Mirasta Denkleştirme Davaları | Miras Avukatı 2021

Mirasta Denkleştirme Davaları | Miras Avukatı 2021

Muris Muvazaası Zamanaşımı,Muris Muvazaası Davanın reddi,Muris Muvazaası 3.kişiye satış,
Muris Muvazaası DENKLEŞTİRME, Muris Muvazaası Sayılmayan haller, 2021 muris muvazaası Yargıtay Kararları,
Muris muvazaası ispat yükü,Muris muvazaası zamanaşımı 10 yıl,

Miras hukuku gerçek kişilerin ölümü sonucu onlara ait mal varlığının ve özel hukuk ilişkilerinin geleceğinin nasıl olacağını inceleyen hukuk dalıdır. 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 17.maddesi uyarınca mirasçılık ve mirasın geçişi miras bırakanın ölüm tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir.

Bu nedenle miras bırakan 01.01.2002 tarihinden önce vefat etmişse 743 Sayılı Medeni Kanun, sonra vefat etmişse 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 743 Sayılı Medeni Kanun 04.10.1926, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ise 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Muris Muvazaası

Miras hukuku alanındaki davalardan bir diğeri ise muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davasıdır. Bunun dışında tenkis davası denilen bir dava türü de mevcuttur ve uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Miras bırakanın saklı payları zedeleyen ölüme bağlı veya sağlar arası tasarruflarına karşı açılan yenilik doğurucu bir davadır.

Miras bırakanın geçerli sözleşme ve işlemleriyle saklı payı zedelenen mirasçı tarafından saklı payına kavuşmak amacıyla tenkis davası açılmaktadır. Tenkiste amaç saklı paylı mirasçının saklı payını almasını temindir.

Denkleştirme davasında ise amaç miras bırakanın sağlığında miras payına mahsuben verdiği malın terekeye geri dönmesini sağlamaktır. Yani yasal mirasçının kayıtsız bir biçimde miras hakkında kavuşmasıdır.

Miras hukuku için uygulamada açılan her bir miras davasının yasal süresi içerisinde açılması gerekmektedir. Hak düşürücü nitelikli süreler ile zamanaşımı sürelerine dikkat etmek gerekir. Gerçek kişiler arasında kan bağı ilişkisinden ya da kanunla tanınmış sözleşme ile tanınmış yakınlığa hısımlık adı verilmektedir. Miras hukuku için de kan hısımları ve sözleşme hısımları bulunmaktadır. Kan hısımları altsoy, ana baba, büyük ana baba, evlilik dışı hısımlar ( evlilik dışında doğmuş soy bağı tanıma veya hakim hükmü ile kurulmuş olanlar) dır.

Mirasçıları Aldatma Amacı

Muris muvazaasının diğer nispi muvazaalardan farkı, bunun tarafların görünüşte meydana getirdikleri satış akdi ile mirasçıları aldatmak amacıyla yapılmasıdır. Zira diğer nispi muvazaalarda aldatılmak istenen üçüncü bir kişiyken, muris muvazaasında mirasçılar aldatılmaktadır.

Miras bırakan muvazaalı sözleşmeyi mirasçılarından biri ya da birkaçı ile yaptıysa bundan zarar gören diğer mirasçıları; yok eğer mirasçı olmayan kişilerle yaptıysa, tüm mirasçıları aldatmak amacı gütmüş sayılmaktadır. Eğer miras bırakan mirasçıları değil de, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla muvazaa anlaşması yapmış ise, o zaman muris muvazaası değil, taraf muvazaası söz konusu olmaktadır.

Gizli Sözleşme Diğer nispi muvazaalardaki gibi, muris muvazaasında da gizli sözleşme mevcut olmalıdır. Muris muvazaasında miras bırakan malını bağışlamak istemektedir. İradesine uygun olan bu sözleşme, başka bir sözleşmenin ardında gizlenmektedir. O halde gerçek iradesine uygun olan fakat saklanan sözleşmeye gizli sözleşme denmektedir.

Gizli sözleşme, görünüşteki sözleşmenin aksine tarafların gerçek iradelerine uygun olduğu için kural olarak geçerlidir. Burada gizli sözleşmenin geçerliliğine dair bir ayrım yapılması gerekir. Gizli sözleşme taşınır mallarda ve tapusuz taşınmazlarda bir şekle bağlı değildir; fakat tapulu taşınmazların devrine ilişkin sözleşmelerin resmi şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bu sebeple tapulu taşınmazlarda resmi şekle uyulmaması sözleşmenin geçersiz olmasına neden olacaktır. Bunun yanı sıra görünüşteki işlem ise tarafların iradelerine uygun olmaması sebebiyle geçersizdir.

Muris Muvazaası Nedir Yargıtay kararı?

Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma), bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi göstermesidir. Buradaki temel amaç saklı paylı mirasçılarının ilerde tenkis davası açarak miras paylarını almalarını önlemektir.

Miras Hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği üzerine bu kişinin malvarlığının kimlere, nasıl intikal edeceğini düzenleyen özel hukuk dalıdır.

Asal Hukuk Danışmanlık olarak murisin yaşarken yapmış olduğu tasarruflar ve diğer hukuki işlemlerin müvekkilerimiz ile ilgili ve üçüncü kişiler ile bu işlemler sonucu yaşadıkları hukuki uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermekteyiz.

Muris muvazaası davası kaç yıl sürer?

Günümüzde bir muris muvazaası davasının ortalama 2-2,5 yıl aldığını söyleyebiliriz.

Muris muvazaası davası hangi hallerde açılamaz?

Bağışlanan taşınmaz, tapuda resmi şekle uygun olarak devredilmişse muris muvazaası davası açılamaz ancak koşulları varsa mirasta tenkis davası açılabilir.

Muris muvazaası ve tenkis davası birlikte açılabilir mi?

Muris muvazaasından kaynaklı tapu iptali ve tescili davası ile tenkis davası ilişkili olduğundan birlikte açılabilir. Uygulamada öncelikle muris muvazaasına dayalı tapu iptal tescil, mirastan mal kaçırma hususu gerçekleşmemiş veya kanıtlanamamış ise, tenkis davası şeklinde kademeli olarak da açılabilmektedir.

Muris muvazaası davalı kim?

Bu davanın davalısı muvazaa nedeniyle taşınmazını devrettiği kişidir. Bu kişi ölmüşse onun mirasçısı davalı olarak gösterilir. Eğer taşınmazı muvazaalı veya kötü niyetli olarak devralan kişiler varsa onlarda davalı olarak gösterilmelidir.

Mirastan Mal Kaçırma nasıl yapılır?

Bu devir her ne kadar dışarıdan satış gibi gözükse de işin aslı malların bağışlanmasıdır. Bu muvazaalı devirler diğer mirasçıların miras paylarını azaltmakta ya da yok etmektedir. İşte diğer mirasçıların miras paylarını azaltmak ya da tamamen bitirmek amacı ile yapılan muvazaalı işlemeler mirastan mal kaçırma denir.

Muris muvazaası davası nasıl kazanılır?

Muris muvazaası ispatının yapılarak davacının açtığı davayı kazanmasına neden olmaktadır. Davanın kazanılması için davacının muvazaayı ispat etmesi gerekmektedir. Muvazaa üçüncü kişileri aldatmak amacı ile yapılan gizli bir anlaşma olarak tanımlanmaktadır.

Muvazaada zamanaşımı var mı?

Dava açabilmek için muvazaalı satışın iptali davası dilekçesi ile başvuru yapılabiliyor. Muvazaa davasında zamanaşımı süresi! Muris muvazaası sebebiyle açılacak olan tapu iptal ve tescil davalarında zamanaşımı söz konusu olmuyor. Yani, muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası her zaman açılabiliyor.

Muvazaalı işlem nasıl ispat edilir?

Muvazaalı İşlemin İspatlanması

Muvazaa iddiasının ispatı, iddianın kim tarafından ileri sürüldüğüne göre değişmektedir. Muvazaa iddiasının muvazaalı işlemin taraflarından biri tarafından ileri sürülmesi halinde iddia yazılı delille ispatlanmalıdır. Bu husus Yargıtay’ın pek çok kararında vurgulanmıştır

Miras Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

Veraset İlamı Alınması,
Veraset İlamının İptali Davası,
Mirastan Feragat Sözleşmeleri,
Mirasın Reddi Davası,
Mirasın Reddinin İptali Davası,
Vasiyetnamenin Hazırlanması,
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi,
Mirasın Paylaştırılması ve Devri Sözleşmeleri,
Mirasta İade Davası,
Muris Muvazaası,
Tenkis Davaları,
Mirasta Denkleştirme Davaları,
Miras Şirketine Temsilci Atanmasına İlişkin Davalar,

Mirasta Denkleştirme Davaları | Miras Avukatı 2021

 

error: İçerik korunuyor !!