Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, bir taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı veren bir ön sözleşmedir. Taraflar düzenledikleri ön sözleşme ile ana sözleşmenin akdedilmesini yargı altına almak istemektedirler. Bu sözleşme neticesinde taraflardan biri yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde öteki tarafın ifayı talep hakkı doğacaktır. gelecektir.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

– Bu sözleşme sadece resmi şekilde yapılırsa geçerlidir. Şu demek oluyor ki söz mevzusu sözleşmeyi iki taraf beraber noter huzurunda imzalamalıdır.
– Sözleşme imzalanacak taşınmaz tapulu olmalıdır. Tapuda kayıtlı olmayan gayrimenkul hakkında satış vaadi sözleşmesi imzalanamaz.
– Taşınmazı devralacak olan tarafın ödeyeceği meblağ ve ne şekilde ödeyeceğinin belirtilmesi zorunludur.
– Taşınmazın sahibi olmayan şahıs tarafınca bu sözleşme düzenlenebilir sadece hemen sonra yapılacak olan satış esnasında sözleşmenin tarafı olan kişinin taşınmazın sahibi olması zorunludur.
Paylı mülkiyeti doğal olarak taşınmazlarda her bir hisse sahibi bu sözleşmeyi yapabilmektedir.
– El birliği mülkiyeti tesis edilmiş bir gayrimenkul hakkında tüm ortaklar ile taşınmaz satış vaadi sözleşmesi imzalanmalıdır.

Gayrimenkul Satımı Hangi Tür Şekle Doğal olarak Bir Sözleşmedir?

Gayrimenkul satış sözleşmesi biçim şartı, kanunla yazılı şekle bağlanmıştır. Kira sözleşmesinin sözlü yapılması dahi mümkün iken, gayrimenkul satış işleminin bir tek tapu memuru huzurunda yapılması gerekiyor

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Tapuya Şerh Edilmesi

Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin tapuya şerhi, satışa mevzu edilen taşınmazın maliki ile vaat borçlusunun aynı şahıs olması halinde mümkündür. Bir başka ifade ile tapuda malik olarak kayıtlı olan kişinin taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile taşınmazı devretmeyi vaat etmesi halinde tapuya sözleşmenin şerhi mümkündür.
Satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh verildikten sonrasında bu şerh beş yıl süreyle yargı doğuracaktır. Şerh verildikten sonrasında beş yıl içinde gayrimenkulün satışı yapılmaz ve tapuya tescil sağlanmazsa şerh resen tapu sicil memurları tarafınca terkin edilir. Sözleşmenin tapuya şerh edilmemesi halinde zamanaşımı süresi on yıl olacaktır.

Taşınmaz Satış Vaadi Şerhin Tesiri Kaç Yıl?

Tapu Kanunu’nun 26/6’ncı maddesine nazaran taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin tapuda şerh edilmesinden itibaren beş yıl içinde satış, haciz, ipotek işlemleri yapılamaz ve benzer irtifak hakları tapuya tescil edilemez. Tapuya şerh edilen satış vaadi sözleşmesi on yıl süre ile yargı ve netice doğurmaya devam edecektir.

Taşınmaz Satış Vaadi Şarta Bağlanabilir Mi?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şarta bağlanabilir. Ek olarak gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine cezai koşul da konulabilir. Şu demek oluyor ki taşınmazı almaktan ya da satmaktan vazgeçilmesi durumunda daha öncesinden belirlenen bir cezai şartın ödenmesi mümkündür.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Sona Ermesi

-Sözleşmenin ifası
Taraflar sözleşmenin kendi rızaları yada mahkeme kararıyla ifası sonucu borçlarından kurtulurlar.
Sözleşmenin feshi
Taraflar isterlerse karşılıklı olarak sözleşmeyi feshedebilirler. Satış vaadi sözleşmesi noter vasıtasıyla feshedilebilir.
-Sözleşmeden dönme
TMK md.110 gereğince borcun mevzusu bir şeyin teslimini gerektirmiyorsa, alacaklının temerrüdü halinde borçlu, borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümlere nazaran sözleşmeden dönebilir.
-Zamanaşımı
Satış vaadi sözleşmesinden doğan hakkın zamanaşımı süresi 10 senedir. Bu süre alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye adım atar.
-Kamulaştırma
Vaad edilen taşınmazın kamulaştırılması durumunda, edimin ifa edilmesi olanaksız hale gelecektir. Vaat alacaklısı ödediği bedeli yalnızca vaat borçlusundan geri isteyebilir.

Satış vaadi sözleşmesi örneği 2021

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmelerinde Zamanaşımı

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi için kanunun hususi olarak belirlediği bir zamanaşımını yoktur. Bu yüzden zamanaşımı mevzusunda TBK md.146 hükümleri gereği 10 senelik süre aşımı süresi uygulanır.

 Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Mirasçıları Bağlar Mı ?

Satış vaadi sözleşmesi ölümle sonlanmış bir sözleşme değildir. Dolayısıyla alıcı yada satıcının ölmesi durumunda bu kişilerin mirasçıları, hak, alacak ve borçlardan görevli olacaktır.

Taşınmaz Satış Vaadi Sebebiyle Tapu İptali Ve Tescili Davası

Satış vaadi sözleşmesiyle tarafalar birbirlerinden sözleşmenin ifasını yerine getirmesini talep edebilirler. Satış vaadi veren taraf, yapmakla görevli olduğu taşınmazın devretmesi edimini yapmıyorsa bu tapu iptali ve tescili davasına mevzu olabilir. Alacaklı bu dava ile taşınmasın mülkiyetinin kendisine geçirilmesini talep edebilir. Ek olarak taşınmazın devredilmediği durumlarda sözleşmeden dönme ve bu yüzden tazminat hakkı da vardır.

Satış vaadi sözleşmesi örneği 2021

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir