl Yapılır?

Mirasçılık Belgesi İstemi

Miras veraset ilamının düzenlenmesi, mirasçıların haklarını koruma konusunda önemli bir adım olarak görülmektedir. İlam, mirasçıların haklarının doğru anlaşılmasını ve haklarının korunmasını sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. Mirasçılık belgesinin düzenlenmesinin amacı, geçici ve aksi ispat edilebilen bir belgeye dayanarak (prima facie) terekede hak sahibi mirasçıların hukuki durumlarını belirlemek ve bu kimselere tereke üzerine zilyetlik veya tasarruf imkânı tanımaktır.

Mirasçılık belgesi ile mirasçılık sıfatının belirlenmesi şu hususlarda önem arz etmektedir:

Veraset intikal vergisi
Taşınmaz üzerindeki ayni tasarruflar
Açılmış davalarda taraf ehliyet ve sıfatının belirlenmesi
Şirketlerdeki murisin paylarının mirasçılara intikali
Murisin taraf olduğu sözleşmenin karşı tarafı açısından hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi
TMK m. 598’e göre başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenen kimselere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık belgesi, mirasın atanmış veya yasal mirasçılarının talebi üzerine, sulh hâkimi veya noter tarafından düzenlenmektedir. Mirasçılık belgesine lehine ölüme bağlı tasarruf yapılanlar ve vasiyetname veya miras sözleşmesi ile atanmış iradi mirasçılar da başvurabilir. Belge, mirasçıların kimliğinden geçerli bir şekilde emin olmak ve mirasın tasfiyesini sağlamak için gereklidir.

Mirasçılık belgesi talep etmeye yetkisi bulunmayan kişiler şunlardır:

Boşanmış eş
Mirastan feragat eden
Mirası reddeden
Ölüme bağlı tasarruflar ile açıkça mirastan çıkarılan
Mirasın geçmesinden önce art mirasçı veya yedek mirasçı olduğunu iddia eden
Mirastan yoksun olan
Yüklemeden yararlanan
Terekeyle ilgisi olmayan üçüncü kişi
Mirasçılık belgesi talebine ilişkin dava sulh hukuk mahkemesinde hasımsız olarak açılmaktadır. Çekişmesiz yargılama usulüne göre görülmektedir.

Denkleştirme (İade)

Miras denkleştirme, muris tarafından sağlanan kazandırmaların yasal mirasçılar arasında adaletli bir şekilde paylaştırılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Miras denkleştirme, murisin kendi malvarlığından yapılan ivazsız (karşılıksız) kazandırmaların yasal mirasçılara adil bir şekilde dağıtımını mümkün kılar. Böylece, her yasal mirasçının haklarının korunması sağlanır ve mirasçılar arasında eşitlik sağlanır. Ayrıca, murisin iradesinin de kazandırmalardan yararlanan yasal mirasçılara dağıtılmasının gözetilmesi gerekmektedir.

Kanunun 699/2 maddesine göre, yasal denkleştirmeye tabi olan kazandırmalar arasında çeyiz, kuruluş sermayesi verme, malvarlığı devri, borçtan kurtarma (ibra) ve diğer benzeri kazandırmalar sayılmaktadır. TMK m. 672, 674 ve 675 maddelerinde sayılan ve yasal denkleştirme dışı kazandırmalar arasında ise eğitim ve öğretim masrafları, olağan hediyeler ve evlenme giderleri, miras payını aşan kazandırmalar yer almaktadır.

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi

Mirasçılar miras bırakılan mal varlığı değeri üzerinde elbirliği ile mülkiyet hakkına sahiptirler. Bir mirasçı, bu malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunursa sulh hâkimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunur. Hakimin belirlediği süre içinde itirazlarını bildirirler. Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras bırakan kişi mirasını bıraktığı zaman mallar mirasçılar üzerine ferdi olarak geçmemektedir. Mirasçılar, miras bırakanın malları üzerinde elbirliği ile mülkiyet hakkına sahip olurlar. Mirasçılar mirasa konu mallardaki ortaklığı gidermek için ortaklığım giderilmesini davasını açabilirler.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

İzale-i şuu davası (ortaklığın giderilmesi davası), mirasçı olan bir kişinin mahkemeye başvurması ile açılır. Ortaklığın giderilmesi davasını açacak olan kişi kendi hazırlamış olduğu dilekçe ile ya da uzman miras avukatı tarafından hazırlanan bir dava dilekçesi ile Sulh Hukuk Mahkemesi’nde davayı açabilir.

Miras Sözleşmesi Nedir?

Miras sözleşmesi, mirastan feragat edebilme, mirası sınırlandırma veya mirasçılar arasında eşit dağıtım gibi çeşitli şeyleri düzenlemek için kullanılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, murisin ölümünden sonra yaşayan mirasçıların gelecekteki haklarını belirlemek için kullanılır. Miras sözleşmesi, mirasçılar arasındaki ilişkileri ve mirasın dağıtımını önceden belirleyerek tüm tarafların anlaşmazlıklarını önlemek için tasarlanmıştır.

