MANŞET

Tasarrufun İptali Davası Nedir?

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun İptali Davası Nedir

Alacaklının, borçlunun mal kaçırma amaçlı gerçekleştirdiği hileli işlemler veya bağışlamaları iptal ettirebilmek için başvurduğu bir hukuk sürece Tasarrufun İptali Davası denir. Bu dava türü, Türkiye’de İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 277’den 284’e kadar olan maddeleriyle düzenlenmiştir. Ayrıca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’un 24 ile 31. maddelerinde de benzer düzenlemeler bulunmaktadır.

Dava sonucunda alacaklı, taşınmazın yeniden tashihine gerek olmadan malın haczini veya satışını talep edebilecektir. Tasarrufun iptali davası borçluya karşı açılmaktadır; ancak 3. kişi kötü niyetli ise 3. kişiye karşı da açılmaktadır. Borçlunun alacaklılara zarar vermek amacıyla yapmış olduğu işlemler alacaklı tarafından ispatlanmalıdır.

Borçlunun icra yoluyla borcunu ödeyemediği durumlarda, alacaklılar tarafından açılabilecek bu dava sayesinde, borçlunun malını kaçırmak için yaptığı her türlü hileli tasarruf veya bağışlamaların iptaline karar verilebilir. Bu süreç, alacaklının haklarını koruma altına almayı ve adaletli bir çözüm sunmayı amaçlar.

Tasarrufun İptali Davası dava konusu malın aynına ilişkin olmayıp kişisel bir davadır. Bu anlatımdan kasıt iş bu davanın sonunda iptale tabi malvarlığı gerçek anlamda borçlunun malvarlığına geri dönmemekte, yalnızca alacaklının alacağı ölçüsünde mal cebri icra yoluyla sanki borçlunun malvarlığıymışçasına sattırılmakta ve alacak bu şekilde tahsil edilmektedir. Malın değerinin alacak değerinden fazla olması halinde de fazla olan kısım borçluya değil lehine tasarruf yapılan kişiye verilmektedir.

Tasarrufun İptali Davasını Kim Açabilir ?

Haciz yolu ile icra takibinde kesin veya geçici aciz belgesi sahibi alacaklı

İflas yolu ile takipte aciz belgesine gerek olmadan iflas dairesi ya da iflas dairesinin bu davayı açmak istememesi durumunda dava hakkı kendisine devredilmiş alacaklı

Tasarrufun İptali Davasında Dava Değeri Neye Göre Belirlenir ?

Tasarrufun iptali davası malın aynına ilişkin olmayıp kişisel bir dava olduğundan alacaklının elindeki aciz belgesinde belirtilen ödenmemiş alacak ile, iptale tabi tasarrufun değerinden az olana göre belirlenir.

Tasarrufun iptali davası şartları nedir?

Tasarrufun iptali davalarında Yargıtay tarafından birtakım özel dava şartları kabul edilmiştir. Bu şartlar “gerçek bir alacağın olması”, “icra takibinin kesinleşmesi” ve “alacağın iptale konu tasarruftan önce doğmuş olması” dır.

Tasarrufun iptali davası hangi durumlarda açılamaz?

Öncelikle alacaklı ile borçlu arasında gerçek bir borç ilişkisinin varlığı şarttır. Aksi takdirde; alacaklı ile borçlu arasındaki borç ilişkisinin hukuki açıdan gerçek bir borç ilişkisi olmaması halinde, tasarrufun iptali davası açılamaz.

Tasarrufun iptali davası iyiniyetli 3 kişi kimdir?

Tasarrufun iptali davasında 3. kişi, lehine iptale tabi tasarruf yapılan kişidir. Yani hakkında icra takibi başlatılan ve kesinleşen borçlunun, alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla yapmış olduğu tasarruf işleminin diğer tarafını ifade eder.

Tasarrufun iptali davası Geriye dönük kaç yıl?

İİK m.284 gereğince tasarrufun iptali davaları, borçlunun hileli tasarrufundan itibaren beş yıllık süreye tabidir. Bunun yanı sıra, muvazaa davalarının açılması açısından herhangi bir zamanaşımı süresi ya da hak düşürücü süre bulunmamaktadır.

Tasarrufun iptali davası eda davası mı?

Tasarrufun iptali davası icra takibi yoluyla alacağını tahsil edemeyen alacaklının, borçlunun son 5 yıl içerisinde menkul ve gayrimenkul mallarına ilişkin tasarruflarını, mal kaçırma saiki ile yaptığını iddia ederek iptalini talep etmesidir. Bir tür eda davasıdır.

Tasarrufun iptali 277 ne demek?

Tasarrufun iptali davası; alacağını icra takibi yoluyla borçludan tahsil edemeyen alacaklının, borçlunun son 5 yıl içerisinde gayrimenkul veya menkul mallarına ilişkin mal kaçırmak saiki ile yapmış olduğu tasarruflarını iptal etmek amacıyla, borçluya ve malı devralan üçüncü kişiye karşı açtığı bir dava türüdür.

Tasarrufun İptali Davasının Hukuki Niteliği Nedir?

Tasarrufun iptal davası da bir edim davasıdır. Zira alacaklı bu davayla kendisine cebri icra yoluyla satılan mal üzerinden alacağı oranında para verilmesini istemektedir. İptal davasına konu olan işlemler, yok hükmünde ya da batıl değil, hukuken geçerli işlemlerdir.

Tasarrufun İptali Davası Nedir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu