Vasiyetname Varsa Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır

Mirasçılar, kendi aralarında yapacakları bir miras taksim (paylaşım) sözleşmesi ile mirasın ne şekilde paylaştırılacağını serbestçe kararlaştırabilirler. Yapılacak miras taksim sözleşmesi yazılı olarak yapılmalı ve tüm mirasçıların katılımı sağlanmalıdır. Miras taksim sözleşmesine bir mirasçı dahi katılmazsa yapılan sözleşme geçersiz hale gelir. Eğer mirasçılar, miras paylaşımı hususunda kendi aralarında anlaşamazlarsa, miras paylaştırma davası açarak mirasın paylaştırılmasını sağlayabilirler. Mirasın paylaştırılmasını isteyen her mirasçı, paylaştırma davası açabilir. Açılacak miras paylaştırma davası tüm mirasçılara karşı açılır.

Vasiyetname varsa miras paylaşımı murisin ölmeden önceki son istekleri doğrultusunda yapılır. Miras bırakan dilediğini vasiyetname ile mirasçı olarak atayabilmektedir.
Vasiyetname ile miras paylaşımı yapmak üzere atanan mirasçılara iradi mirasçı demek de yanlış olmayacaktır. Atanmış mirasçılara iradi mirasçı denmesinin sebebi ise murisin ölümünden önce kendi istek ve şahsi iradesi ile miras paylaşımı yapmak üzere mirasçılarını belirlemiş olmasındandır.

Saklı paylı mirasçıların miras paylaşımı konusunda iradi mirasçılar gibi vasiyetname ile atanması söz konusu olamaz. Saklı paylı mirasçıları belirlemede muris inisiyatif sahibi değildir. Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları Türk Medeni Kanununun ilgili maddesinde belirtilmiştir. Miras paylaşımı yapılırken saklı paylı mirasçı olup olmadığına dikkat edilmelidir. Vasiyetname yok ise miras paylaşma yasal mirasçılar arasında yapılır.

Mirasçılara Kalan Taşınmazlar

Murisin ölümü ile birlikte geride taşınmaz bırakması da mümkündür. Her ne kadar vasiyetname ile mirasın nasıl paylaştırılacağı belirlenebilse de günümüzde vasiyetname düzenlenmesi sık karşılaşılan bir durum değildir. Böyle hallerde Medeni Kanunda yer alan derece sistemi benimsenecektir.
Derece sistemine göre, murisin yakınlık derecesinde göre mirasçılarına paylaşım yapılacaktır. Derece sistemi sonucunda kimin ne kadar pay alacağı karar verilir. Bu paylaşım sonucunda taşınmazın kalması da mümkündür.

Sağ Kalan Eşin Miras Hakkı

Medeni Kanunumuzun 499. maddesinin 2. bendine göre sağ kalan eş mirasbırakanın ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olursa mirasın yarısı sağ kalan eşe ait olur. Yani sağ kalan eş ikinci zümreyle mirasçı olursa miras payı 1/2’dir.

Evlatlığın Miras Hakkı

Medeni Kanun’da mirasçılık, kan hısımlığı esasına dayanarak derece sistemine göre belirlenmektedir. Kan hısımlığı esasının istisnası ise evlatlık ve evlatlığın altsoyudur. Medeni Kanun’un 500. maddesine göre evlatlık ve altsoyu, onu evlat edinen miras bırakana kan hısmı gibi mirasçı olur. Yani evlatlık ve altsoyu, miras bırakanın birinci derece mirasçıları ile aynı miras hakkına sahiptir. Bununla birlikte evlatlığın gerçek ailesindeki mirasçılığı da devam eder.

Ayrıca evlat edinen ile evlatlık ve onun altsoyu arasındaki mirasçılık tek yönlüdür. Evlatlık, evlat edinenin yani miras bırakanın yasal mirasçısı olabildiği halde, evlat edinen, evlatlığın mirasçısı olmaz. Yani evlatlık, evlat edinenden önce ölürse, evlat edinen onun yasal mirasçısı olamayacaktır.

Saklı Paylı Mirasçılar

Saklı paylı mirasçıların miras paylaşımı bakımından miras payları kanunda aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
Miras bırakanın altsoyu için saklı payı, yasal miras payının yarısıdır.
Miras bırakan öldüğünde ana veya babası mirasçılık sıfatlarını haiz ise ana ve babaya düşen miras payının dörtte biri saklı paydır.

Murisin sağ kalan eşi de saklı paylı mirasçıdır. Sağ kalan eşin saklı pay oranı hangi zümreyle mirasçı olduğu seçeneklerine göre değişebilmektedir. Eş altsoyla veya anne ve babayla birlikte mirasçılık sıfatına haiz ise yasal miras payının tamamı, bunların dışındaki durumlarda ise miras payının dörtte üçü saklı paydır.
2007 yılına kadar kardeşlerde saklı paylı mirasçı idi. Şu an için kardeşlerin miras paylaşımı bakımından saklı payı bulunmamaktadır.

Vasiyetname Varsa Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır