Ortaklığın Giderilmesi

Ortaklığın giderilmesi – izale-i şuyu davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malın ortaklar arasındaki paydaşlığa son verilmek suretiyle kişisel mülkiyete geçişi sağlayan bir dava türüdür.

Ortaklığın giderilmesi davası, çok taraflı ve davanın tüm tarafları için aynı sonuçlar doğuran bir dava çeşididir.

Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) iki şekilde yapılır:

Aynen Taksim Suretiyle İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi): Taşınır veya taşınmaz malın aynen bölünmesidir. Örneğin, değeri eşit iki parçaya bölünebilen bir arsanın ikiye bölünerek paydaşlığın giderilmesi.
Satış Suretiyle İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi): Taşınır veya taşınmaz malın icra yoluyla satılarak bedelinin paydaşlar arasında paylaştırılmasıdır.

Asal Hukuk Danışmanlık müvekkillerinin kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takibi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi, İntifa hakkı, geçit hakkı, ayni haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, kentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Gayrimenkul İnşaat Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri

Taşınmaz tazminatı davaları,
Müdahalenin men-i davaları,
İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar,
İstihkak davaları,
Ortaklığın giderilmesi davaları,
İpotek davaları,
Kamulaştırma davaları,
Tapu iptal ve tescil davaları,
Kira bedeli tespit davaları,
Tahliye davaları,
Şüfa davaları,
Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları,
Kişiler arasındaki dava takibi,
Tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi,
İnşaat Gayrimenkul Avukatı Danışmanlık Hizmetleri,
Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı,
Gayrimenkul değerleme hizmeti,
Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
Gayrimenkul satış ve kiralama,
Yabancıların gayrimenkul edinme işlemleri için hukuki danışmanlık,
Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri,
İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
İpotek ve rehin tesisi işlemleri,
İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
Kira sözleşmelerinin denetlenmesi,
Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık,
Tapu işlemleri,
Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,
Satın alma vekilliği ve aracılık hizmetleri,
Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere alım-satım analizleri,
Yazılı ve sözlü danışmanlık,

Gayrimenkul Hukuku

Arsa, arazi, apartman, konut, arsa gibi taşınmaz olarak nitelendirilen yapılar hakkında her türlü düzenlemelerin bulunduğu ve taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözümlerin üretildiği hukuk dalına Gayrimenkul Hukuku denmektedir.

Gayrimenkul hukuku çok geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Genel olarak; gayrimenkul alım ve satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, kat irtifakı sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, bina yönetimi ve site yönetimi sözleşmesi, proje yönetimi sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, gibi pek çok sözleşmenin düzenlenmesini, gayrimenkullerin satış sürecinin yürütülmesini, yatırım ortaklıklarına ilişkin işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır.

Bu anlamda açılmış veya açılacak olan ön alım davası, istihkak davası, kamulaştırma davası, el atmanın önlenmesi davası, izale-i şüyu davası, kira bedelinin belirlenmesi için açılacak dava ile tapu iptal ve tescil davalarında gayrimenkul hukukuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Ortaklığın Giderilmesi