Yabancıların Gayrimenkul Alım Şartları

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmeleri yasal sınırlamalar dahilinde mümkündür.
Tapu Kanunu Madde 35- Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.
2012 yılında yapılan değişiklikle birlikte yabancıların taşınmaz mal edinimi kolaylaştırılmış, taşınmaz edinmek için mütekabiliyet(karşılıklılık) şartı kaldırılmıştır.

Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Mülk Edinmesi

Türkiye’de, gerçek ve tüzel yabancı kişilerin mülk edinmeleri, Tapu Kanunu’nun 35. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre yabancı şahısların taşınmaz edinmeleri iki ilkeye dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Karşılıklılık ilkesi

Kanuni kısıtlayıcı hükümler

Karşılıklılık ilkesine göre, alıcının ülkesinde de Türkiye vatandaşlarına ve şirketlerine de satış yapılıyor olması gerekmektedir. Ancak 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi, 03/05/2012 kabul edilen 6302 sayılı Kanun ile yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı’nın belirlediği ülkelerin vatandaşları ülkemizden belirli şartlar ile mülk edinebileceklerdir.

Yani yapılan değişiklik sonrası yabancı uyruklu kişilerin vatandaşı olduğu ülkelerde Türk vatandaşı taşınmaz edinemese bile yabancı gerçek kişi Türkiye topraklarında taşınmaz edinebilecektir.
Kısıtlayıcı hükümlere ise kanunda düzenlenmiş olan askeri bölgelerde ve güvenlik bölgelerinde mülk edinilememesi ile ilgili hükümlere uyulması olarak gösterilebilir. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimi için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca askeri makamlardan izin almaları gerekir. İlgili bölge eğer askeri yasak bölge veya güvenlik bölgesi ise, yabancıların mülk edinimi mümkün olmayacaktır.

Yabancılar En Fazla 60 Hektarlık Arazi Satın Alabilir

Bir diğer önemli husus ise yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de edineceği taşınmazlara birtakım sınırlamanın getirilmiş olmasıdır. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de edinecekleri taşınmazın toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı (300 dönüm) geçemez. Ancak Cumhurbaşkanı kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Ayrıca belirtmek gerekirse Cumhurbaşkanı kararı ile yabancı uyruklu gerçek kişilerin edinebileceği taşınmazın sahip olacağı yüz ölçümü en fazla altmış hektar (600 dönüm) olacaktır. 2012 yılı öncesi değişikliği ile yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye’de en fazla 2.5 hektar arazi satın alabilmekte iken şuan bu yüz ölçümü 60 hektara kadar çıkabilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile, 183 ülkenin vatandaşları gerçek kişi olarak, belli kıstaslara ve ülke menfaatlerine göre, askeri alanlar, yasak alanlar, stratejik bakımdan öneme haiz alanlar hariç, ülkemizde taşınmaz mal, gayrimenkul, bina, ev ve arsa edinebileceğini ifade etmiştir. Ancak 183 ülkenin hangi ülkeler olduğu belirtilmemiştir.

Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Mülk Edinmesi

Ülkemizde, Kendi Ülkelerinin Kanunlarına Göre Faaliyette Bulunan Şirketlerin Mal Edinimi
Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Bu ticaret şirketleri dışındakiler (yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre ticari şirket olmak için gereken şartları taşımayan şirketler) taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez.

Bu ticaret şirketleri ile yabancı uyruklu gerçek kişiler lehine taşınmaz rehini tesisinde bu maddede yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Yani yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre ticari şirket için gereken şartları taşıyan ticaret şirketleri ve yabancı uyruklu kişiler lehine taşınmaz rehini tesisi yapılabilecektir.

Taşınmaz Satımı İçin Gerekli Olan Belgeler

Taşınmazın tapu senedi belgesi,
Satın alacak yabancı uyruklu kişinin pasaportu ve fotokopisi,
Mülkün bulunduğu belediyeden alınacak Emlak Rayiç Değeri Belgesi,
Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası poliçesi,
Satan kişinin 1 adet, satın alan kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı,
Satın alan yabancı Türkçe bilmiyorsa adli yeminli tercüman ,
Eğer devir işlemleri yurtdışında düzenlenen vekaletname ile yapılıyorsa vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği (Türkçe tercümesi olmak zorundadır.),

Yabancıların Taşınmazlarını Satışı

Yukarıda açıklamış olduğumuz yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi başlıklı yazı ile yabancıların Türkiye’de nasıl mülk edineceğini açıklamış bulunmaktayız. Açıklamış olduğumuz prosedürlere uygun bir şekilde taşınmazın satışının gerçekleştiği hallerde artık yabancı, Türkiye’de bulunan taşınmazı üzerinde rehin hakkı tesis edebilir, ilgili taşınmazı kiraya verebilir ve satımını gerçekleştirebilir. Ancak satış işlemleri gerçekleşirken birtakım farklı belgeler istenmektedir. Bu belgeler;

Yabancı ülke kimliği veya pasaport
Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası poliçe
Taşınmaza ilişkin değerleme raporu (Değerleme raporu başvuru yapıldığı tarihten itibaren üç ay süre ile geçerlidir.)
İşlem temsilci aracılığı ile gerçekleşecekse ilgili işlemi yapmaya ilişkin yetki içeren vekaletname
Birer adet vesikalık fotoğraf
İlgili belgeler ile Tapu Müdürlüğüne başvuru yapıldıktan sonra bu konuda yabancılara özgü getirilmiş bir kısıtlama bulunmamakta olup, ilgili uyuşmazlıklar için Türk Kanunları geçerli olacaktır.

Türkiye’de En Çok Mülk Satın Alan Ülke Vatandaşları

Irak,
Rusya,
Kuveyt,
Afganistan,
Almanya,
Norveç,
Azerbaycan,
Suudi Arabistan,
İngiltere,
İran,
Gibi ülkeler ülkemizde satın alma noktasında başı çekmektedir. Bu ülke vatandaşlarının satıl aldıkları yörelere bakınca daha çok ülkemizin tatil beldeleri olan Belek, Didim, Marmaris, Manavgat gibi ilçelere yoğun ilgi gösterdikleri görülmektedir.

Yabancıların Gayrimenkul Alım Şartları