YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Sınır Dışı (Deport) Kararı | Deportation

Sınır Dışı (Deport) Kararı | Deportation

Deport kararı, Türkiye’de bulunan yabancıların sınır dışı edilmeleri ve bu yabancı kişiler hakkında belirli sürelerle veya süresiz olarak Türkiye’ye giriş yasağı konulması anlamına gelir.

Sınır Dışı (Deport) Kararı Verilme Sebepleri Nelerdir ve Kimler Hakkında Verilebilir?  

İşlediği suç sebebiyle hapis cezasına mahkum edilmiş olup denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına veya koşullu salıverilmesine karar verildikten ya da cezasının infazı tamamlandıktan sonra İç İşleri Bakanlığı tarafından sınır dışı edilmesi uygun görülenler,

Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,

Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,

Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,

Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,

Vize veya vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,

İkamet izinleri iptal edilenler,

İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler,

Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,

Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler,

Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,

Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar,

İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar,

Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler hakkında sınır dışı (deport) kararı verilebilir.

Sınır Dışı (Deport) Kararı Kimler Hakkında Verilemez?  

Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezası, işkenceye, insanlık dışı veya onur kırıcı cezaya ya da muameleye maruz kalacağı hususunda ciddi emare bulunan kişiler,

Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik nedeni ile seyahat etmesi riskli olan kişiler,

Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekteyken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkanı bulunmayan kişiler,

Mağdur destek sürecinden faydalanmakta olan insan ticareti mağdurları kişiler,

Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağduru olan kişiler hakkında sınır dışı kararı verilemez ancak bu kişilerden belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.

Sınır Dışı (Deport) Kararı | Deportation

Sınır Dışı (Deport) Kararı Hangi Kurum Tarafından Verilir?

Yabancı kişinin sınır dışı (deport) edilmesine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya ilgili valilik karar verir ve bu sınır dışı edilen kişinin ülkeye giriş yasağı süresi belirlenir, bu sürenin belirlenmesinde idarenin yetkisi çok geniştir.

Sınır Dışı (Deport) Kararının Kaldırılma Yolları Nelerdir?

Sınır dışı kararının kaldırılmasının meşruhatlı vize alınması veya deport kararına karşı idare mahkemesinde iptal davası açılması olmak üzere iki yolu bulunur.

Meşruhatlı (İstizanlı) Vize Alınarak Sınır Dışı Kararı Nasıl Kaldırılır?

Hakkında sınır dışı (deport) kararı verilmiş yabancının bu karara rağmen Türkiye’ye giriş yapabilmesinin bir yolu meşruhatlı (istizanlı) vize alınmış olmasıdır. Meşruhatlı vize evlilik, çalışma, eğitim ya da tedavi gibi özel sebeplerle alınabilir, ancak meşruhatlı vize alabilmek için vize başvurusunda mutlaka geçerli ve belgelendirilebilir bir neden sunulması zorunludur. “Örnek olarak, çalışma izniyle Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir yabancı hakkında işvereni tarafından mutlaka bir çalışma izni başvurusu yapılmış olmalıdır.”

Sınır Dışı (Deport) Kararının Meşruhatlı Vize Alınarak Kaldırılamayacağı Haller Nelerdir?

Yabancı hakkında terör suçları veya devlete karşı suçlar sebebiyle sınır dışı kararı verilmişse söz konusu kişilerin meşruhatlı vizeyle dahi Türkiye’ye giriş yapabilmesi mümkün değildir. Bu kişilerin tekrar Türkiye’ye girebilmeleri için deport kararına karşı idare mahkemesinde iptal davası açarak sınır dışı kararının iptalini sağlamaları gerekir.

Deport Kararının İdare Mahkemesinde İptal Davası Açılarak Kaldırılması

İdare tarafından verilen sınır dışı (deport) kararı bir idari işlem olduğundan yargı denetimine tabidir ve yabancı kişi, hakkında verilen sınır dışı kararının kaldırılması için idare mahkemesinde iptal davası açabilir.

İptal Davası Kim Tarafından Ve Hangi Süre İçerisinde Açılmalıdır?

İptal davası, hakkında sınır dışı kararı verilmiş yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde, idare mahkemesinde açılmalıdır.

İptal davası açılması için öngörülen 7 günlük süre hak düşürücü süredir, yani yabancı 7 gün içinde dava açmazsa dava açma hakkını kaybeder.

Sınır Dışı (Deport) Kararının İptali İçin Dava Açılması Halinde Yabancı Kişi Hakkında Sınır Dışı İşlemleri Hemen Başlatılır mı?

Kural olarak sınır dışı kararının iptali için idare mahkemesinde dava açılması yabancının ülkeden sınır dışı edilmesine engel olur ve yabancı, mahkeme kararını verene kadar ülkeden çıkarılmaz.

Ancak istisnai olarak terör örgütüyle ilişkili olan, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturan veya uluslararası kurum ve kuruluşlarca terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen kişiler bakımından sınır dışı işlemlerinin başlatılması için mahkeme kararı beklenmeyebilir.

Sınır Dışı Kararı Verilmiş Yabancı Hakkında Türkiye’ye Giriş Yasağının Süresi Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yasağı en fazla 5 yıl sürelidir. Ancak hakkında ülkeye giriş yasağı kararı bulunan kişi Türkiye’nin kamu düzeni, kamu sağlığı veya kamu güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturma potansiyeline sahipse Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bu kişiler hakkında ülkeye giriş yasağı süresini en fazla 10 yıl daha uzatabilir.

Terke Davet Süresi Nedir?

Hakkında sınır dışı kararı alınan yabancı kişilere, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’den çıkış yapabilmeleri için 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar süre tanınır ve hiçbir harca tabi olmayan “çıkış izin belgesi” verilir.
Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.

Kimler Hakkında Terke Davet Uygulanamaz?  

Kaçma ve kaybolma riski bulunan, yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal eden, sahte belge kullanan, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışan veya aldığı tespit edilen, ya da kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan kişiler hakkında Türkiye’yi terke davet uygulanamaz ve Türkiye’den çıkış yapmaları için süre tanınamaz.

Hakkında İdari Gözetim Kararı Alınabilecek Kişiler Kimlerdir?  

Kaçma ve kaybolma riski bulunan, yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal eden, sahte belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede ülkeden çıkış yapmayan, Türkiye’nin kamu düzeni, kamu sağlığı veya kamu güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturma potansiyeline sahip olanlar hakkında idari gözetim kararı alınabilir ve bu kişiler Geri Gönderme Merkezleri’nde (GGM) tutulabilir.

İdari Gözetim Süresi Nedir?  

Geri Gönderme Merkezlerindeki idari gözetim süresi 6 ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla 6 ay daha uzatılabilir.

Deport Cezası Nereden Öğrenilir? 

Türkiye’den sınır dışı (deport) edilmiş yabancıların giriş yasağı ve deport cezası sorgulaması yapabileceği yetkili makam Türk Konsolosluklarıdır. Ancak yabancı hakkında sınır dışı (deport) kararı verilmiş olsa dahi kişi henüz Türkiye’de bulunuyorsa ve sınır dışı edilmemişse deport cezasını sorgulayabileceği yetkili makam Göç İdaresidir.

Sınır Dışı (Deport) Kararına İlişkin Tahdit Kodları Ve Süreleri Nelerdir?  

V-69 kodu, ikamet izni iptal edilen yabancı kişiler hakkında uygulanır ve ülkeye giriş yapmalarına 5 yıl boyunca izin verilmez.

V-71 kodu, resmi makamlara bildirmiş olduğu adreste bulunamayan yabancı kişiler hakkında uygulanır.

V-70 kodu, sahte evlilik yapan yabancı kişiler hakkında uygulanır ve ülkeye giriş yapmalarına 5 yıl boyunca izin verilmez.

V-77 kodu, Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler hakkında uygulanır ve yabancı uyruklu kişinin bir daha Ahıska Türkü uyruklu olarak başvuru yapmasını engellemek amacıyla konulur.

V-84 kodu, 10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancı kişiler hakkında uygulanır ve süreli giriş yasağı ancak 10 içerisinde ikamet izni almak adına yabancı şubelere başvurmamaları durumunda konulacaktır.

G-78 kodu, bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler hakkında uygulanır. Bu kişilerin Türkiye’ye girişleri süresiz olarak engellenir fakat hatalı bir teşhis yapılmışsa ya da daha sonra yabancı uyruklu kişi tedavi olup sağlığına kavuşmuş ise, yapılacak olan başvuru neticesinde Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

G-87 kodu, genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı kişiler hakkında uygulanır ve bu kişiler sınır dışı (deport) edilir.

