Ana SayfaDANIŞTAY KARARLARITapu Vakıf Şerhi Danıştay 3. Daire Kararı

Tapu Vakıf Şerhi Danıştay 3. Daire Kararı

Tapu Vakıf Şerhi Danıştay 3. Daire Kararı

DANIŞTAY
Üçüncü Daire

Esas No : 2002/1405
Karar No : 2003/212

Özeti : Tapu kaydına yer alan vakıf şerhinin kaldırılması için istenen taviz bedelinin ödenmemesi nedeniyle

tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrine ilişkin uyuşmazlığın idare mahkemesince çözümlenmesi gerektiği hk.

Temyiz Eden : … Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf : …

İstemin Özeti : Davacı adına kayıtlı gayrimenkullerin tapu kaydında yer alan vakıf şehrinin kaldırılması icin

istenen taviz bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahsili amacıyla düzenlenen

ödeme emrini iptal eden Sakarya Vergi Mahkemesi’nin 29.1.2002 gün ve E:2001/279, K:2002/21 sayılı kararının bozulması istemidir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 5’inci maddesinin (1) işaretli fıkrasında,

idare mahkemelerinin, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek davalar dışındaki

iptal davalarını ve tam yargı davalarını çözümlemekle görevli olduğu belirtildikten sonra, aynı kanunun 6’ıncı maddesinde de

vergi mahkemelerinin, genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile

benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları ve bu konularda

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar ile diğer kanunlarla verilen işleri çözümleyeceği hükme bağlanmıştır.

İncelenen dosyadan; adına kayıtlı gayrimenkulün tapu kaydında yer alan vakıf şerhinin kaldırılması amacıyla

yaptığı başvuru kabul edilerek, bu işlem karşılığı ödemesi gereken taviz bedeli belirlenen davacı adına,

taviz bedelinin ödenmeyen yarısının tahsili amacıyla 6183 sayılı Yasa uyarınca düzenlenen ödeme emrine karşı

açılan davanın Sakarya Vergi Mahkemesi’nce uyuşmazlığın esası incelenerek karara bağlandığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olay, her ne kadar 6183 sayılı Yasanın uygulanmasına ilişkin bir ihtilafı içermekte ise de

takip edilen kamu alacağı vergi, resim, harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin bulunmamaktadır.

Ancak, takibe konu alacağın kamu alacağı olması ve 6183 sayılı Yasa hükümlerine göre bir kamu kurumu olan

defterdarlık kanalıyla takip ediliyor olması karşısında, sözü edilen kamu alacağının takibine ilişkin

olarak yürütülen işlemin bir idari işlem olduğu sonucuna varıldığından, davaya konu edilen bu uyuşmazlığın,

2576 sayılı Yasanın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca idare mahkemesince çözümlenmesi gerekmektedir.

Tapu Vakıf Şerhi Danıştay 3. Daire Kararı

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, Sakarya Vergi Mahkemesinin 29.1.2002 gün ve E:2001/279, K:2002/21 sayılı kararının bozulmasına,

yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine 21.1.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SON EKLENENLER