Miras Avukatının Temsil Yetkisi

Bilindiği üzere kişiye sıkı sıkıya olan haklara ilişkin avukata temsil yetkisi verilirken vekaletnamede bunun ayrıca belirtilmesi şartı aranır. Miras davaları için avukata verilecek yetki belgesinin ise çoğu zaman genel dava vekaletnamesi niteliğinde olması yeterlidir. Fakat mirasın reddi söz konusuysa veya en azından böyle bir ihtimal varsa, avukat için düzenlenen vekaletnamenin buna ilişkin yetkiyi de içermesi uygun olacaktır:

“…Dava, TMK’nun 605/2. maddesi gereğince açılan Mirasın hükmen Reddi istemine ilişkindir. Ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır (TMK m. 605/2)…

Ayrıca Türk Medeni Kanununun Velayet Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 39/2. fıkrası gereğince Mirasın Reddi yetkisini içeren Özel vekaletname sunulması da zorunludur.

 

Miras Avukatı,
Yasal Mirasçı Ne Demektir?,
Atanmış Mirasçı Ne Demektir?,
Miras Davalarında Verdiğimiz Hizmetler,
Mirasta Saklı Pay Nedir?,
Saklı Paylı Mirasçılar Kimlerdir?,
Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi,
Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir?,

Tenkis Davası Nedir?,
Tenkis Davası Ne Zaman Açılabilir ?,
Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi ve İntikal İşlemleri,
Vasiyetname,
Resmî Vasiyetname,
El Yazılı Vasiyetname,
Sözlü Vasiyetname,
İntikal İşlemleri,

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi,
Muris Muvazaası Davası,
Ortaklığın Giderilmesi Davası,
Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?,,
Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir?,
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Davalı Kimdir?,
Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Zaman Açılır?,
Ortaklığın Giderilmesi Davası Hangi Mahkemede Açılır?,
Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?,

Terekenin Tespiti Davası Nedir?,
Mirasta Tenkis Davası Nedir?,
Mirasta Mal Paylaşımı,
Mirastan Feragat,
Reddi Miras (Mirasın Reddi) Nedir?,
Reddi Miras Nasıl Yapılır?,
Reddi Miras Süresi Nedir?,
Miras Avukatı Ücreti,

Avrupa Yakası Miras Avukatı,
Avrupa Yakası Miras Avukatı,
Miras Davaları Sık Sorulan Sorular
Mirasçı Kime Denir ?,
Reddi Miras Yapınca Ne Olur?,
Reddi Miras Yapılmazsa Ne Olur?,
Reddi Miras Ücreti Nedir?,
Miras Avukatı İstanbul,

Miras Avukatı Ne Yapar ?,
Miras Avukatı Ne İş Yapar?,
Miras Davası Ne Kadar Sürer?,
Vefat Eden Kişinin Kredi Borcunu Kim Öder?,
Ölen Kişinin Hayat Sigortası Varsa Ne Olur?,
Mirasın Reddi Halinde Miras Kime Kalır?,
Mirasın Reddi Altsoya Geçer Mi?,
Boşanan Eşin Miras Hakkı Var Mıdır?,

Boşanma Mirasçılığı Etkiler Mi?,
Devlet Nasıl Mirasçı Olur?,
Kişi Mirastan Nasıl Çıkarılır?,
Miras Davası Açarken Avukat Tutmak Zorunlu Mu?,
Kardeşten Kardeşe Miras Kalır Mı?,
Kardeşin Saklı Pay Miras Hakkı Var Mıdır?,
Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Olur?,
Kimsesi Olmayan Kişinin Mirası Kime Kalır?,
Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası Kime Kalır?,

Mirastan Feragat Sözleşmesinden Dönmek Mümkün Müdür?,
Mirastan Feragat Sözleşmesi Kimler Arasında Yapılır?,
Miras Avukatı Ücreti 2023,
Beşiktaş Miras Avukatı,
Mirastan Feragat Edilirse Ne Olur?,
Kız Çocuğu Mirastan Ne Kadar Pay Alır?,
Üvey Evlat Mirasçı Mıdır?,
Dededen Kalan Miras Nasıl Paylaşılır?,
Vasiyetnamenin Geri Alınması Mümkün Müdür?,
Miras Kalan Para Bankadan Nasıl Alınır?,
Miras Kalan Ev ve Arsa Nasıl Paylaştırılır?,
Miras Kalan Evi Üzerinize Nasıl Alabilirsiniz?,

Miras Kalan Ev Nasıl Satılır?,
Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Olur?,
Mirasçılardan Biri İmza Vermezse Satış Olur Mu?,
Mirasçı Kendi Payını(Hissesini) Satabilir Mi?,
Miras Paylaşımında Anlaşmazlık Olursa Ne Olur?,

Miras Davasında Mahkeme Masrafını Kim Öder?,
Mirasçılardan Biri Tek Başına İntikal Yapabilir Mi?,
Miras Davası Zamanaşımı Süresi Nedir?,
Mirasçılardan Biri Miras Malını Satabilir Mi?,
Miras Hakkımı Almak İçin Ne Yapmalıyım?,
Mirastan Mal Kaçırma Nasıl Tespit Edilir?,

Miras Avukatı Arıyorum,
Miras Avukatı Arıyorum, Nasıl Bulabilirim?,
Miras Avukatının Ücreti Nedir?,
İstanbul’un En İyi Miras Avukatını Nasıl Bulabilirim?,
Beşiktaş Miras Avukatı Arıyorum,

Mirasçı Kimdir?,
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?,
Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir?,
Miras Avukatı Ne İş Yapar?,
Miras Avukatı Neden Önemlidir?,
Miras Avukatı Arıyorum,

Miras Avukatı – İstanbul (Florya – Şenliköy)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu