Tasarrufun İptali Davası Nedir?

Tasarrufun iptali davası, İİK 277. Maddede ve devamındaki maddelerde düzenlenen bir dava türüdür. Tasarrufun iptali davasının amacı borçlunun alacaklıdan mal kaçırmasının engellenmesidir.

Tasarrufun iptali davası; alacağını icra takibi yoluyla borçludan tahsil edemeyen alacaklının, borçlunun son 5 yıl içerisinde gayrimenkul veya menkul mallarına ilişkin mal kaçırmak saiki ile yapmış olduğu tasarruflarını iptal etmek amacıyla, borçluya ve malı devralan üçüncü kişiye karşı açtığı bir dava türüdür.
İcra takibi ile borçludan alacağını temin edemeyen alacaklı, borçlu kişinin geriye dönük olarak 5 yıl içinde mal kaçırma amaçlı yaptığı işlemlerin iptalini talep etmek için tasarrufun iptali davası açabilir.

Bu dava ile borçlunun mal kaçırma amacıyla sattığı ya da bağışladığı taşınır ve taşınmaz mallar üzerinden alacağı tahsil imkanı doğar. Kanun koyucu, mal kaçırma amacıyla yapılan işlemlerde alacaklının mağdur edilmemesi ve borçlunun kötü niyetli davranışının korunmaması amacıyla bu nitelikteki tasarrufların iptal edilebileceği hukuki bir yol geliştirmiştir.

Tasarrufun iptali davası nasıl sonuçlanır?

Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları

Satış bedelinden öncelikle davacı alacaklının borçları ödenir ve eğer geriye para kalırsa bu da aracı veya daireyi satın alan kişiye iade edilir.

Tasarrufun iptali davası ne kadar sürer?

Tasarrufun İptali Dava Açma Süresi

İİK 278’de yer alan ve karşılıksız devirleri konu alan tasarrufların iptalinde dava açma süresi 2 yıldır. Bu süre; haciz tarihinden, haczedilecek mal bulunmaması dolayısıyla acze düşmeden veya iflasın açılmasından itibaren geriye doğru sayılan 2 yıllık süreyi ifade eder.

İvazsız (Karşılıksız) Tasarrufların İptali Davası

Mutat hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır. Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflastan evvelki iki seneyi geçemez.

Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir;

Karı ve koca ile usul füru, neseben veya sıhren üçüncü derece dâhil hısımlar,
Evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar,
Akdin yapıldığı sırada kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler,

Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler ve ölünceye kadar bakma akitleri.

Acizden Dolayı Butlan Nedeniyle Tasarrufun İptali Davası

Aşağıdaki tasarruflar borcunu ödemeyen bir borçlu tarafından hacizden veya mal bulunmaması sebebiyle hacizden yahut iflasın açılmasından önceki bir sene içinde yapılmışsa batıldır;

Borçlunun teminat göstermeği evvelce taahhüt etmiş olduğu haller müstesna olmak üzere borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler;
Para veya mutat ödeme vasıtalarından gayrı bir suretle yapılan ödemeler;
Vadesi gelmemiş borç için yapılan ödemeler.
Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler.
Bu tasarruflardan istifade eden kimse borçlunun hal ve vaziyetini bilmediğini ispat ederse tasarrufun iptali davası dinlenmez.

Tasarrufun İptali Davasını Kim Açar?

Tasarrufun iptali davası, alacağını icra takibi ile tahsil edemeyen alacaklı tarafından açılan bir dava türüdür. Alacağını tahsil edemeyen alacaklının tasarrufun iptali davası açabilmesi için elinde aciz vesikası bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanunumuzda tasarrufun iptali davasını açabilecek kişiler arasında, İflas idaresi, 245 inci maddede ve 255 inci maddenin 3üncü fıkrasında yazılı hallerde alacaklıların kendileri de sayılmıştır.

Tasarrufun İptali Davası Kime Karşı Açılır?

Tasarrufun İptali Davasında davalı, borçlunun mal kaçırma amacı ile mallarını devrettiği üçüncü kişi veya kişilerdir. Tasarrufun İptali Davasında konu borçlunun mal kaçırma amacı ile devrettiği mallardır. Tasarrufun İptali Davasında iyiniyetli üçüncü kişiye devredilen malların durumunun ne olacağı oldukça merak edilmektedir. Tasarrufun İptali Davasında iyiniyetli üçüncü kişilerin hakları ihlal edilmez, iyiniyetli üçüncü kişilerin haklarına helal gelmez.

Tasarrufun İptali Davasının Şartları Nelerdir?

Tasarrufun İptali Davası Açılabilmesi için kanunumuza göre bazı şartların var olması gerekmektedir.

Bu şartlar şunlardır;

Tasarrufun İptali Davası açılabilmesi için alacaklı ile borçlu arasında hukuki ilişkiye dayanan gerçek bir borç ilişkisi bulunmalıdır.
Kesinleşmiş bir icra takibi bulunmalıdır. (Yargıtay’a göre başlatılan icra takibi dava sırasında da kesinleşebilir.)
Borcun, tasarruftan önce doğmuş olması gerekmektedir.
Alacaklının elinde geçici aciz vesikası veya kesin aciz vesikası bulunmalıdır.

Tasarrufun İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Tasarrufun İptali Davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Tasarrufun İptali Davası davalının yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemesinde açılacaktır.

Tasarrufun İptali Davası Ne Zaman Açılır?

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

Tasarrufun İptali Davası, İcra ve İflas Kanunun 284. Maddesine göre 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılmalıdır. 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılmayan tasarrufun iptali davası reddedilir.

Tasarrufun İptali Davasında Avukatlık Ücreti

Tasarrufun iptali davasında avukatlık ücreti avukat ile müvekkil arasında serbestçe belirlenmektedir. İstanbul Gayrimenkul Avukatı, İstanbul İcra Avukatı, İstanbul Tasarrufun İptali Dava Avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

Tasarrufun İptali Davası Nedir?