Miras Sebebiyle İstihkak Davası | Miras Avukatı İstanbul

Miras Sebebiyle İstihkak Davası | Miras Avukatı İstanbul

Miras bırakanın ölümü ile mirasçılar kendiliğinden terekede yer alan her mala ve hakka sahip olurlar.

Tereke Nedir?

Tereke, miras bırakan kişinin şahsına bağlı olmayan bütün hukuki ilişkilerini ifade eden bir kavramdır. Miras bırakanın bütün hak ve borçları tereke içerisinde yer alır. Ancak mirasçılara sadece özel hukuktan doğan ilişkileri intikal eder. Örneğin miras bırakanın şahsına bağlı olan oturma hakkı, ölümler birlikte sona erer.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras bırakanın ölümü ile mirasçılar kendiliğinden terekede yer alan her mala ve hakka sahip olduklarını söylemiştik. Terekede yer alan mallara 3. kişiler tarafından kısmen veya tamamen el konulmuş olabilir. İşte mirasçılar, tereke malını elinde bulunduran bu kişilere karşı istihkak davası açarak geri alabilirler.

TMK madde 637- Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir.
Bu davada hâkim, mirasçılık sıfatıyla ilgili uyuşmazlıkları da çözer. Hâkim, davacının istemi üzerine hakkın korunması için davalının güvence göstermesi veya tapu kütüğüne şerh verilmesi gibi gerekli her türlü önlemi alır.

İstihkak Davası Nasıl İlerler?

Miras sebebiyle istihkak davasını sadece mirasçılık sıfatı olan kişiler açabilirler. Miras sebebiyle istihkak davası açan mirasçı hakkının korunması için hakimden bazı önlemler almasını isteyebilir. Bu durumda hakim davalıdan güvence göstermesini veya taşınmazlar için tapu kütüğüne şerh vermesini isteyebilir.

TMK madde 637/3 – Hâkim, davacının istemi üzerine hakkın korunması için davalının güvence göstermesi veya
tapu kütüğüne şerh verilmesi gibi gerekli her türlü önlemi alır.

Hakimin alabileceği önlemler sadece kanundaki sınırlı ile değildir. Yine davacının istemi üzerine hakim, davanın sonuna kadar malın korunması için yediemine verilmesine karar verebilir. Böylece dava sonucunda mirasçının haklı çıkması durumunda hakkı tehlikeye düşmeden korunmuş olacağından, kolayca iadesi sağlanır.

 

Davacı Hakimden Bu Tedbirleri Ne Zaman İsteyebilir?

Miras sebebiyle istihkak davası açılmadan önce hakimden bu önlemleri alması talep edilemez. Dava açıldıktan sonra talep edilebilir.

 

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Konusu 

Miras sebebiyle istihkak davasından korunan mal üzerindeki mülkiyet hakkı değildir. Mirasçının tereke üzerindeki sahip olduğu hakkıdır. Miras sebebiyle istihkak davası, mirasçının miras açıldığından beri elinde bulunduramadığı tereke veya tereke malını almak için açtığı bir davadır. Bu nedenle terekede yer alan bu mal mirasçının zilyetliğine geçmiş ancak daha sonra onun elinden alınmışsa bu durumda miras sebebiyle istihkak davası açılamaz. Bu durumda ya mülkiyet hakkına dayanan istihkak davası veya zilyetlik davaları açılabilir.

Mirasçı, miras bırakan hayatta iken onun bir malına zilyet olmuş ve bu zilyetlik haksız olarak bir başkası tarafından gasp edildikten sonra miras bırakan ölmüş ise miras sebebiyle istihkak davası açılabilir.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Tarafları 

Miras sebebiyle istihkak davası yasal veya atanmış mirasçılar tarafından açılabilir. Mirasın paylaşılmasından önce yani miras üzerinde ortaklık devam ederken ortaklardan her birisi tek başına, terekeyi veya terekeye dahil bir malı haksız olarak elinde bulunduran kişiye miras sebebiyle istihkak davası açılabilir.

TMK madde 640/4- Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan korumadan
mirasçıların hepsi yararlanır.

Ancak dava bir mirasçıya karşı açılacaksa bu durumda öncelikle mirasın paylaştırılması davası açılması gerekir. Ancak davacı kendi mirasçılık sıfatını ispat eder ve davalının ise mirasçı sıfatına sahip olmadığını da tespit ettirirse bu durumda mirasın paylaşılmasının beklenmesine gerek yoktur. Doğrudan miras sebebiyle istihkak davası açılabilir.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Zamanaşımı

TMK Madde 639- Miras sebebiyle istihkak davası, davacının kendisinin mirasçı olduğunu ve iyiniyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde mirasbırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasının üzerinden on yıl
geçmekle zamanaşımına uğrar. İyiniyetli olmayanlara karşı zamanaşımı süresi yirmi yıldır.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası | Miras Avukatı İstanbul

Stajyer Av. Merve ÇATAR

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.