Tapuda Miras İntikali Nasıl Yapılır

Miras hukuku mevzuatlarında kabul gören iki tür mirasçı vardır, bunlar; yasal ve atanmış mirasçıdır.
Yasal mirasçı; Türk Medeni Kanunu’na göre vefat eden ya da hakkında gaiplik kararı verilen bireyin anne, baba, çocuk ya da üvey evlat, torun ve evlilik dışı akrabalarını kapsar.

Atanmış mirasçı; miras bırakan bireyin özgür iradesi ile mirasını bıraktığı ve bu durumu vasiyetname ile belgelediği mirasçı türüdür.

Miras hukukunda, müteveffa mirasbırakanın vasiyetnamesinin bulunup bulunmadığı önem taşımaktadır. Mirasbırakanın vasiyetnamesi bulunmaması halinde, mirasçılar mal paylaşımı için işlem başlatacaklardır.

Yasal mirasçılar veraset ilamı alarak, yasal paylarını belirleyecek, bunun üzerine veraset ilamı temelinde mal paylaşımı yoluna gidilecektir. Mirastan mal kaçırma halinde tedbir talepli dava açılması gerekmektedir.

Müteveffa mirasbırakanın vasiyetname bırakması halinde ise, yasal mirasçıların vasiyetnamenin iptali davası açma hakkı bulunmaktadır. Saklı pay oranlarını aşan tasarrufların halinde tenkis davası açılarak yasal mirasçıların saklı pay oranları korunmaktadır.

Müteveffa mirasbırakanın, yasal mirasçıları mirastan mahrum etme amacıyla sağlığında mal kaçıracak tasarruflarda bulunması halinde ise, bu işlemlerin dava yoluyla iptal edilmesi mümkündür.

Vasiyetname lehdarı olan kimse açısından ise, vasiyetnamenin okunması akabinde tenfiz davası ile bu vasiyetnamenin gereğince bırakılan malların kazanılması yoluna gidilmektedir.

Vasiyetname düzenlemek için temyiz kudretine sahip olmak ve 15 yaşını ikmal etmiş olmak zorunlu şartlardır.

Vasiyetname düzenlemek şahsa sıkı sıkıya bağlı hak olup, bu hak ancak mirasbırakanın kendisi tarafından kullanabilir.

Miras hukuku avukatı olarak hizmet veren hukuk ofisimiz, miras paylaşımı, mirasta tenkis, iade ve denkleştirme davası, muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, vasiyetname hazırlama, vasiyetnamenin açılması ve tenfizi, vasiyetnameye itiraz ve vasiyetnamenin iptali gibi miras davalarında avukat hizmeti vermektedir. Ayrıca miras taksim ve mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması konusunda da avukatlık büromuzdan hukuki destek alabilirsiniz.

Miras hukuku, esasen ölümden sonra sonuç doğuran işlemler olan ölüme bağlı tasarrufları ve ölenin mal varlığının mirasçıları arasındaki paylaşımını düzenleyen hukuk dalıdır.

Kural olarak herkesin kendi malvarlığı üzerinde tasarruf yetkisi vardır. Bu yetkiyi ölüme bağlı kazandırmalar yoluyla ölümden sonrası için de kullanabilir. Kişi, ölümünden sonra mal varlığının nasıl paylaşılmasını istediğini sağlığında düzenleyeceği bir vasiyetname ile belirleyebilir ve istediği kişiyi mirasçı olarak atayabilir. Yine kanunda aranan şartların varlığı halinde ıskat hükümlerine göre mirasçılarından birini mirasçılıktan çıkarabilir.

Miras Davaları ve Paylaşımı Ne Kadar Sürer?

Miras paylaşımı ne kadar sürer sorusunun cevabını net bir şekilde verebilmek neredeyse imkansızdır. Kimi durumlarda yıllarca sürebilirken bazı durumlarda ise birkaç ay içerisinde sonuçlanabilmektedir. Bu tamamen mirasa konu malların hukuki niteliği ve paylaşılabilirliği mirasçıların durumu ve bunlara ulaşılması, mahkemenin yoğunluğu, bekletici meseleye neden olan başkaca davalar vb. birçok durumla yakından ilişkilidir.

Bunun yanında şüphesiz miras avukatının sürece müdahil olması da sürenin kısalması bakımından önem arz eder. Çünkü miras paylaşımı sürecinde hatalı işlemler yahut yapılması ihmal edilen işlemler daha sonradan telafi edilmesi güç bir takım istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. Miras hukuku alanında yetkin ve deneyim sahibi bir miras avukatı süreci hukuki zeminde hızlı ve etkin şekilde yöneterek temsil ettiği kişinin haklarını korumaya gayret eder.

Atanmış Mirasçı | Miras Hukuku Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler

Mirasbırakanın mirasçılarını gösterir veraset ilamı alınması,
Vasiyetname hazırlanması,
Mirasbırakanın ölüm tarihi itibariyle tüm malvarlığının tespitini içerir tereke davası açılması,
Vasiyetnamenin okunması davasının takibi,
Vasiyetnamenin tenfizi davasının açılması ve takibi,
Vasiyetnamenin iptali davasının açılması ve takibi,
Tenkis davası açılması davasının açılması ve takibi,
Mirasçılık belgesinin iptali davasının açılması ve takibi,
Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
Mirasçılık belgesinin iptali davasının açılması ve takibi,
Reddi miras (mirasın reddi) davasının açılması ve takibi,
Muris muvazaasına dayalı tapu iptali davaları açılması ve takibi,
Ölünceye kadar bakma sözleşmesine ilişkin davaların açılması ve takibi,
Ortaklığın Giderilmesi davası açılması ve takibi,
İştirak halindeki mülkiyetin, müşterek mülkiyete çevrilmesine dair açılması ve takibi,

Mirasçılık Belgesi ile İlgili

Veraset ilamı olarak da bilinen mirasçılık belgesine mirası almaya hakkı olanlar başvurabilir. Sadece bir kişinin başvurusu ile bu belge çıkmaktadır. Söz konusu belge için de noterler yetkili kurumlardır. Eğer mirasçının kan bağı yok ise ancak vasiyetname aracılığı ile mirastan pay alabiliyorsa da bu belge için başvuruda bulunabilir. Bu belge için başvurulabilecek bir diğer kurum ise Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Eğer mirasçılardan biri yabancı uyruklu ise ya da yabancı bir ülkede yaşıyorsa noterlerden bu belge alınamaz.

Tapuda Miras İntikali Nasıl Yapılır?

Miras işlemlerinizi takip ederken dikkat etmeniz gerekenler arasında yer alan bir diğer konu da, taşınmazların devri aşamasıdır. Bırakılan miras içinde taşınmazlar varsa öncelikle mirasçıların, mirasçılık belgesi alması gerekir. Bu belge olmadan tapuda miras intikali gerçekleştirilemez. Bu belge mahkemece ya da notere başvurarak alınabilir. Daha sonra taşınmazın olduğu bölgedeki belediyeden emlak rayiç değeri belgesi alınır.

Daha sonra vergi dairesine gidilip veraset ve intikal vergisi ödenmelidir. En son olarak da tüm bu işlemler yerine getirildikten sonra tapu dairesine gidilir ve alınan tüm bu belgeler sunulur. Bu belgelere göre intikal işlemi gerçekleşir. Elbette ki tapuda miras intikali her zaman nitelikli bir süreci de beraberinde getirir. Bu sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi, profesyonel bir desteğin alınmasıyla mümkün olur.

Miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunan kimse ile sözleşmedeki karşı tarafın ehliyeti olmak üzere ikiye ayrılır. Miras sözleşmesi ile her iki taraf da ölüme bağlı tasarrufta bulunuyorsa aşağıdaki şartlar miras sözleşmesinin her iki tarafı için de geçerli olacaktır. Ancak miras sözleşmesi ile sadece tek taraf ölüme bağlı tasarrufta bulunuyorsa, ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan taraf (yani karşı taraf) genel ehliyet kurallarına tabi tutulacak.

Saklı pay sahibi her mirasçı aynı zamanda yasal mirasçı olmakla birlikte, tüm yasal mirasçıların saklı pay hakkı bulunmamaktadır. Örneğin kardeş, yasal mirasçılar arasında yer alırken, kardeşin saklı pay hakkı bulunmamaktadır.

Medeni Kanun gereğince saklı pay sahibi olan mirasçılar, altsoy (çocuk ve torunlar), anne – baba ve sağ kalan eştir.
Miras bırakanın vasiyetname ile saklı pay sahibi mirasçılarının bu haklarını ihlal etmesi durumunda, mirasçılar için vasiyetnameye itiraz mümkün olacak ve ihlal oranında vasiyetnamenin iptali yoluna gidilecektir.

Yine miras bırakanın sağlığında terekeyi azaltma ve hak sahibi mirasçısının saklı payını ihlal etme amacı ile yapmış olduğu işlemler de geriye dönük olarak iptal edilebilecek; miras bırakanın kötü niyetli olmasa da sağlığında yapmış olduğu bazı tasarruflar için ise tenkis yoluna gidilebilecektir.

Miras hukukunun mirasçılara tanıdığı haklardan birisi de mirası reddetme hakkıdır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin mirasın gerçek reddi yoluna gidebilecektir. Terekenin borca batık olması durumunda ise bu üç aylık süreye tabi olmaksızın, mirasın hükmen reddi mümkün olabilecektir.

Miras Sözleşmesi Ehliyet Şartları

Miras sözleşmesi yapacak kişinin ehliyet şartları şunlardır; ölüme bağlı tasarrufta bulunan kişinin (miras bırakanın) taşıması gereken şartlar şunlardır: Miras sözleşmesini yapacak kişinin; ayırt etme gücüne sahip olma, ergin olması, kısıtlı olmaması

Miras Sözleşmesi Şekli

Miras sözleşmesi geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Taraflar arzularını yetkili memura aynı zamanda bildirirler ve iki tanık önünde imzalarlar.

Tapuda Miras İntikali Nasıl Yapılır