Ç-113 kodu, Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancı kişiler hakkında uygulanır ve bu kişilerin Türkiye’ye girişleri 2 yıl boyunca engellenir.

Ç-114 kodu, hakkında adli işlem yapılan yabancı kişiler hakkında uygulanır ve bu kişilerin Türkiye’ye girişleri 1 yıl boyunca engellenir.

Ç-115  kodu, Türkiye’de suç işleyip de Türkiye’deki hapis cezasını tamamlayarak tahliye olan yabancı kişiler hakkında uygulanır ve bu kişilerin Türkiye’ye girişleri 1 yıl boyunca engellenir.

Ç-116 kodu, genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı kişiler hakkında uygulanır ve bu kişilerin Türkiye’ye girişleri 1 yıl boyunca engellenir.

Ç-117 kodu, kaçak çalışan yabancı kişiler hakkında uygulanır ve bu kişilerin Türkiye’ye girişleri 1 yıl boyunca engellenir.

Ç-118 kodu, ikamet izni iptal edilen yabancı kişiler hakkında uygulanır ve bu kişilerin Türkiye’ye girişleri 5 yıl boyunca engellenir.

Ç-119 kodu, Türkiye’de kaçak bir şekilde çalışan yabancı uyruklu kişilere, verilen idari para cezasının Türkiye’den çıkış esnasında ödenmemesi durumunda uygulanır ve bu kişilerin Türkiye’ye girişleri 5 yıl boyunca engellenir.

Ç-120 kodu, vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumunda uygulanır ve bu kişilerin Türkiye’ye girişleri 5 yıl boyunca engellenir.

Sınır Dışı (Deport) Kararı | Deportation

Ç-135 kodu, yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancı kişiler hakkında uygulanır ve bu kişilerin Türkiye’ye girişleri 5 yıl boyunca engellenir.

Ç-136 kodu, seyahat masraflarını ödemeyen yabancı kişiler hakkında uygulanır ve bu kişilerin masrafları Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından karşılanır ve kişi hakkında Ç-136 tahdit kodu işlenerek tekrar giriş yapabilmesi için tüm bu masrafları ödemesi istenir.

Ç-137 kodu, terke davet edilen yabancı kişiler hakkında uygulanır ve bu kişilerin Türkiye’ye girişleri 5 yıl boyunca engellenir.

Ç-138 kodu Inat yolcu hakkında uygulanır, Türkiye’ye giriş yapması yasak olan yabancıların, ülkeye giriş yaparken bu durumlarının fark edilmesi halinde haklarında Ç-138 tahdit kodu işlenerek 5 yıla kadar Türkiye’ye girişleri engellenebilir.

Ç-141 kodu, Türkiye’de yada yurt dışında Türkiye aleyhine işlemiş olduğu adli ya da idari kanun ihlalinden dolayı ülkemize girişinin İç İşleri Bakanlığı tarafından yabancının pasaport bilgilerine işlendiği tahdit kodudur.

K kodu, kaçakçılık suçlarını işleyen ve hakkında yakalama kararı çıkan yabancılar için konulur ve bu kod ülkeye giriş yasağı vermeyebilir hatta yurtdışına çıkışı engelleme amacı ile de konabilir.

N-99 kodu, interpol kodudur, kendi ülkesinde ya da İnterpol sistemine üye bir ülke tarafından hakkında İnterpol arama bülteni çıkarılan kişiler bakımından konulur ve bu kod sebebiyle kişinin Türkiye’ye girişi engellenebilir.

O-100 kodu, Türkiye’de İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sığınmacı olarak başvuru yapan yabancının beyan ettiği adreste bulunmadığı şikayet ya da rutin kontrol gibi uygulamalar ile tespit edilen ve ülkeye girişi yasaklanmış sığınmacı yabancılar hakkında uygulanır.

N-82 kodu, istihzan kodudur ve Türkiye’ye girişi ön izine bağlı olan yabancı kişiler hakkında uygulanır, hakkında bu kod konulmuş yabancı kişi Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorundadır.

Sınır Dışı (Deport) Kararı | Deportation

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu