2022 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı

2022 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 20 Kasım 2021 gün ve 31665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCi BOLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)                                                                                                  670,00
Takip eden her saat için 405,00

2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)                                                              1.400,00
Takip eden her saat için 695,00

3. Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)                                                                                                      1.400,00
Takip eden her saat için 635,00

4.Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtamame, protesto düzenlenmesinde                                   1.030,00

5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

a) Kira sözleşmesi ve benzeri                                                                                                                             1.350,00
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vahf senedi ve
benzeri belgelerin hazırlanması                                                                                                                         4.100,00
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle
ilgili sözleşmeler                                                                                                                                                2.065,00

İKİNCİ BÖLÜM  

İş Takibi Konusundaki hukuki Yardımlarda Ödenecek ücret

1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya
bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için                                                                                  1.030,00

2.

a)Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya

korunması gibi amaçların yapılan işler için                                                                                                       1.700,00

b) Ipotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi

olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar

, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için                                                               405,00

3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konular ile ilgili ruhsat ve

imtiyazlann alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için                                   7.615,00

4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için                                                                          3.400,00

5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

a) Duruşmasız ise                                                                                                                                            13.875,00
b) Duruşmalı îse                                                                                                                                              24.000,00
c) Konusu para olan işlerde ise ücret bu Tarifenin üçüncü kısmına göre
belirlenir.

6. 6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısma göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti,

maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla                                                                                925,00

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1136 sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1. Yapı kooperatiflerinde                                                                                                                                  2.840,00
2. Anonim şirketlerde                                                                                                                                       4.255,00

Takip edilen dava, takip ve işlerde bu Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrica ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli

Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti                                                                                      4.255,00

Takip edilen dava, takip ve işlerde bu Tarifeye göre hesaplanacak
avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCI BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz,
ihtiyati tedbir, Menfin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:

a) Duruşmasız ise                                                                                                                                           1.140,00
b) Duruşmalı ise                                                                                                                                             1.405,00

2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için                                    1.875,00

3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davalar için                                                                                      4.255,00

4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

a) Duruşmasız ise                                                                                                                                          2.840,00
b) Duruşmalı ise                                                                                                                                            3.675,00

5. Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için       2.550,00

 

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESi (TL) Resmi Gazete İlanı