Miras Hukuku Nedir

Miras Hukuku Nedir

Nitelikli bir miras avukatı gerekli şart nameleri uygulayabilen, miras hukuku alanında deneyimli olan kişilerdir.

Kişiler öldükten sonra mal varlıklarına ne yapmak istediklerine ölüme bağlı tasarrufları ve hayatına son verdikleri durumunda, gaipliğe karar verilmesinden hemen sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu olan mal varlığının yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında mirasın nasıl paylaşılacağına, varsa olan borçların nasıl ödeneceğine ve hangi şekilde ödeneceğine karar verilen bir özel hukuk dalıdır.
Kısaca söylemek gerekirse kişinin ölümü ve gaiplik durumunda ölen kişinin mal varlığının paylaşılmasını düzenleyen hukuk dalıdır.

İstanbul Miras Avukatı ile Miras Hukuku alanındaki yaşanılan sorunların bir çözüme ulaşılabilmesi için görev yapan avukatlar vardır. İstanbul miras davası yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiş olan branşlaşma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu alandaki uzmanlara İstanbul miras avukatı olarak da halk arasında denir.

Miras ile ilgili bir davanın iyi yürütülebilmesi için miras avukatı gereklidir. Miras hukuku konusunda avukat, müvekkili için hukuki işlemleri yapar ve önemsiz prosedürleri yerine getirerek davanın bir an önce sonuçlanmasını sağlar.

Aynı zamanda avukat, verasetin alınması ile ilgili hizmet verdiği gibi vasiyetname düzenler ve iptal edilmesi için gerekli şartları yerine getirir. Mirastan feragat etmek isteyen biri İstanbul miras avukatı ile görüşmesi gerekir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi de miras hukukuna girer ve bir avukat tarafından görüşülmelidir. Mirasçılık belgesi, tenkis davaları ve mirasın reddedilmesi için açılan davalara da miras hukuku avukatı bakar.

Miras Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme Nasıl Belirlenir?

Mirasbırakanın ölümü ile birlikte miras açılır ve bu andan itibaren mirasla ilgili birçok dava gündeme gelebilmektedir. Terekenin korunması önlemleri, vasiyetname ve miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarrufların iptali, tenkisi, denkleştirme, miras sebebiyle istihkak ve miras ortaklığının giderilmesi gibi miras hukukundan doğan pek çok dava söz konusu olabilmektedir. Miras hukukundan doğan davaların farklı yerlerdeki mahkemelerde görülmesinin getireceği zorlukları öngören kanun koyucu tereke ile dava ve işlemlerin tek bir yerden yürütülmesi için düzenlemeler ihdas etmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun 576/1. maddesi; “Miras, malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yerinde açılır” şeklindeki düzenlemesi ile mirasın, mirasbırakanın yerleşim yerinde açılacağı kabul edilmiştir. Mirasın mirasçılara intikal etmesi açısından mirasçıların nerede bulunduğu ehemmiyet arz etmez dolayısıyla mirasçılar farklı yerlerde bulunsalar dahi miras kendiliğinden geçecektir.

Öyle ki mirasbırakan yerleşim yerinden farklı bir yerde vefat etse dahi yine de miras mirasbırakanın yerleşim yerinde açılacaktır.
Söz konusu düzenleme ile kanun koyucunun amacı miras hukukundan doğacak dava ve işlemlerin mirasbırakanın yerleşim yerinde takip edilmesidir.

Miras Davalarında Yetkili Mahkeme

Miras hukukundan doğan uyuşmazlıklarda hangi yerdeki mahkemenin yetkili olduğu Türk Medeni Kanunun 576/2. maddesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 11. maddesi ile düzenlenmiştir.

TMK 576/2. maddesi; “Mirasbırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür.”
şeklinde düzenleme ile söz konusu davaların mirasbırakanın yerleşim yerinde görüleceğini düzenlemiştir.

Bir diğer yandan HMK 11. maddesi;

Aşağıdaki davalarda, ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir:

a) Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar.
b) Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar
Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir.

Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir şeklindeki düzenlemesi söz konusu dava ve işlemlerde yetkili mahkemeleri tespit etmiştir.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?,
Mirastan Mal Kaçırma – Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal,
Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat),
İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Paylı Mülkiyet – Miras Ortaklığı,
Mirastan Feragat Sözleşmesi,
Miras Nasıl Tespit Edilir?,
Vasiyetname Nedir ve Nasıl Düzenlenir?,
Miras Sebebiyle İstihkak Davası,

Miras Hukuku Nedir

İstanbul Miras Avukatı

İstanbul’da miras avukatı arayan kişilere Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu olarak hukuki destek sağlamaktayız.
Miras avukatlığı alanındaki uzmanlığımız ve tecrübemiz ile müvekkillerimize gereken bütün hukuki hizmet vermekteyiz.

