Miras Hukuku – Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar

Miras Hukuku - Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra bıraktıkları varlıkların geçirilmesi ve yönetilmesi konularını kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk...

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                          .......         DOSYA NO                 :.......   TALEPTE BULUNAN :.......   KARŞI TARAF            :.......   DAVA                          :         KONU                          : Anayasaya Aykırılık   OLAYLAR              : 1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte...

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi?

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi? Üzerinde şerh olan ev hakkında sorulan soruların başında bu tip evlerin satılıp satılamadığı gelmektedir. Buna göre borçlu olan şerhli...
DANIŞTAY KARARLARITahsil Edilemeyen Vergi Borcu

Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu

-

- Advertisment -spot_img

Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu

İçindekiler

Danıştay İçtihatları Birleştirme E: 2013/1                                                                    20 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete                                                                          Sayı: 30807

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan:                                                                    Esas No : 2013/1                                                                                                            Karar No: 2018/1

Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu
Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu

ÖZÜ : Limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği hakkında.

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI

Limited şirketlere ait vergi borçlarının şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, şirket kanuni temsilcisinden tahsili yoluna gidilmeden şirket ortaklarının takip edilip edilemeyeceği

konusunda Danıştay Dokuzuncu Dairesi ile Vergi Dava Daireleri Kurulu, Üçüncü, Dördüncü ve Yedinci Daire kararları arasındaki aykırılığın içtihatların birleştirilmesi yolu ile giderilmesinin Danıştay Başkanı tarafından istenmesi ve dosyanın İçtihatları Birleştirme

Kuruluna havale edilmesi üzerine,

konuyla ilgili kararlar ile yasal düzenlemeler incelendikten ve Raportör Üyenin açıklamaları ile Danıştay Başsavcısının düşüncesi dinlendikten sonra gereği görüşüldü;

I) KONU İLE İLGİLİ KARARLAR :

1- Danıştay Dokuzuncu Dairesince verilen 23.05.2012 tarih ve E:2009/1023, K:2012/2892 sayılı karar:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesinde, tüzel kişilerle, küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu

olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri tarafından yerine getirileceği, yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya

vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların, kanuni ödevlerini yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınacağı belirtilmiş,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirketlerde idare ve temsil yetkisini

düzenleyen 540. maddesinde ise, limited şirketlerle ilgili olarak aksi kararlaştırılmış olmadıkça ortakların

hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlemlerini idareye ve şirketi temsile yetkili oldukları hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 4369

sayılı Kanun’la değişik 35. maddesinde ise, limited şirket ortaklarının şirketten tahsil

imkanı bulunmayan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu oldukları ve bu Kanun hükümleri gereğince takibata tabi tutulacakları hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan yasa hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden,

limited şirketten tahsil olanağı bulunmayan amme alacağının, öncelikle kanuni temsilciden (müdürden) aranılması gerektiği, kanuni temsilcilerden tahsil edilememesi halinde de

konulan sermaye hissesi ile sınırlı olmak üzere ortakların mal varlığından tahsili cihetine gidilebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda, şirketten tahsil olanağı kalmadığı saptanan kamu alacağının öncelikle kanuni temsilcinin mal varlığından aranılması, buna rağmen tahsil edilemediği taktirde hisseleri

oranı ile sınırlı olmak üzere şirket borcunun ilgili olduğu dönemde, şirkete ortak olan ortakların takibe alınması gerekirken, ilgili dönemde kanuni temsilci sıfatı taşımadığı

ihtilafsız olan davacının takibe tabi tutulmasında yasal isabet görülmediği gerekçesiyle vergi mahkemesi kararı bozulmuştur.

2- Vergi Dava Daireleri Kurulunca verilen 30.04.2014 tarih ve E:2014/144, K:2014/307 sayılı karar:

Limited şirket borcunun tahsili amacıyla davacı adına ortak sıfatıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararı Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 11.04.2013 tarih ve E:2010/9949, K:2013/3284 sayılı kararıyla;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10. ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35. maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden,

limited şirketin vergi borcunun öncelikle şirketin mal varlığından tahsiline çalışılması, vergi borcunun şirketten tahsilinin olanaksız olduğunun tespit edilmesi halinde ise,

vergilendirme ile ilgili ödevleri yerine getirmekle sorumlu bulunmasına karşın bu ödevleri yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin takip edilmesi gerektiği,

şayet kanuni temsilcinin varlığından da vergi borcu tahsil edilemezse, ancak bu aşamada ortağın ilgili olduğu döneme göre sermaye miktarı veya sermaye hissesi göz önünde bulundurularak takip edilmesinin mümkün olduğu,

vergi borcunun şirketten tahsilinin olanaksız hale geldiğinin anlaşılması üzerine kanuni temsilci adına ödeme emri düzenlendiği, daha sonra ortak olan davacının takip edildiği belirtildiğinden,

şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağının şirket ortağına başvurulmadan önce şirketin kanuni temsilcisi nezdinde yapılan takibat neticesinde tahsilinin gerçekleştirilip

gerçekleştirilmediği hususunun araştırılması ve bunun sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle karar bozulmuştur.

TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 200 Average: 5]

En Son Eklenenler

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/793 Esas KARAR NO : 2019/2135 T Ü R K...

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2022/782 Esas KARAR NO : 2022/836 T Ü R K...

Yabancılar Hukuku – Düzce Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Düzce Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Kilis Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Kilis Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları Borçlunun eşinin aile konutu şerhine dayanarak...

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği – Yargıtay Kararı HUAK m.18/4: “Taraflar...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Bunları da beğenebilirsinİLGİLİ
size önerilen