Yasal Önalım Hakkı

Taşınmaz üzerinde pay sahibi olan kişilere kanun tarafından verilen yasal önalım hakkı vardır. Önalım hakkı söz konusu olduğunda ortada paylı mülkiyet olması gerekmektedir. Hukuk alanında şufa hakkı farklı konu başlıkları altında değerlendirilebilir. Bu alanda yasan önalım hakkının yanı sıra sözleşmeden doğan önalım hakkıyla ilgili detaylar da vardır. Bir mülkiyetin paylı olmasıyla birlikte taraflardan birinin kendine ait olan payını satmak istemesi için diğer paydaşlardan izin alma şartı vardır.

Şufa hakkı yalnızca paylı mülkiyette hak sahibi olan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Yasal önalım hakkı ve sözleşmeden doğan önalım detayları gibi birçok konu paylı mülkiyet durumlarında önemlidir.

Önalım hakkı en fazla kaç yıl?

TMK Madde 733/3- Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer.

Hangi durumlarda önalım hakkı kullanılamaz?

Paylı mülkiyete konu bir taşınmazda, paydaşlardan birinin payının, icra yoluyla satış ve ihalesinde, önalım hakkı kullanılamaz.
Paydaşlardan birinin payını hibe etmesi ya da takas etmesi halinde de önalım hakkı kullanılamaz. Ancak bu devirlerin muvazaalı olduğu iddiasıyla önalım davası açılabilir.

Önalım Hakkı Süresi

Paylı mülkiyet üzerindeki pay satışlarındaki dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de önalım hakkı süresi olarak öne çıkmaktadır.
Önalım hakkı çerçevesinde pay satışı sırasında satışın mülkiyet üzerinde hak sahibi olan diğer paydaşlara bildirilme zorunluluğu vardır. Bu bildirme işleminin noter aracılığıyla gerçekleşmesi zorunludur. Paydaşın kendi payını satmak istemesi halindeki diğer taraflara verilen önalım hakkı süresi 3 aydır.

Satış sonrası 2 senenin geçmesi durumunda ilgili hak ortadan kalkmaktadır. Sözleşmeden doğan önalım hakkı durumlarında sözleşmeye bağlı olarak farklı detaylar ortaya çıkabilir.

Yasal önalım hakkı devredilebilir mi?

Sözleşmeden doğan önalım hakkı malike mülkiyet hakkını hukuksal işlemle sınırlandırabilme imkanını veren haktır. Önalım hakkının yer aldığı önalım sözleşmesi, sadece taraflar arasında hüküm ifade eder. Aksine bir anlaşma olmadıkça, sözleşmeden doğan alım hakkı devredilemez, ancak miras yoluyla geçebilir.

Yasal önalım hakkı ayni hak mıdır?

Yasal önalım hakkı, paya bağı bir haktır. Yasal önalım hakkı ayni nitelikte bir hak olmayıp, bu hakkın paydan ayrı ve bağımsız olarak başkasına devredilmesi veya miras yoluyla geçmesi de söz konusu değildir çünkü bu hak, paydaşın şahsında vücut bulmaktadır.

Tapu önalım hakkı nedir?

Önalım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşlara bu satılan payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır.

Ön alım sözleşmesi nedir?

Önalım sözleşmesi, hak sahibi ile taşınmazın maliki arasında akdedilen ve önalım hakkı sahibine o taşınmazın satımı halinde taşınmazı öncelikle satın alma yetkisi veren bir sözleşmedir. Önalım sözleşmesi, taşınmazın maliki ile önalım hakkı tanınacak kişi arasında akdedilecektir.

Önalım sözleşmesi resmi şekle tabi mi?

Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, resmî şekilde düzenlenmedikçe geçerli olmaz. Önalım sözleşmesinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.