Miras avukatı olarak ofisimiz, miras hukukunun temeli olan vasiyetname düzenlenme, miras sözleşmeleri yapma, mirasın reddi davası açmak, tereke tespiti davası açmak, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyuu) davası açmak, tenkis davası açmak, muris muvazaası davası açmak gibi hizmetlere ek olarak veraset ilamının almak ve bütün diğer miras intikal işlemlerini yapmak gibi tüm hukuki evreleri takip etmekteyiz.

Bu süreçlerde müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etme ve danışmanlık hizmeti verme amacını güdüyoruz. İstanbul’da miras avukatı olarak ofisimiz, vasiyetname düzenlemelerine ek olarak vasiyetnamenin iptali ve vasiyetin açılması davalarını da takip etmektedir.

Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi ve İntikal İşlemleri

Miras bırakanın vefatının ardından miras bırakanın mirasçılarının kim olduğunun ve bu kimselerin paylarının hangi oranda olduğunun belirlenmesi veraset ilamı yani diğer adıyla mirasçılık belgesi ile mümkün olmaktadır.

Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi mirasçılardan herhangi biri tarafından Noter’den veya Sulh Hukuk Mahkemelerinden talep edilebilmektedir. Fakat mirasçılardan bazıları başka ülke vatandaşlığı sahibi ya da Türkiye’de ikameti olmayan kimseler ise mirasçılık belgesi noterden alınamaz, belge ancak Sulh Hukuk Mahkemesinden hasımsız bir dava açılmak suretiyle alınmak zorundadır.

Aksi ispatlanana değin veraset ilamı geçerli kabul edilecektir. Veraset ilamında sorunlu bir hal olduğunun tespit edilmesi durumunda ise iş bu belgenin iptali davası açılması gerekmektedir.
Miras bırakandan kalan mal varlıklarının mirasçılara geçişinin sağlanması işlemine intikal denmektedir. Mesela gayrimenkul bir mal varlığının mirasçılara geçişini sağlamak için ilgili

Tapu Müdürlüklerinde intikal işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için mirasçılık belgesi ile başvuru yapmak zorunludur. Taraflar bizzat bu işlemleri yürütebileceği gibi bir miras avukatı aracılığıyla da takip etmeleri imkan dahilindedir.

Miras Hukuku Nedir

Mirasçılara Kalan Malvarlığının Belirlenmesi

Pratikte murisin vefatının ardından mirasçılarına hangi malların kalacağı yönünde bir bildirim yapılması söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle murisin mallarının mirasçılarca araştırılması gerekmektedir. Tereke tespiti davası ile murisin adına kayıtlı taşınmazların, banka hesaplarındaki paraların, hisse senetlerinin ve varsa araçların tespiti sağlanmaktadır. Tereke tespiti davası ile murisin mal varlığının aktif ve pasiflerinin tamamı Mahkemece tespit edilmektedir.

Vasiyetname

Vasiyetname, murisin son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyanının düzenlediği evraktır.
Bu işlem bir ölüme bağlı tasarruf olup, vasiyetname ile muris, henüz sağ iken, kendi mal varlığı üzerinde, ancak öldükten sonra gerçekleşecek tasarruflarda bulunmaktadır.

Vasiyetname 3 değişik şekilde yapılabilmektedir.

Resmi Vasiyetname,
El Yazılı Vasiyetname,
Sözlü Vasiyetname,

Miras Hukuku Nedir

Saklı Payların İhlali Durumu

Kanunen murisin hayatta iken yaptığı işlemler ile mirasçıların yasal miras paylarının belli bir bölümü üzerinde tasarruf etmesi sınırlandırılmıştır. Miras bırakan(muris) tarafından saklı payı ihlal edilen mirasçı, tenkis davası açmak suretiyle saklı payına yapılan müdahalenin neden olduğu zararlarını tazmin edebilecektir. Tenkis davası ile payı gasp edilen mirasçı gasp oranında tasarrufun kendisine tahsis edilmesiyle hakkına kavuşmaktadır.

Muris Muvazaası(Miras Bırakanın Mirastan Mal Kaçırması)

Muris hayatta iken diğer mirasçılara herhangi bir karşılık olmadan kazandırma sağlamışsa (bir nevi bağış gibi) bu tasarruf nedeniyle payında eksilme meydana gelen mirasçı denkleştirme davası açmak suretiyle yapılan işlemin neden olduğu zararını talep edebilecektir.

Mesela muris hayatta iken bazı gayrimenkullerini mirasçılarından yalnızca birine karşılıksız olarak devretmişse, miras bırakanın vefatının ardından söz konusu gayrimenkullerin üzerinde hak sahibi olması bu işlemle engellenen mirasçı, denkleştirme davası açmak suretiyle hakkını talep edebilecektir. Burada devre konu mal varlığının saklı payı çiğneyip çiğnemediğine de bakılmamaktadır. Söz konusu işlem bir satış gibi gösterilmiş olabilir.

Bu halde muvazaalı yani danışıklı bir satışın varlığından söz edilecektir. Bu gibi durumlarla daha çok miras bırakanın kız çocuklarının karşılaştığı görülmektedir. Muris muvazaası davası avukatı bu ve benzeri hak ihlallerine karşı dava açarak hakkınızı muhafaza edebilirsiniz.

Paylı Mülkiyete Geçiş Süreci ve Davası

Murisin ölümünden sonra mirasçılara kalan mallar üzerinde mirasçılar el birliği ile mülkiyet durumunda bulunurlar. Diğer mülkiyet çeşidi ise paylı mülkiyettir. Elbirliği ile mülkiyette tapuda paylar yoktur. Paylı mülkiyette ise adından da anlaşılacağı üzere pay oranları bellidir. Paylı mülkiyette payların devri, rehni ve alacaklılar tarafından haczi mümkündür. Elbirliği mülkiyetinde ise bu durum mümkün değildir. Paylı mülkiyete çevirme davası ile bu durum sağlanabilmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyuu) Davası

Murisin vefatının ardından mirasçılar mallar üzerindeki ortaklık durumlarının bitmesini talep edebilirler. Malların ne şekilde bölüşüleceği ile ilgili bir uzlaşma sağlanamaması durumunda mirasçılardan her biri Sulh Hukuk Mahkemesinden ortaklığın giderilmesi (izale-i Şüyuu) talep edebilecektir. Ortaklık, satış veya aynen taksim ile tasfiye edilebilir. Süreç, malın cinsi, sayısı gibi özelliklere göre değişmektedir.

SAKLI PAY NEDİR? SAKLI PAYA SAHİP OLAN MİRAS BIRAKILAN KİŞİLER KİMLERDİR?

Saklı pay nedir?

Miras bırakan kişinin miras hakkında istismar eden, bazı tasarruflarına karşı korunan, yasal mirasın payının belirli oranlarıdır. Miras bırakan kişi bu oranlar üzerinden tasarruf edemez. Miras hakkı da hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz. Ancak kanun alt soy, anne baba ve hayat arkadaşının miras payının bir miktarını korur. Bu mirastan hak kazanan kişiler şunlardır:
Alt soy için yasal belirlemiş miras payının yarısı
Anne ve babanın her biri için yasal miras payının çeyreği
Sağ kalan eş için alt soy ve anne baba sınıfıyla birlikte mirasçı olması durumunda yasal miras payının tamamı, diğer durumlarda yasal miras payının çeyreği

Saklı pay sahibi miras bırakılan mirasta hak sahibi olan kimlerdir?

Miras bırakan vefat eden kişinin evlatları, evlatlarının çocukları yani torunları, onların çocukları
Miras bırakan vefat eden bireyin ebeveynleri yani anne ve babası
Miras bırakan kişinin resmi nikâhlı eşi saklı pay mirasçısıdır.
2007 yılından itibaren kardeşlerin saklı payı kaldırılmıştır.

Miras Hukuku Nedir

MİRAS PAYLAŞIMI

İstanbul Miras Avukatı ile miras paylaşımı birinci zümre olarak seçilen bireyler, miras bırakan kişinin alt soyunu oluşturur. Miras bırakan kişinin eş çocuk ve torunları birinci zümreye dahil edilir. İkinci zümre olarak belirlenen kişiler ise anne ve babasıdır. Kardeşleri ve yeğenleri de bu gruba dahil edilir. Bu zümrede olan kişilerin mirastan faydalanabilmesi için birinci zümredeki insanların hayatlarını kaybetmeleri gerekir. Mirasçı olabilmek için şartlar vardır:
Sağ olmak
Hak ehliyetine sahip olmak yani kişinin borç altına girebilmesi için ehliyettir.
Mirastan yoksun olmamak yani mirastan men edilmemek gerekir.

İstanbul Miras Avukatı İletişim

Daima miras hukuku konusunda bir miras avukatı ile çalışmak sizin yararınıza olacaktır.

Miras Hukuku Nedir

error: İçerik korunuyor !!