Miras Hukuku Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır

Hukuk alanındaki önemli uygulamalardan biri olan mal paylaşımı Miras hukuku ile ilgilidir.

Miras hukuku mal paylaşımı nasıl yapılır?

Bir kişinin ölüme bağlı tasarruflarla veya gaip kalması durumunda ortaya çıkacak olan mirasın paylaşımında dikkat edilen özel hususlar vardır. Miras bırakan kişi tarafından hazırlanmış bir vasiyetname olması durumunda vasiyetnamede belirtilen hususlar dikkate alınır.

Yaşamını devam ettirirken vasiyetname hazırlamamış olan kişilerin miras paylaşımı çeşitli noktalara dikkat edilerek yapılır. Kişilerin mal varlığının dağıtılmasındaki en önemli nokta eşlerin hayatta olup olmamasıdır. Eşlerin hayatta olması durumunda malvarlığının 4 de 1’i eşlere verilecektir. Kalan kısım ise çocuklar arasında eşit olarak paylaşılacaktır.

Vefat durumunda geride kalan eşin isteğine bağlı olarak anne ve baba ile birlikte mirasçı olmak mümkündür. Bu tür durumlarda yarı mirasçı eş iken diğer yarı mirasçısı da ana ve babasıdır.

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

KAN HISIMLARI

Miras Bırakanın Alt Soyu : Çocuklar ve çocukların ölmüş olması halinde onların çocukları
Ana ve Baba : Anne ve babanın ölmüş olması halinde onların alt soyları
Büyük Ana ve Büyük Baba : Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır.
Evlilik Dışı Hısımlar : Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olanlar
SAĞ KALAN EŞ
Sağ kalan eşin miras payı kiminle birlikte mirasçı olduğuna göre değişmektedir.

Buna göre:
Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 1/4’ü,
Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 1/2’si,
Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 3/4’ü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.
EVLATLIK
Evlatlık miras bırakana kan hısmıymış gibi mirasçı olacaktır. Evlatlığın altsoyu da aynı şekilde mirasçıdır. Bununla birlikte evlatlığın, kendi ailesindeki mirasçı sıfatı da yine devam etmektedir.
DEVLET
Şayet bir kişinin ölümü anında mirasçısı yok ise ölenin mirası Devlet’e geçecektir.

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır

Mirasta Saklı Pay Nedir, Kimleri Kapsar?

Türk hukukunda miras bırakanın vasiyetname veya ölüme bağlı tasarrufla istediği gibi devirler yapmasının önüne geçmişti. Miras üzerinde miras bırakanın bazı akrabalarının salkı payı bulunur.

Saklı paylı mirasçılar, mirasçının geride kalan eş ve çocukları, torunları, anne ve babasıdır. Alt soydan gelen çocuk ve torunlar yasal miras payının ½’si, anne-babası ¼’ü, geride kalan eşinin saklı payı, anne-baba veya altsoy ile birlikte mirasçı olması durumunda ¾’ü, diğer hallerde ise yasal miras payının tamamıdır. Mirasçının kardeşlerinin saklı payı ise son düzenlemelere göre bulunmamaktadır.

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir?

Miras bırakan kişi, medeni kanunda belirtilen uygunsuz davranışlarda bulunmaları halinde saklı paylı mirasçıları mirastan çıkarılabilirler.
Saklı paylı mirasçılar, miras bırakan kişi veya yakınlarına yönelik ağır bir suç işlerse ya da aile üyelerine karşı aile hukuku kaynaklı ödevlerini yerine getirmez ise mirasçılıktan çıkarılabilir.

Saklı paylı mirasçı mirastan çıkarılması durumunda hem mirastan pay alamaz hem de tenkis davası açamaz. Mirastan çıkarılan saklı paylı mirasçının payı ise alt soyu (çocuk-torun) varsa onlara geçer. Yoksa diğer mirasçılara eşit oranda paylaştırılır. Mirastan çıkarma sebebi açıkça belirtilmezse çıkarma işlemi geçersiz olur.

Reddi Miras Nedir?

Mirasçılar, miras bırakanla aralarındaki husumet veya miras bırakanın malvarlığının borca batık olması durumunda mirası istemeyebilir. Bu durumda yasal veya atanmış mirasçıların mirası reddetme hakkı bulunmaktadır.
Mirasçılar, miras bırakan kişinin ölümünden haberdar olduktan sonra 3 ay içerisinde mirası reddedebilir. Ret beyanı yazılı veya sözlü olarak sulh hukuk hâkimliğine yapılır. Aksi halde geçersiz sayılır.

Miras bırakının malvarlığı borca batık ise mirasçıların irade beyanına gerek kalmadan miras otomatikman reddedilmiş sayılır.
En yakın mirasçıların tamamının mirası reddetmesi durumunda sulh hukuk hâkimi mirası iflas hükümlerince tasfiye eder.

Tasfiye sonrası malvarlığı değeri kalmış ise mirasçılara dağıtılır.

Veraset ilamı (Mirasçılık belgesi) verilmesi istemi,
Veraset ilamının iptali ve yeni mirasçılık belgesinin verilmesi,
Atanmış kişiye mirasçılık verilmesi,
Mirastan yoksunluğun tespiti,
Miras sözleşmesinden doğan davalar,
Mirasta istihkak,
Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması,
Terekenin korunması,
Terekenin mevcudunun tespiti,
Mirasçının gaipliğine karar verilmesi,
Mirasın paylaştırılması talebi,
Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali,
Reddi miras,
Reddi mirasın iptali,
Miras taksim sözleşmesinin iptali,
Vasiyetnamenin iptali,
Vasiyetname açılması ve ilgililere okunması,
Ortaklığın giderilmesi,
Tenkis davaları,
Muris muvazaası,
Vakfın tescilinin mirasçılar tarafından iptali

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır