Ana SayfaEN SON EKLENENLERTebligat Kanunu 21 2 Madde Nasıl Uygulanır

Tebligat Kanunu 21 2 Madde Nasıl Uygulanır

Tebligat Kanunu 21. 21/2 Madde Nasıl Uygulanır

Tebligat Kanunu 21. 21/2 Madde Nasıl Uygulanır
Tebligat Kanunu 21. 21/2 Madde Nasıl Uygulanır

Ülkemizde, tebligatla ilgili olarak ortaya çıkan problemlerin giderilmesi amacıyla 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmıştır.

Son olarak 6099 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile birlikte kabul edilen “adres kayıt sistemi” nin Tebligat Kanununa intibakının sağlanması amaçlanmıştır.

İdari yargılama usulünde, dava dosyası karara bağlanana kadar tebligat ile ilgili pek çok işlem yapılmaktadır.

Kanun koyucu, davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması durumunda mahkemenin nasıl bir yol izleyeceğini düzenleme gereği duymuş ve tebligat yapılamaması durumunda ortaya çıkacak hukuki sonuçlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 26/3’üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebligat işlemleri sırasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerden en önemlisi ise, 6099 sayılı Kanun ile gerek gerçek kişiler, gerekse tüzel kişiler bakımından resmi kayıtlarında yer alan adreslerine daha önce tebligat yapılmış olma şartı aranmaksızın tebligat yapılabilmesi mümkün hale getirilmiş olmasıdır.

6099 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerle birlikte 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 26/3’üncü maddesinin uygulanabilirliği tartışmalı hale gelmiş olup bu durum idari yargı kararlarına da yansımış bulunmaktadır.

Tebligat Kanununun 21’inci maddesi

çok sık uygulanan bir hüküm olup ülke içi tebligatlarda uygulanacak ortak bir metodu düzenlemektedir.

Bu maddede, muhatap veya kendisine tebliğ yapılabilecek kimselerden hiçbiri tebliğ adresinde bulunmaz veya bulunduğu hâlde tebellüğden imtina ederse hangi yolun izleneceği belirtilmiştir.

Bu durumda, maddenin birinci fıkrasındaki yöntem izlenerek tebligat yapılacaktır

Tebligat Kanununun 21/2  maddesi

Muhatabın MERNİS adresine 21/2. madde uyarınca yapılan bir tebligat olduğunu bilerek hareket edecektir.

Tebligat Kanunu 21. 21/2 Madde Nasıl Uygulanır

Böyle bir durum da muhatabın adres kayıt sistemindeki adresinde oturmamış olduğu veya bu adresten sürekli olarak ayrıldığı tespit edildiğinde, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı,

o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim ederek tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştıracaktır.

Burada tartışılması gereken en önemli husus, davacının gösterilen adresinin MERNİS adresi olması halinde; öncelikle normal tebligat yolunun denenmesi gerekip gerekmediği, yani doğrudan Kanunun 21/2. madde hükmü uyarınca MERNİS adresine tebligat çıkarılıp çıkarılamayacağıdır

Muhatabın en son bilinen adresine öncelikle normal tebligat çıkarılması gerekmektedir.

İlk defa bildirilen adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi veya başka bir adresi olması arasında fark bulunmamaktadır.

Tebligat Kanunu Hakkında akla takılan sorulan sorulardan bazılarına cevap verdik;

Tebligat süresi ne zaman başlar?

Tebligat Kanunu 7/A maddesi uyarınca, elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu madde ile, gelen tebligatın açılıp açılmadığına bakılmaksızın, tebligatın muhataba ulaştığı andan itibaren 5 gün içinde tebliğ alındığı kabul edilmiştir.

Tebligat Kanunu 21. 21/2 Madde Nasıl Uygulanır

Tebligat türleri nelerdir?

Tebligatlar kapalı tebligat, açık tebligat, 35. maddeye göre tebligat, ilanen tebligat ve elektronik tebligat olmak üzere düzenlenmiştir

Tebligat Kanunu 21 2 madde nasıl uygulanır?

Kişiye önce bilinen en son adresi esas alınarak Tebligat Kanunu’nun 21/1. maddesine göre tebligat çıkartılmalı, adres tebligata elverişli değilse ya da tebligat yapılamazsa adres kayıt sistemindeki adresine buna ilişkin şerh de düşülerek 21/2. madde uyarınca tebligat çıkartılmalıdır.

Muhtara bırakılan tebligat alınmazsa ne olur?

Postacı tarafından tebligat muhtara bırakılınca ayrıca borçlunun kapısına aynı zamanda evrakın muhtara bırakıldığına ilişkin bir not yapıştırılır. Borçlu bunu söküp atsa dahi bu tebligatı geçersiz kılmaz.

35 e göre tebligat kimlere yapılır?

MADDE 35–Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.

PTT tebligat ne demek?

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca, hukuki işlemlerin anılan Kanunda öngörüldüğü şekilde muhatabına veya muhatap adına kabule kanunen yetkili şahıslara yazılı olarak bildirimi ve bu bildirimin yapıldığının belgelendirilmesi işlemini kapsayan gönderi türüdür.

Resmi tebligat süresi kaç gündür?

Resmi yazı tebliğ süresi kaç gün ?

Çoğunlukla tebligatta yanıt için veya itiraz için verilen zaman tebligat üzerinde belirtilir. Bu durum göz önünde tutularak Resmi yazı tebliği 2017 yılı itibari ile 15 gün olarak belirlenmiştir.

Tebliğ yapma davranışı tamamen tebliğin sahibine ait bir sorumluluktur.

Tebligat Kanunu 21. 21/2 Madde Nasıl Uygulanır

Tebligat Kimlere Yapılabilir?

Tebligat muhatabın bizzat kendisine yapılabileceği gibi, muhatap adına tebligatı kabule yetkili kişiye de yapılabilir. Muhatap dışında tebligatı kanunen kabule yetkili kimse, TebK. m.16’ya göre, muhatapla aynı konutta oturan kişiler veya hizmetçilerdir.

Tebligat türleri kaça ayrılır?

Niteliğine göre tebligat, Resmi Tebligat ve Özel Tebligat olmak üzere ikiye ayrılır.

Noterler 35 e göre tebligat yapar mı?

7201 sayılı yasanın 34. maddesi gereğince, Noterler; adli-idari ve askeri kaza mercii niteliğini taşımadığından aynı kanun, 35. maddesine göre tebligat yapamaz iseler de,

Noterlerin 7201 sayılı yasanın 28. maddesine göre ilanen tebligat yapmalarına yasal bir engel yoktur

Tebligat sorgulama işlemi hem PTT hem de E Devlet’in resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Tebligat Kanunu 21. 21/2 Madde Nasıl Uygulanır

Tebligat elime ulaşmazsa ne olur?

Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.

Tebligat Kanunu 21. mad. 21/2 mad. ve 35. Madde
Tebligat Kanunu 21. mad. 21/2 mad. ve 35. Madde

Eşe yapılan tebligat geçerli mi?

Muhatabın çarşıya gittiğini beyan eden komşunun ismi tespit edilip imzası alınmadan yapılan tebligat 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21/1 ve 23/7. maddeleri ile Tebligat Yönetmeliğinin 30 ve 35. maddelerine göre usulsüzdür.

Kazai tebligat ne demek?

Çalışmanın konusunu oluşturan kazai tebligat; adli, idari ve askerî kaza mercilerince yapılacak tebligatı ifade etmektedir.

Tebliğ edildiği tarih ne demek?

İstinaf mahkemesi kararında şu ifadelere yer verdi: “Tebligat Kanunu’na göre tebliğ tarihi, ihbarnamenin kapıya yapıştırdığı tarihtir.

Doğrudan doğruya tebligat nedir?

Doğrudan Doğruya Tebligat

Tebligatı çıkaran merci makam veya merci tarafından bir vasıtadan yararlanmaksızın yapılan tebligattır. Görülmekte olan bir davada duruşma arasında davaya ilişkin belgenin taraflara verilmesi tebliğidir.

Icra takibinde tebligat süresi kaç gündür?

İcra İflas Kanunu, 61. Madde – Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren 3 gün içinde tebliğ için gönderilir. İcra takibi bir belgeye dayanıyorsa, belgenin tasdikli bir örneği ödeme emriyle birlikte borçluya gönderilmelidir.

Tebligat kimlere yapılmaz?

Tebligatın muhataba yapılabilmesi için, muhatabın medenî hakları kullanma ehliyetine, kısaca fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Fiil ehliyetine sahip olmayan kişilere tebligat yapılamaz. Bu durumda tebligatın kanunî temsilciye yapılması gerekir.

Mahkeme tebligatı ne zaman gelir?

Tebligat muhataba en geç iki iş günü içinde ulaşır. Tebliğ mazbatası merciye PTT memuru tarafından geri döndükten sonra imza karşılığı teslim edilir.

Tebligat ücretini kim öder?

Tebligat kanunu 4/2 maddesi hükmüne göre, tebligatın tazminat almayan memur ve hizmetliler aracılığıyla yaptırılması durumunda; tebliğ yapılacak muhatabın bulunduğu yere olan uzaklığına göre, her mali yılbaşında o ilin merkezi ve ilçeleri için ayrı ayrı belirlenecek miktarlarda zorunlu gider ücreti ödenir.

Tebligat hangi hallerde usulsüz sayılır?

Muhatap adına aynı adreste oturan kişiye tebligat yapılırken, kişinin muhatap ile aynı çatı altında oturduğu tebliğ mazbatasında belirtilmedikçe tebligat usulsüz sayılacaktır

Hafta sonu tebligat yapılabilir mi?

Tebligat kanununun 33. Maddesinde “Resmi Tatil ve adli tatil günlerinde de tebligat caizdir” hükmü yer almaktadır bu nedenle hafta sonu (Cumartesi, Pazar), resmi tatil ve adli tatil günlerinde tebligat yapılabilir, yapılacak olan tebligat geçerlidir.

Tebligat Kanunu 21. 21/2 Madde Nasıl Uygulanır

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: