VERGİ HUKUKU

Vergi İncelemesi Nasıl Olur?

Vergi İncelemesi Nasıl Olur?

Vergi incelemesiinceleme elemanının görev yaptığı birimde düzenlenip inceleme elemanına tebliğ edilen görevlendirme yazısı ile başlar.

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde incelemeye başlarlar.

Vergi incelemesinde nelere bakılır?

İnceleme esnasında mükellefin defter, kayıt ve belgelerinin mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınıp alınmadığı denetlenir, beyanlarının doğru olup olmadığına bakılır

Vergi incelemesi ne zaman biter?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının 6 ncı bendi uyarınca, incelemelerin, incelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde bitirilmesi esastır.

Vergi incelemesi en fazla ne kadar sürer?

İnceleme süresi incelemenin türüne göre değişiyor. Tam inceleme yapılması halinde bu süre incelemeye başlanıldığı tarihten itibaren en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılma sı halinde ise en fazla altı ay oluyor. İncelemelerin bu süreler içinde bitirilmesi gerekiyor.

Vergi incelemesi zamanaşımını durdurur mu?

Bilindiği üzere, VUK’nun 138 inci maddesi uyarınca vergi incelemesi, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir.

VUK’nun 114 üncü maddesinde ise takdir komisyonuna sevk işleminin tarh zamanaşımı süresini durduracağı ifade edilmiştir.

Vergi inceleme raporu mükellefe tebliğ edilir mi?

Vergi Tekniği Raporunun Davacıya (Vergi Mükellefine) Tebliğ Edilmemesi.

VUK’nun 35. maddesinde ve diğer maddelerinde veya başka kanunlarda vergi tekniği raporunun mükellefe tebliğ edilmesi gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Vergi müfettişi ne sorar?

Vergi müfettişi yurttaştan sözlü veya yazılı olarak bilgi isteyebilir.

Sözlü olarak bilgi isteğine cevap alınamazsa vergi müfettişleri bu kez yazılı olarak ilgiliden bilgi isteyeceklerdir. Bilgi istemek ve bilgi vermek, ifade vermek ve ifade almak çok farklı şeylerdir.

Vergi Dairesi Takdir Komisyonu nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu‘na göre kurulan takdir komisyonları yasada belirlenen konularda ilgili makamların isteği üzerine takdir işlemi yaparlar.

Bazen mükellefin bağlı bulunduğu meslek odasından üye yerine farklı odanın üyesiyle komisyon oluşmaktadır.

Vergi ziyaı cezası ne demek?

Vergi ziyaı cezası, bu durumda ziyaa uğratılan verginin bir katıdır.

Vergi, inceleme başladıktan ya da takdir komisyonuna sevk edildikten sonra verilenler hariç olmak üzere, yasal süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde gereği kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.

Vergi ziyaı cezası ne zaman kesilir?

VERGİ ZİYAI CEZASI (VUK Md.

Vergi, incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.

Vergi ziyaı cezası uzlaşma olur mu?

Vergi Usul Kanunu (VUK)’na göre ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları uzlaşma kapsamındadır.

Vergi ziyaı cezasına faiz işler mi?

Vergi Usul Kanunu’na göre kesilen vergi ziyaı cezasıVergi Usul Kanunu’na göre kesilen vergi ziyaı cezası genel esaslara göre gecikme zammına tabidir.

Bunun dışında usulsüzlük vb. cezalar da Vergi Usul Kanunu’na göre kesilecek olmakla beraber gecikme zammı uygulamasına konu olmazlar.

Vergi İncelemesi Nasıl Olur?

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu