YARGITAY KARARLARI

Aile Konutu Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları

Borçlunun eşinin aile konutu şerhine dayanarak ihalenin feshini istemesi mümkündür.

Y.11 HD. E.2018/12496  K. 2019/3129

Taşınmazın Satışı

Satış ilanın borçluya alacaklıya ve tapuda kayıtlı bulunan ilgililere gönderilmesi gerekir.

Aile konutu şerhinde isimleri bulunan kişiler de ilgili konumunda olup, ihalenin feshini talep yetkileri bulunmaktadır.

Y.11 HD. E.2018/13535 K. 2019/3440

Haczedilmezlik  Şikayeti

Aile konutu iddiasına dayalı haczedilmezlik şikayeti yedi günlük süreye tabi olup bu süre öğrenme tarihinde işlemeye başlar.

Y.12 HD. E.2019/5856 K.2019/17539

Borçlu Eşinin hakları

İpoteğin paraya çevrilmesinde borçlunun eşinin dava açmakta yararı bulunsa da takibin tarafı olmaması sebebiyle takibin iptalini talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Y.12 HD.  E.2018/15298    K.2019/17677

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu