Ana SayfaVERGİ HUKUKUÖzel Usulsüzlük Cezası

Özel Usulsüzlük Cezası

Özel Usulsüzlük Cezası

Tahsilât ve ödemelerini banka ve benzeri kuruluşlar aracılığıyla yapmayan sermaye şirketlerinden her birine, her bir işlem için 2.500 liradan az olmamak üzere,

işleme konu tutarın %5’i oranında usulsüzlük cezası kesilir. Bir yılda kesilecek ceza tutarı 1.900.000 lirayı geçemiyor.

Usulsüzlük suçu nedir?

Usulsüzlük suçu da VUK m. 351 ve devamında düzenlenmektedir.

Kanuna göre “Usulsüzlük”, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir.

Vergi ziyaı suçunda, vergi kaybı oluşmakta iken, usulsüzlük suçunda henüz vergi kaybı meydana gelmemiştir.

Özel usulsüzlük nelerdir?

Usulsüzlükler, genel usulsüzlüklere nazaran ihlal derecesi daha ağır olan ve bu doğrultuda daha ağır yaptırımlara tabi tutulan usulsüzlüklerdir.

Bu özelliği ile kanun koyucunun özel önem atfettiği özel usulsüzlüklerin, genel usulsüzlüklerin nitelikli hali olduğu söylenebilmektedir.

Özel usulsüzlük cezası kime kesilir?

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için yukarıdaki cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde  usulsüzlük cezası kesilir.

Özel usulsüzlük cezası ne zaman kesilir?

Buna göre, Vergi Usul Kanununun 353 ve mükerrer 355. maddeleri uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezalarında zaman aşımı, usulsüzlük fiilinin işlendiği yılı takip eden yılın birinci gününden itibaren beş yıl olarak tespit edilmiştir.

Özel usulsüzlük cezası indirim ne kadar?

Cezalarda İndirim Oranları Nedir?

Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının yarısı,

Uzlaşmanın vaki olması durumunda ise uzlaşılan vergi ziyaı cezasının %25’i, indirilir.

Özel usulsüzlük cezası 3074 nedir?

3074 vergi kodu usulsüzlük cezasını belirten bir vergi kodudur.

usulsüzlük cezasını vergi dairesi başkanlığı tarafından kesilen bir ceza vergi türüdür.

 Özel Usulsüzlük Cezası Nereye Ödenir?

 usulsüzlük cezası vergi daire başkanlığına ödenmektedir.

3073 vergi kodu neden kesilir?

Internet ortamında verilen beyannamelerde pişmanlıkla verilen beyannameler üzerinden vergi daireleri hem usulsüzlük cezası ve hem de ayrıca özel usulsüzlük cezası kesmektedirler.

Özel usulsüzlük cezasının kesiliş nedeni ise VUK 355/2 md. hükmüne dayandırılmaktadır.

Bu ceza için ise, 3073 kod verilmektedir.

Usulsüzlük cezası uzlaşma olur mu?

7103 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeye göre, özel usulsüzlük cezaları uzlaşma konusu yapılamamaktadır.

Vergi ziyaı cezası ne zaman kesilir?

VERGİ ZİYAI CEZASI (VUK Md.

Vergi, incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.

Usulsüzlük cezasına gecikme faizi uygulanır mı?

V.U.K.’na göre düzenlenen vergi ziyaı cezası hariç, usulsüzlük cezasıözel usulsüzlük cezası, davada haksız çıkma zammı gibi ceza mahiyetindeki amme alacaklarına gecikme zammı uygulanmaz.

 

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: