Tapu Avukatı Nedir?

Tapu ve Gayrimenkul Avukatı Nedir?

Aslında tapu ve gayrimenkul avukatı diye bir şey yoktur. Çünkü Türk hukukunda yasal olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma yoktur. Zira bütün avukatlar her dava çeşidine hakim olabilecek şekilde eğitim almışlardır. Ancak bir avukat kendini bir alanda fazla geliştirmiş ve o alanda çok fazla davaya bakmış olabilir. Dolayısıyla o alana ait daha fazla tecrübe ve birikim kazanmasına yol açmış olabilir. Halk arasında boşanma avukatı, ceza avukatı, tapu ve gayrimenkul avukatı gibi tabirler kullanılmaktadır. Avukat tercihen bu alanların herhangi birinde yoğunlaşmış ve tecrübe kazanmış olabilir. Bu nedenle halk arasında bu tabirler sıklıkla kullanılmaktadır. Yazımızın daha anlaşılır olması için biz de bu kavramı kullanacağız.

 

Tapu ve Gayrimenkul Avukatı Neler Yapar?

Gayrimenkul kelimesi “taşınmaz” anlamına gelir. Gayrimenkul avukatı da bu kapsamda taşınmazdan doğan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili her türlü işleri görür. Bunun yanı sıra uyuşmazlığın doğmaması için de bilgi ve tecrübelerini aktararak danışmanlık verebilir. Müvekkiline en doğru yolu göstermekle aynı zamanda onun hak ve çıkarları konusunda hareket etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda tapu ve gayrimenkul avukatının yapacağı iş ve işlemler kısaca şöyle sayılabilir:

 • Taşınmazlar üzerinde kurulacak intifa hakkı gibi sınırlı ayni hakların kurulması sürecini yürütür.,
 • Önalım hakkı, geri alım hakkı gibi davaların sürecini takip eder ve tapuda tescilini sağlar.,
 • Ev, arsa, arazi satım sözleşmeleri hazırlanması.,
 • İpotek sözleşmesinin hazırlanması.,
 • Eser sözleşmelerinin hazırlanması.,
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması,,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlanması.,
 • Tapu iptal ve tescil davası açılması,
 • İpotek kurulması, kaldırılması işlemleri,
 • Ecrimisil davası,
 • İzale-i şuyu davası,
 • Müdahelenin men-i davası,
 • Yabancıların mülk edinmesi ve tapu kayıtlarının hukuka uygun yapılmasını sağlar.,
 • Kamulaştırma davalarındaki süreci yönetir.,

Yukarıda sayılmış olan dava ve işler sınırlı değildir. Tapu ve gayrimenkul avukatı taşınmazdan doğan bütün dava ve işleri yürütebilir.

Tapu ve Gayrimenkul Avukatı Nedir

Tapu ve Gayrimenkulden Doğan Dava Türleri 

 

Tapu Davaları 

Tapu tescil ve iptali gibi dava türlerindeki hukuka aykırılıkların giderilerek uyuşmazlığın ortadan kalkmasını sağlayan bir dava türüdür. Mülkiyet hakkı ile ilgili davalardır. Örneğin,  taşınmazın size ait olduğu halde bir takım hukuka aykırılıklar sonucu elinizden çıkmış olabilir. Bu durumda tapu iptal ve tescil davası açılarak, tapunun iptali ve taşınmazın kendinize tescilini isteyebilirsiniz. Ya da mirastan mal kaçırma, vekaletin kötüye kullanımı, tapunun üzerindeki hak sahibi olan kişinin hukuki ehliyeti olmaması gibi durumlar halinde bu dava açılarak tapunun iptali istenebilir. Bu dava asliye hukuk mahkemelerinde görülür. Taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde dava açılabilir.

 

İzale-i Şuyu Davası

Bir taşınır veya taşınmaz üzerinde birden fazla hak sahibi olabilir. Bu taşınır veya taşınmaz üzerinde hak sahibi olan bütün malikler ortaktır. Ve herhangi bir nedenle bu ortaklığı sonlandırmak isteyebilirler. Ortaklığın bitirilmesi için açılacak olan dava izale-i şuyu davasıdır. Ortaklığın 2 şekilde bitirilmesi mümkündür. Satış suretiyle veya aynen taksim suretiyle ortaklık giderilebilir.

Dava Sulh Hukuk Mahkemesinde açılabilir.

 

Kamulaştırma Davaları 

Bir kişinin özel mülkiyetinde olan bir taşınmazın kamu hizmetinde kullanılmak üzere devlet tarafından satın alınmasıdır. Devlet kamulaştırma işlemini yaparken, kamu yararını gözetmek zorundadır. Kamu yararı demek; hastane, yol, park, baraj gibi topluma hizmet eden işlemlerdir. Kamulaştırma işlemlerinde uyulması gereken usul ve şartlar vardır. Hukuka aykırılık halinde özel mülkiyetin sahibi kamulaştırma işleminin iptali için dava açabilir. Dava taşınmazın bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesinde açılır.

 

Kira Davaları 

Taşınmazın malikinin ve kiracının taşınmaz konusunda aralarında uyuşmazlık çıkması halinde açabilecekleri bir dava türüdür. Kira bedelinin belirlenmesi veya tahliye gibi sebeple bu dava açılabilir. Kira bedelinin belirlenmesi ve tahliye davası Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.

Tapu Avukatı Nedir?

Stajyer Av. Merve ÇATAR

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.